Praktiski
Manas tiesības

Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti: kam pienākas, cik maksā, vai var uzņemties tuvinieki0

Foto – Shutterstock

Esmu II grupas invalīds, man ir nepieciešams asistents. Vēlos uzzināt, ko asistents dara, cik stundas dienā vai nedēļā ierodas, kāda ir samaksa par viņa pakalpojumiem un kam jāmaksā. ALDIS HEDBERGS TALSU NOVADĀ

Manai mammai ir piešķirta invaliditātes II grupa. Vai viņai pienākas asistenta pakalpojumi? Kurš var būt asistents? Man nav medicīniskās izglītības, bet domāju, ka es šo pienākumu varētu uzņemties, jo tagad esmu bez darba. EDĪTE JĒKABPILS NOVADĀ

Ko darīt, ja invalīdam atsaka asistenta palīdzību? VALENTĪNA LOCIŅA RĪGĀ

Labklājības ministrijā skaidro, ka asistenta pakalpojumu (atbalstu ārpus mājokļa) pašvaldībā var saņemt persona ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti. To nodrošina tās pašvaldības sociālais dienests, kurā deklarēta invalīda dzīvesvieta.

Asistenta pakalpojumi vienai personai nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.

Asistents palīdz nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestā­dēm un citām institūcijām, kā arī iepirkties, apmeklēt teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai personas ar invaliditāti iesaistītos sabiedriskajā dzīvē un lai atslogotu viņu ģimenes locekļus.

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir personai, kurai piešķirta I vai II invaliditātes grupa un ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Tas iespējams, ja persona atbilst kādam no šiem kritērijiem:

• noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

• noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir konkrēts funkcionēšanas ierobežojums (slimības vai anatomiskie defekti, kuru dēļ izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai tiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās vai abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti; amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk; garīgās veselības traucējumi).

Kas jādara

Lai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu saņemtu asistenta pakalpojumu, jāraksta iesniegums tās pašvaldības sociālajam dienestam, kurā atrodas asistenta pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta. Jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese; konkrēti pasākumi, kuriem cilvēks vēlas izmantot asistenta pakalpojumu; informācija par to, vai cilvēks ar redzes invaliditāti saņem no valsts budžeta pabalstu asistenta izmantošanai; vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms). Jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un jāiesniedz tā kopija.

Ja jums šķiet, ka atbilstat Ministru kabineta noteikumos ierakstītajiem kritērijiem asistenta pakalpojuma saņemšanai, bet šāds lēmums nav pieņemts, varat iesniegt atkārtotu iesniegumu invaliditātes ekspertīzei un lūgumu vēlreiz izvērtēt funkcionēšanas ierobežojuma atbilstību asistenta pakalpojuma kritērijiem.

Pretendenti un samaksa

Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēku, kam noteikta invaliditāte, taču netiek izvirzītas konkrētas kvalifikācijas prasības. Arī medicīniskā izglītība nav nepieciešama.

Par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu un administrēšanu ir atbildīgs sociālais dienests, kurš var slēgt līgumu gan ar fizisku, gan ar juridisku personu (piemēram, biedrību, nodibinājumu vai SIA), kas organizē asistenta pakalpojuma sniegšanu personām ar invaliditāti.

Sociālais dienests līgumā noteiktajā kārtībā norēķinās ar asistentu par pakalpojuma sniegšanu, bet personai, kura saņem šo pakalpojumu, pašai nekas nav jāmaksā.

Lai sociālais dienests varētu pārliecināties par noslēgtā līguma saistību izpildi un norēķināties par pakalpojuma sniegšanu, asistentam reizi mēnesī jāiesniedz uzskaites lapa par iepriekšējā mēnesī paveikto.

Par pakalpojumu maksā atbilstīgi asistenta faktiskajai izmantošanai – jo cilvēkam ir vairāk aktivitāšu ārpus mājas, jo pakalpojuma apjoms ir lielāks, taču no valsts budžeta maksā ne vairāk par 40 stundām nedēļā. Precīzi kritēriji ir paredzēti Ministru kabineta noteikumu Nr. 942 1. pielikumā.

Ilgums un apjoms

Lai apzinātu asistenta pakalpojuma saņēmēja vajadzības, iespējas un pieejamos resursus, tostarp spēju izmantot asistenta pakalpojumu konkrētā situācijā, sociālajam dienestam jāizvērtē arī individuāla rehabilitācijas plāna nepieciešamība.

Ja persona ar invaliditāti ir aktīva un iesaistās vairākās aktivitātēs (piemēram, ikdienā apmeklē dienas aprūpes centru, strādā, iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, apmeklē dažādas institūcijas), pakalpojumu piešķir atbilstīgi pieprasītajiem mērķiem (pasākumiem) un vajadzībām. Tā apjomu katram pasākumam nosaka individuāli, vienojoties ar pakalpojuma pieprasītāju.

Apjoms (stundas nedēļā) un ilgums (vienu reizi, vienu mēnesi, vairākus mēnešus, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu) pašvaldības sociālajam dienestam jānorāda ne tikai lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, bet arī līgumā par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu. Lai nerastos domstarpības, pašvaldības sociālajam dienestam ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju par optimālu pakalpojuma apjomu un ilgumu jāvienojas pirms lēmuma pieņemšanas.

UZZIŅA

• No valsts budžeta līdzekļiem asistentam atalgojumu maksā atbilstīgi valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā vienam pakalpojuma saņēmējam.

• Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros aprēķina atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem.

• Saskaņā ar Darba likuma 40. panta otrās daļas 7. punktu un 134. pantu darbiniekam darba līgumā var noteikt arī nepilnu darba laiku, piemēram, četras stundas dienā jeb 20 stundas nedēļā.

SVARĪGI

• Pakalpojumu viens asistents vienlaikus var sniegt vairākām personām ar invaliditāti.

• Persona var lūgt sociālo dienestu slēgt līgumu ar diviem asistentiem (piemēram, viens asistents var sniegt pakalpojumu citā pilsētā mācību sesijas laikā, ja cilvēks mācās neklātienē), taču divi asistenti nevar sniegt pakalpojumu vienā laikā. Arī šajā gadījumā kopējais pakalpojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.

• Persona var izvēlēties par asistentu arī citu personu ar invaliditāti vai pusaudzi (vecumā no 15 gadiem).

• Ja persona ar invaliditāti spēj pārvietoties ārpus mājokļa bez asistenta palīdzības vai nespēj pārvietoties arī ar asistenta atbalstu, sociālajam dienestam jālemj par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Atteikuma iemesliem vienmēr jābūt pamatotiem, pietiekamiem un pierādāmiem.

LA.lv