Praktiski
Manas tiesības

Cik ilgā laikā jāpiesakās uz mantojumu?0

Foto-Fotolia

Pagājušā gada martā nomira mana mamma. Tolaik dzīvoju Anglijā un uz viņas dzīvokli neesmu pieteicies, turklāt mums Latvijā vairs nav neviena tuva radinieka – esmu vienīgais mantinieks. Tagad atgriezos dzimtenē un gribētu vismaz uz kādu laiku te palikt. Cik ilgā laikā jāpiesakās uz mantojumu? OSKARS LIEPĀJĀ

Ja uz mantojumu vēl neesat pieteicies, tad iesakām to izdarīt bez īpašas kavēšanās.

Civillikuma 693. pantā ir noteikts, ka mantiniekam jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu:

• termiņā, ko ieceltam mantiniekam noteicis mantojuma atstājējs (testamentā, mantojuma līgumā);

• līdz uzaicinājumā noliktam termiņam (mantojuma atklāšanos pēc ieinteresēto personu lūguma vai dažos gadījumos pēc savas iniciatīvas izsludina zvērināts notārs un nosaka termiņu, kurā mantiniekiem jāizsaka griba pieņemt mantojumu), bet mantojuma atklāšanos neizsludina, ja mantinieki, kas pieņēmuši mantojumu faktiskā valdījumā (piemēram, dzīvo īpašumā un to apsaimnieko), iesniedz mantošanas iesniegumu pēc gada termiņa vai pēc pēdējās gribas rīkojumā noteiktā termiņa mantojuma pieņemšanai;

• gada laikā, ja uzaicinājuma nav bijis, skaitot šo termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas mantinieka faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies.

Ja tad, kad aicina mantot, mantojums atrodas aicinātā faktiskā valdījumā vai ja šādu valdījumu viņš iegūst vēlāk un ja viņš līdz norādīto termiņu beigām nedod par mantojuma pieņemšanu noteiktu atsauksmi, tad atzīst, ka viņš to ir pieņēmis. Bet, ja mantot aicinātais, kura faktiskā valdījumā mantojums neatrodas, palaiž garām nolikto termiņu, noteikti neizsakot savu gribu, tad atzīst, ka viņš mantojumu atraidījis.

Tātad, ja tagad dzīvosiet mammas dzīvoklī un maksāsiet par to visus rēķinus (arī parādus, ja tādi bijuši), tad nebūs nekādu problēmu pieteikties uz mantojumu. Jums jādodas pie jebkura zvērināta notāra Liepājā. Mantošanas iesniegumam jāpievieno mantojuma atstājēja miršanas apliecība; izziņa no pašvaldības par mantojuma atstājēja pēdējo dzīvesvietu; mantojamās mantas saraksts ar mantas novērtējumu (ja tas ir nekustamais īpašums, nepieciešama Valsts zemes dienesta izziņa par īpašuma kadastrālo vērtību); dokumentāri pierādījumi, kas apstiprina tiesības mantot (jūsu dzimšanas apliecība).

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv