Uncategorized

Fiskālās disciplīnas likums0

Lai naudas lietās mūsu valstī viss būtu savās vietās, pieņemts “Fiskālās disciplīnas likums”, kas paredz ilgākā termiņā nodrošināt stingru valsts fiskālo disciplīnu.

 

Likumā noteikti fiskālās politikas principi un nosacījumi, lai ekonomikas ciklā nodrošinātu sabalansētu budžetu un sekmētu valsts attīstību un makroekonomisko stabilitāti, kā arī samazinātu ārējo faktoru negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību.

Līdz šim Latvijā īstenoja prociklisku fiskālo politiku, kas straujas ekonomiskās izaugsmes gados veicināja ekonomikas pārkaršanu, bet finanšu un ekonomiskās krīzes laikā situāciju padarīja grūti kontrolējamu. Tagad plānots īstenot pretciklisku fiskālo politiku. Tas nozīmē, ka ekonomikas cikla augšupejas fāzē būs ierobežojoša, bet lejupslīdes fāzē – attīstību stimulējoša politika.

Katru gadu turpmāko trīs gadu periodam noteiks vidēja termiņa budžeta ietvara likumu. Tā projektam papildus paskaidrojumiem būs jāpievieno arī fiskālo risku deklarācija, kurā noteikti nepieciešamie pasākumi stabilitātes nodrošināšanai. Fiskālās disciplīnas ievērošanas uzraudzībai paredzēts izveidot Fiskālās disciplīnas padomi, ko sešu locekļu sastāvā uz sešiem gadiem apstiprinās Saeima. Padomē strādās starptautiski atzīti finanšu un ekonomikas jomas zinātnieki.

Likumā precizēti nosacījumi vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma sagatavošanai, izpildei un grozījumu sagatavošanai. Noteikta arī budžeta strukturālā bilance, minimālās plānojamās bilances koriģēšana un gadījumi (dabas katastrofas, avārijas, sociālie procesi, ekonomikas lejupslīde), kad ietvara likuma projekta sagatavošanā pieļaujamas atkāpes.

 

LA.lv