×
Mobilā versija
Brīdinājums +11.1°C
Milija, Maiga
Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
6. oktobris, 2014
Drukāt

Arī piespiedu darbs ir sods (1)

Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Manam dēlam piespriests sods – piespiedu darbs. Kā šādu darbu organizē, un kas kontrolē tā izpildi? Kuros gadījumos var atbrīvot no piespiedu darba veikšanas – vai jāņem slimības lapa? Ko darīt, ja dēls dažas dienas nevarēs strādāt citu iemeslu dēļ, piemēram, vajadzēs izbraukt ārpus Latvijas? ALEKSANDRS JĒKABPILS NOVADĀ

Nereti dzirdēts, ka piespiedu darbs tāds nieks vien ir – sak, pavicini mazliet slotu vai grābekli svaigā gaisā vai vismaz izliecies, ka to dari, un ej mājās! Taču patiesībā pret šādu soda mēru jāizturas tikpat nopietni kā pret jebkuru citu. Tā izpildi regulē Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi”. Personas, kurām ar tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu piemērots piespiedu darbs, nodarbina Valsts probācijas dienests (VPD) vai valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, aģentūras, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, ar kurām dienests noslēdzis līgumu.

Piespiedu darba izpildi dienests organizē atbilstīgi darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, pārtraukumus darbā.

Norīkojums un grafiks

VPD amatpersona izvēlas darba devēju, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, probācijas klienta sodāmību, izglītību, prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad viņš var ierasties pie darba devēja, un raksta norīkojumu par piespiedu darba veikšanu, ko darba veicējs ar parakstu apliecina. Ja viņš ir nepilngadīgs, vienu piespiedu darba izpildes nosacījumu un norīkojuma eksemplāru amatpersona izsniedz vai ierakstītā vēstulē nosūta viņa likumiskajam pārstāvim.

Pirms piespiedu darba izpildes VPD amatpersona izveido darba grafiku, saskaņojot to ar darba devēju un probācijas klientu. Grafikā norāda darba devēja pilnu nosaukumu, datumus, kuros probācijas klients veiks piespiedu darbu, darba laiku, izpildes vietu un citu būtisku informāciju. Jāparedz arī pārtraukums, kas nevar būt īsāks par 15 minūtēm un ko piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukumu neieskaita piespiedu darba izpildes laikā. Ja persona vēlas strādāt ilgāk nekā noteiktās četras stundas, viņam rakstiski jāapliecina, ka šajā dienā nemācās un nestrādā citur.

Stingra kontrole

Piespiedu darba veicējs jāiepazīstina ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem (šo izskaidrošanas laiku turklāt ieskaita darba laikā). VPD kontrolē, kā probācijas klients veic viņam uzticētos pienākumus. Par piespiedu darbā nostrādātām uzskata tikai tās stundas, kuras persona strādā pie norīkojumā norādītā darba devēja grafikā noteiktajā laikā.

Ja probācijas klients neatrodas noteiktajā darba vietā un ne amatpersona, ne darba devējs nav informēti par neierašanās vai prombūtnes iemesliem, uzskata, ka cilvēks tajā dienā darbu vispār nav veicis. Tas nozīmē, ka pat uzsmēķēt bez darba devēja atļaujas nedrīkst doties!

Pēc sastādītā darba grafika termiņa beigām VPD amatpersona un darba devējs kontroles reģistra veidlapā ar parakstiem apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā tiešām veicis konkrēto piespiedu darbu.

Ja klients vispār neierodas pieteikties piespiedu darba izciešanai un neinformē par attaisnojošiem iemesliem vai ir pārkāpis šāda darba izpildes nosacījumus, VPD amatpersona ierakstītā vēstulē nosūta viņam uzaicinājumu ierasties dienestā. Ja cilvēks nesniedz paskaidrojumu vai neierašanās iemesli nav attaisnojoši, viņam izsniedz vai ierakstītā vēstulē nosūta brīdinājumu. Ja pēc tā saņemšanas klients neierodas pieteikties piespiedu darba izciešanai vai atkārtoti pārkāpj darba izpildes nosacījumus, VPD amatpersona mēneša laikā sagatavo iesniegumu tiesai par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu. Ja darbs tiek kavēts slimības dēļ, par to jāpaziņo VPD amatpersonai un jāinformē darba devējs.

Atbrīvošana no darba

Ja klients piespiedu darbu nespēj veikt ilgāk kā divas dienas pēc kārtas un par to informējis amatpersonas, lai attaisnotu kavējumu, viņam jāuzrāda darbnespējas lapa vai izraksts no stacionāra pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes. Attiecībā uz kavētajām dienām jāvienojas par turpmāko darba grafiku.

Ja dienests saņēmis klienta rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut izbraukt no valsts vai citu svarīgu iemeslu dēļ atļaut uz laiku neveikt piespiedu darbu, amatpersonai atbilde jāsniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniegumā jānorāda lūguma pamatojums, kā arī adrese, kurā klients būs sasniedzams, un kontakttālrunis, kā arī datums, kad viņš apņemas uzsākt vai turpināt piespiedu darbu.

Dienests var noraidīt lūgumu uz laiku atlikt piespiedu darba izpildi, ja persona nav laikus pieteikusies dienestā soda izciešanai un ir par to brīdināta vai darba izpildes laikā ir saņemts brīdinājums par nosacījumu pārkāpšanu. Tāda iespēja pastāv arī tad, ja līdz notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu izpildīšanas noilguma iestāšanās brīdim piespiedu darba izpildi nav iespējams pabeigt.

Pēc tam, kad izpildīts tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu, amatpersona sagatavo paziņojumu par piespiedu darba izpildi un ne vēlāk kā triju darbdienu laikā vienu paziņojuma eksemplāru ierakstītā vēstulē nosūta vai iesniedz tiesai vai prokuratūrai.

Svarīgi

• Piespiedu darba izpildes laikā amatpersonai ir tiesības norīkot probācijas klientu pie cita darba devēja, ja tas var veicināt efektīvāku darba izpildi.

• Ja darba devējs grafikā noteiktajā laikā nenodrošina probācijas klientu ar darbu, klientam vai viņa likumiskajam pārstāvim nekavējoties par to jāinformē VPD amatpersona.

Uzziņa

• Piespiedu darbs var būt pamatsods vai papildsods, kad notiesātais vai soda izcietējs tiek iesaistīts sabiedrībai nepieciešamu darbu veikšanā no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā, nesaņemot par to atlīdzību.

• Piespiedu darbu kā pamatsodu nosaka uz laiku no 40 līdz 280 stundām. Prokurors var piemērot ne vairāk par 140 piespiedu darba stundām.

• Piespiedu darbu kā papildsodu uz laiku no 40 līdz 100 stundām var noteikt personām, kuras notiesātas nosacīti.

• Piespiedu darbu nevar piemērot darbnespējīgām personām.

• Ja persona ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas piespiedu darbā, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar arestu, četras darba stundas rēķinot kā vienu īslaicīgas brīvības atņemšanas dienu.

• Tiesa var atbrīvot no soda izcie­šanas, ja piespiedu darbs noteikts uz laiku, kas nav mazāks par 80 stundām, un ja persona priekš­zīmīgi izpilda darbu un citus tai uzliktos pienā­kumus, un ja faktiski ir izciesta ne mazāk kā puse no noteiktā soda.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

Pievienot komentāru

Komentāri (1)

  1. Vai cilvēks drīkst izbraukt no Latvijas uz 2 vai 3 dienām

Draugiem Facebook Twitter Google+