Novados

Ar atvieglotiem noteikumiem uz Krieviju varētu doties arī Kupravas pagasta iedzīvotāji 0

Foto-LETA

 Ministru kabineta noteikumiem par Latvijas un Krievijas valdību vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu tapuši grozījumi, kas ļautu ar atvieglotiem noteikumiem uz kaimiņvalsti doties arī Viļakas novada Kupravas pagasta iedzīvotājiem.

Grozījumi, kurus nākamnedēļ skatīs valdība, tapuši saskaņā ar 2012.gada 17.aprīlī Maskavā notikušajām Latvijas un Krievijas ekspertu konsultācijām, kurās panākta vienošanās par izmaiņām Latvijas un Krievijas pierobežas teritoriju sarakstā.

Latvijas puse konstatējusi, ka pierobežas teritoriju uzskaitījumā kļūdaini netika iekļauts Viļakas novada Kupravas pagasts, kas atbilst vienošanās noteiktajai pierobežas teritorijas definīcijai. Savukārt Krievijas puse precizēja tās teritoriju sarakstu, ņemot vērā Pleskavas apgabalā 2010.gadā veikto teritoriālo reformu.

Ar minēto noteikumu grozījumu apstiprināšanu Ministru kabinetā Latvijas puse pabeigs iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai vienošanās stātos spēkā.

Vienošanās tika parakstīta 2010.gada 20.decembrī, toreizējam Valsts prezidentam Valdim Zatleram viesojoties Maskavā. Tā paredzēja, ka puses pa diplomātiskajiem kanāliem saskaņos pierobežas teritoriju sarakstu. Pierobežas teritoriju precizētā saraksta apstiprināšana ir priekšnosacījums vienošanās piemērošanas sākšanai.

Latvijas un Krievijas pilsoņi un iedzīvotāji ieceļo un uzturas otras valsts teritorijā saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem un divpusējiem līgumiem. Vienošanās ieviestu vietējās pierobežas satiksmes atļauju un tās izsniegšanas kārtību pierobežas teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, pamatojoties uz abu pušu saskaņotiem sarakstiem.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas paredzēts izsniegt bez maksas ar derīguma termiņu no viena līdz diviem gadiem. Vienošanās paredz, ka pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kuriem ir vietējās pierobežas satiksmes atļaujas, var uzturēties otras puses valsts pierobežas teritorijā 90 dienas 180 dienu laika posmā.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas tiks izsniegtas, ja ieceļošanas mērķis otras puses teritorijā būs piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana, radinieku apmeklējums, radinieku apbedījuma vietu apmeklējums, medicīniskās palīdzības saņemšana, piedalīšanās kultūras, izglītības un sporta pasākumos un to organizēšana, kurus regulāri rīko pušu valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, piedalīšanās reliģiskos pasākumos, kā arī regulāra ekonomisko kontaktu īstenošana, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem, bez tiesībām strādāt.

Vienošanās Latvijas pusē attiecas uz vairākām pilsētām – Alūksni, Balviem, Kārsavu, Ludzu, Viļaku un Zilupi. Arī Alsviķu, Annas, Baltinavas, Balvu, Bērzgales, Bērziņu, Bērzkalnes, Bērzpils, Blontu, Briežuciema, Briģu, Ciblas, Cildas, Cirmas, Dricānu, Ezernieku, Gaigalavas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Ilzeskalna, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicene, Krišjāņu, Kubuļu, Ķepavas, Lazdukalna, Lazdulejas, Lauderu, Lendžu, Liepnas, Līdumnieku, Malienas, Malnavas, Mālupes, Mārkalnes, Medņevas, Mežvidu, Mērdzenes, Nautrēnu, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu, Pasienes, Pededzes, Pušmucovas, Rugāju, Rundēnu, Salnavas, Stružānu, Susāju, Svariņu, Šķaunes, Šķilbēnu, Tilžas, Veclaicenes, Vectilžas, Vecumu, Vīksnas, Zaļesjes, Ziemeru, Zvirgzdenes un Žīguru pagasta iedzīvotājus skartu šī vienošanās.

LA.lv