×
Mobilā versija
Brīdinājums +22.2°C
Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Svētdiena, 22. jūlijs, 2018
6. decembris, 2017
Drukāt

Svarīgākās izmaiņas 2018.gadā, kas skars lielu sabiedrības daļu (18)

Foto-REUTERSFoto-REUTERS

Labklājības ministrija nākusi klajā ar svarīgākajām izmaiņām sociālajā jomā, kas mūs sagaida 2018. gadā.

Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 430 eiro.

2018. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2018. gada 1. janvāra un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2018. gada septembrim.

Tiesības uz slimības pabalstu būs cilvēkiem, kuriem būs noteikts kvalifikācijas periods, t.i., sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Tiek palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI) par 1 procentpunktu – attiecīgi palielinot par 0,5 procentpunktiem VSAOI likmi darba ņēmējam un par 0,5 procentpunktiem darba devējam. VSAOI likme tiek palielināta, jo tiek ieviesta veselības apdrošināšana. Tādejādi darba ņēmēji tiks pakļauti arī veselības apdrošināšanai, kas nozīmē, ka šiem darba ņēmējiem būs tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

Izmaiņas VSAOI veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem ar ienākumu mēnesī līdz minimālajai algai un ar ienākumiem, kas pārsniedz minimālo algu:

– pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru, no ienākumiem būs jāveic VSAOI 5% (pensiju apdrošināšanai). Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 eiro, tad VSAOI 5% apmērā var neveikt;

– pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, būs jāveic VSAOI vispārējā apmērā (2018. gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15% un persona ir pakļauta pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanai) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, būs jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai);

– pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un, kuru ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, VSAOI (2018. gadā VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam 32,15%) būs jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru. VSAOI būs jāveic kā līdz šim – par iepriekšējo ceturksni līdz sekojošā mēneša 15.datumam.

Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, VSAOI 5% apmērā būs jāaprēķina par visu kalendāra gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un visa gada izdevumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) un jāveic VSAOI 5% apmērā (pensiju apdrošināšanai) par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15.aprīlim.

Izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem:

– autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5% apmērā būs jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības izmaksātājam 5% VSAOI maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem;

– ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības kā pašnodarbinātajam VSAOI nav jāveic (neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra);

– ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā nesasniedz minimālās algas apmēru, tad no autoratlīdzības, ja to ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.

Izmaiņas VSAOI objektā profesionālajiem sportistiem – profesionālā sportista VSAOI objekts ir divas minimālās mēnešalgas. Ja profesionālā sportista alga būs mazāka par divām minimālajām mēneša algām, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem būs pienākums veikt VSAOI starpību.

No valsts budžeta uzsāks finansēt divus jaunus psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem.

Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem – 258 eiro (līdz šim – attiecīgi 95 un 114 eiro).

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222 eiro, bet ja trīs un vairāk bērnu – 274 eiro (līdz šim – 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.

Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, – atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās esošajā apmērā – 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.

Tiek saglabāti esošie ģimenes valsts pabalstu apmēri un bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Līdz ar to arī nākamgad ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē būs 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par trešo bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro mēnesī. No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz bērna 20 (šobrīd – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Tāpat no nākamā gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods, proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Līdz gada beigām (31. decembrim) tiks nodrošināta valsts mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi vai sociālo dienestu un kuri strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.

No 2018. gada 1. marta

Tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās ir ne mazāk, kā divi bērni, un papildus esošajai ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa. Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī; par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī; par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī; par septiņiem bērniem – 266 eiro mēnesī u.tml. Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. aprīļa

Stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

No 2018. gada 1. jūlija

Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, līdz 1,5 eiro (līdzšinējo viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra

Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo – 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

– 60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos,

– 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.

Pievienot komentāru

Komentāri (18)

 1. Un 2 gr invalīda aprūpētājam 56 euro mēnesī ,vai tas ir normāli ?

 2. Labdien. Ar matemātiku bremzē, ja par 3 bērniem piemaksa 66 eiro mēn, tad par 2 bērniem loģiski 44 eiro mēn. Kaut kas nesanāk mīļie ar to matemātiku. mani 2 bērni varbūt , lai sāk jau paši pelnīt to maizīti. Rēķināt jāmāk taču. 3 bērni un 2 bērni taču vienlīdz vēlas augt, izglītoties, sportot. Jā, kur ejam?

 3. Jau ir sakusi maksat par berniem piemaksas

 4. Sviests,kārtējais,ja mana dzimšanas diena 15 janvāris un aizgāju pensijā 1996 gadā,,,,atkal viss šķērsām un vari sūdzēties kam gribi,,,,tu neko nevari panākt,,,,tās 15 dienas jau kuro reizi visu laupa

 5. Cik žēl.ka nekādu palīdzību nav paredzēts sniegt vientuļajām mātēm, kuras vienas audzina bērnus….. izskatās, ka Latvijā 100% abu dzīvu vecāku bērni….. un atkal – ar ko slikts mans bērns, kurš saņem 34,17 eiro pret bērnu audžuģimenē, kur tam maksās 258 eiro? Smiekli nebeidz beigties! Paldies par to pašu.

 6. Vai 430 ir brutto?

 7. Liels prieks! Ģimenēm ar bērniem būs vieglāk. Sen vajadzēja vairāk piedomāt pie ģimeņu labklājības.

 8. tasviss ir lielākā naudas izšmaukšana no resniem cilvēkiem,es esmu pārmēginājusi tris veidus šādu reklamēto līdzekļugala rezult’ata nav nokritis neviens grams tiesāt vajadzētu šos profesorus šmaucējus,bet ja ir aitas ir cirpēji,atsauksmes jau var safabricēt cik gribi,vienīgā metode kā atbrīvoties no svara ir mazāk rīt gaļu,vairāk kuste’ties tad tikai būs rezultāts.

 9. Man ir 2 invaliditātes grupa. Nomainīju tādu darbu ko varu darīt. Tātad cenšos strādāt. Kā 2 grupas invalids esmu sociāli apdrošināts arī uz veselības pakalpojumiem. Tad kapēc par mani jāmaksā 2x ? Iet runa par nākāmā gada 1 procentu? Vai tad manas iespējš tikt pie rsta būs divtik ātrākas?

 10. Ja ģimenes valsts pabalsts nekādi netiek saistīts ar vecāku nodarbinātību, tad šo summu paaugstināšana tikai vairos dzimstību slaistu ģimrenēs, no ģimenēm izņemamo bērnu skaitu, kas tālāk nododami bērnunamos vai audžuģimenēs.

 11. Latvietis klasiskais Atbildēt

  Man ir zināma viena audžu ģimene, kura uzturas azartspēļu iestādēs un spēlē aparātus. Paldies valstij, ka rūpējas par to lai viņiem pietiktu līdzekļu azartspēlēm.

 12. Minimālā alga saucamie deputātiem 4:30 eiro, bet jums mīļie cilvēki 1430eiro.

 13. LATVIJA :
  1. Ja viens bērns ģimenē: 11.38 eiro
  2. Ja divi bērni: 11.38 + 22.76 +10.00 = 44.14 eiro
  3. Ja trīs bērni: 11.38 +22.76 + 34.14 + 66.00 = 134.28 eiro
  4. Ja septiņi bērni: 11.38 + 22.76 + 34.14 + 50 + 50+ 50 + 50 +266= 534.28 eiro

  IGAUNIJA:
  1. Ja viens bērns ģimenē: 50 eiro
  2. Ja divi bērni: 50 + 50 = 100 eiro
  3. Ja trīs bērni: 50 + 50 + 100 + 300 = 500 eiro
  4. Ja septiņi bērni: 50 + 50 + 100+100 + 100 + 100 + 100 + 400 = 1000 eiro

  Vācijā par pirmo un otro bērnu maksā 180 eiro, par trešo – 190 eiro, par ceturto un katru nākamo – 215 eiro. Luksemburgā par pirmo bērnu iespējams saņemt 185.60 eiro, par diviem bērniem 440.72 eiro, par trim bērniem 802.74 eiro, par katru nākamo bērnu 361.82 eiro. Savukārt Nīderlandē par katru bērnu līdz 6 gadu vecumam tiek izmaksāts 58.11 eiro, par bērnu 6 līdz 11 gadu vecumā 70.57 eiro, bet par bērniem vecumā no 12 līdz 17 gadiem, tiek maksāts 82.02 eiro.

 14. un kādi nodokļi strādājošiem pensionāriem

 15. Nu ņemsim tikai bērnus no bērnu namiem aizbildniecībā,a savus atdod bērnu namam,kaut kāds murgs,un brīnās ka dzimstības neesot vienkārši Latvijā ņirgājas par savu paaudzi,varēja visi vienlīdzīgi saņemt,vai arī vispār varēja nemaksāt.nav jau bērni kotletes ko taisisim un cepsim,kam tik daudz ierēdņus vajag,un mēs viņiem maksajam nodokļus-tptu

Draugiem Facebook Twitter Google+