×
Mobilā versija
+10.5°C
Visvaldis, Nameda, Ritvaldis
Otrdiena, 24. aprīlis, 2018
16. jūlijs, 2012
Drukāt

Grūtniece un atlaišana

www.ortodoxiatinerilor.ro-22

Vai darba devējs drīkst atlaist mani no darba, pamatojoties uz štatu samazināšanu vai kā citādi, ja esmu ceturtajā grūtniecības mēnesī? Ko man darīt, kur griezties? Mums darbā ir arī arodbiedrība, vai tā var ko līdzēt? 
Dace

 

Darba likumā paredzēts, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu šādos gadījumos:

• darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;

• darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;

• darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;

• darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;

• darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

• darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;

• darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;

• ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;

• tiek samazināts darbinieku skaits;

• tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;

• darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. 

Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem:

• kuri pie attiecīgā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku;

• kuri pie attiecīgā darba devēja cietuši nelaimes gadījumā darbā vai saslimuši ar arodslimību;

• kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem;

• kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie;

• kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma;

• kuri ir invalīdi vai slimo ar staru slimību;

• kuri piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

• kuriem līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par pieciem gadiem;

• kuri, nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);

• kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss.

Taču jāatceras, ka neviena no šīm priekšrocībām nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

Tāpat Darba likums nosaka, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, izņemot atsevišķus gadījumus (ja darbiniece bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpusi darba līgumu vai noteikto darba kārtību; darbiniece, veicot darbu, rīkojusies prettiesiski un tādēļ zaudējusi darba devēja uzticību; darbiniece, veicot darbu, rīkojusies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu; darbiniece, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī vai tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība).

 

Būtiski, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam, kurš ir arodbiedrības biedrs, bez arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, izņemot, ja darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu vai tiek likvidēts darba devējs – juridiskā ersona vai personālsabiedrība.

 

Tāpat arodbiedrības piekrišana nav nepieciešama, ja darba līgums tiek uzteikts pārbaudes laikā.

Darbinieku arodbiedrībai ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc darba devēja pieprasījuma saņemšanas informēt to par savu lēmumu. Ja darbinieku arodbiedrība septiņu darbdienu laikā neinformē darba devēju par savu lēmumu, uzskata, ka tā piekrīt darba devēja uzteikumam. 

Darba devējs var uzteikt darba līgumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemta darbinieku arodbiedrības piekrišana. Ja arodbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam, viena mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.

 

Konsultēja juriste Kristīne Krēsliņa.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+