Uncategorized

Kā noteikt meža kvalitāti? Skaidro speciālists 16

Foto-Shutterstock

Pēc kādām pazīmēm var noteikt, vai mežs ir ģenētiski un resursu ziņā izcils? JĀNIS TALSU NOVADĀ

Ģenētisko resursu mežaudzes izveido meža koku sugu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai populācijas dabiskajā atrašanās vietā (in situ) tai raksturīgajos apstākļos. Tai jābūt reģionam raksturīgai, veselīgai, produktīvai vietējas izcelsmes mežaudzei. Starptautiskā Augu ģenētisko resursu institūta (IPGRI) Eiropas Meža ģenētisko resursu programmā (EUFORGEN), apkopojot visas pieejamās zināšanas par konkrēto sugu un meža ģenētisko resursu saglabāšanas metodēm, ir izstrādātas vadlīnijas daudzu Eiropas meža koku sugu ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanai un apsaimniekošanai (vairāk – www.bioversityinternational.org).

Pēc Valsts meža dienesta Mežsaimniecības daļas vecākā referenta Arņa Gaiļa teiktā, ir noteikti pamatkritēriji, kas ir kopēji daudzām sugām, bet katrai sugai atkarībā no tās bioloģijas un saglabāšanas stratēģijas ir arī savi specifiskie ieteikumi. Lūk, daži piemēri.

Resursu mežaudzei jābūt pietiekami lielai, lai iespējami samazinātu blakusesošo mežaudžu ģenētisko ietekmi.

Jānovērš ģenētiski degradētu vai citādi nepiemērotu mežaudžu ietekme uz izvēlēto ģenētisko resursu mežaudzi, nocērtot blakus augošās, vietējiem ap­stākļiem nepiemērotās vai nekvalitatīvās mežaudzes.

Atjaunošanās cirtes jāveic pakāpeniski, jaunās mežaudzes veidojot no vairāku sēklu ražām. Sēklu paraugs jāievāc labā ražas gadā no 50 un vairāk mežaudzes platībā vienmērīgi izvietotiem kokiem.

Pamatojoties uz pašreizējām zināšanām par reproduktīvo bioloģiju un ņemot vērā galvenos ģenētisko resursu saglabāšanas mērķus, vēlams ģenētisko resursu mežu veidot no vienas vai vairākām ģenētisko resursu saglabāšanas mežaudzēm tā, lai ideālajā variantā tā platība būtu vismaz 100 ha. Šāda platība nav pārāk liela, ja to salīdzina ar vairumu aizsargājamo teritoriju platību, tomēr dažreiz ir grūti vai pat neiespējami atrast tik lielas un piemērotas platības. Tādēļ ģenētisko resursu meža platība lielākoties būs atkarīga no vietējās situācijas un reģionālajām īpatnībām. Ja atsevišķas ģenētisko resursu saglabāšanas mežaudzes veido salīdzinoši kompaktu ģenētisko resursu mežu (ar kopējo platību 100 ha vai vairāk), tajā jāiekļauj arī visi atšķirīgie nogabali, kas atrodas šajā 100 ha platībā. Vēlams, lai populācijas veidotu dažādu vecumu koki vai arī tajās būtu pārstāvētas dažādu vecuma klašu mežaudzes. Par ģenētisko resursu meža minimālajiem izmēriem jālemj atkarībā no situācijas, tomēr jābūt iespējām sekmīgi atjaunoties un palielināt audžu platības.

Latvijā ģenētisko resursu mežaudzes ir izdalītas apmēram 5000 ha platībā visām nozīmīgākajām vietējām meža koku sugām, pārsvarā tās atrodas valsts un pašvaldību mežos. Šajās audzēs iegūto reproduktīvo materiālu izmanto šo audžu atjaunošanai (tā ir obligāta prasība), retāk – arī citu mežu atjaunošanai. Meža atjaunošanai ir lietderīgi lietot selekcionētu reproduktīvo materiālu. Savukārt ģenētisko resursu mežaudzes pēc būtības ir dinamiska gēnu banka, tajā skaitā arī selekcionāriem, kur nepieciešamības gadījumā atjaunot vai papildināt selekcijas populācijas (līdzīgi kā lauksaimniecības augu selekcijā, kur selekcijas līnijas nereti tiek papildinātās ar savvaļas radinieku ģenētisko materiālu).

LA.lv