Praktiski
Manas tiesības

Bezdarbnieka statuss – kur un kā to var iegūt? 16

Foto – Fotolia

Kur un kā var iegūt bezdarbnieka statusu? D. LŪSIS JĒKABPILS NOVADĀ

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja esat sasniedzis 15 gadu vecumu, nestrādājat un meklējat darbu, bet neesat sasniedzis pensionēšanās vecumu. Jums turklāt jābūt darbspējīgam un gatavam nekavējoties uzsākt strādāt, ja darbs piepeši atrodas.

Ja mācāties vidusskolā vai profesionālajā arodvidusskolā, uz bezdarbnieka statusu nevar pretendēt, taču, ja izglītojaties vakarskolā, statusu var saņemt. Statuss nepienākas, ja veicat komercdarbību un esat kāda uzņēmuma valdes loceklis. Tāpat uz to nevar pretendēt personas, kuras atrodas ieslodzījuma vietā vai saņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, jādodas uz kādu no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēm Latvijā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase, personas apliecība (identifikācijas karte) vai dokuments, kas apliecina uzturēšanās tiesības Latvijā (ja esat ārzemnieks un uzturaties Latvijā). Aģentūrā būs jāiesniedz iesniegums (to var sūtīt arī elektroniski, bet tad dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu NVA pieņem vienas darba dienas laikā. Bezdarbnieks zaudē statusu, ja atsakās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes, bez attaisnojoša iemesla nepilda bezdarbnieka pienākumus, sniedz nepatiesas ziņas vai arī pats atsakās no statusa, iesniedzot atbilstīgu paziņojumu NVA.

Tiem, kuri ieguvuši bezdarbnieka statusu, NVA izstrādā individuālo darba meklēšanas plānu. Lai pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties darba tirgū, aģentūra piedāvā dažādus atbalsta pakalpojumus: informāciju par reģistrētajām brīvajām darba vietām, karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, profesionālo un neformālo apmācību, aktīvos nodarbinātības pasākumus u.c.

SVARĪGI

Uz bezdarbnieka pabalstu var pretendēt, ja ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Vairāk par bezdarbnieka pabalstu var uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā www.vsaa.lv.

LA.lv