Praktiski
Manas tiesības

Ja pavēste par tiesas sēdi nav saņemta, vai tiesa var izskatīt lietu bez dalībnieka?0

Shutterstock ilustrācija

Vai tiesai ir pienākums par tiesas sēdi paziņot visiem dalībniekiem? Tiesājos ar savu radinieci par mantojumu, bet es uz tiesas sēdi netiku, jo slimoju (tiesas dienā atrados slimnīcā) un nekādu pavēsti neesmu saņēmis. Vai tiesa var izskatīt lietu, ja ir nosūtīts tikai viens paziņojums un tas aiziet tiesai atpakaļ kā neizsniegts? ANDREJS RĪGĀ

Lietas dalībniekus aicina uz tiesu ar tiesas pavēsti. Civilprocesa likuma 54. panta pirmā daļa nosaka, ka lietas dalībniekus aicina uz tiesu, savlaicīgi paziņojot par tiesas sēdes vai atsevišķas procesuālās darbības laiku un vietu. Likumā noteiktajos gadījumos atbildētāju var aicināt uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Arī lieciniekus un ekspertus izsauc uz tiesu ar pavēstēm. Lietas dalībnieki ir abas puses (prasītājs un atbildētājs), kā arī trešās personas vai šo pušu un trešo personu pārstāvji. Saskaņā ar likumu privātpersonas civillietās tiesā var pārstāvēt sevi pašas vai arī ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

Lai atbildētu uz jautājumu, vai tiesa var izskatīt lietu, ja ir nosūtījusi paziņojumu, bet tas atgriezies tiesai atpakaļ kā neizsniegts, svarīgi zināt, kāds ir jūsu procesuālais statuss. Ja lietā esat atbildētājs, tad jāņem vērā arī Civilprocesa likuma 59. pantā noteiktais par aicināšanu uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Atbildētāju, kura adresi nevarēja noskaidrot vai kuram dokumentus nevarēja izsniegt adresē, kuru bija norādījis lietas dalībnieks, aicina uz tiesu ar publikāciju oficiālajā izdevumā, kur publicējams pavēstes saturam atbilstīgs teksts. Prasītājs turklāt ir tiesīgs aicinājuma tekstu publicēt uz sava rēķina arī citos laikrakstos. Tiesa var izskatīt lietu bez atbildētāja piedalīšanās, ja pagājis ne mazāk kā viens mēnesis no aicinājuma publikācijas dienas Latvijas Vēstnesī.

Taču tiesa arī var atlikt lietas izskatīšanu. Tas iespējams šādos gadījumos:

1) ja prasītājs, kam paziņots par tiesas sēdes laiku un vietu, neierodas tiesas sēdē nezināma iemesla dēļ;

2) ja atbildētājs, kam paziņots par tiesas sēdes laiku un vietu, neierodas tiesas sēdē nezināma iemesla dēļ;

3) ja atzīst – nav iespējams izskatīt lietu tāpēc, ka nav ieradies kāds lietas dalībnieks, kura piedalīšanās lietas izskatīšanā saskaņā ar likumu ir obligāta, kā arī liecinieks, eksperts vai tiesas nodrošinātais tulks;

4) pēc lietas dalībnieka lūguma, lai dotu viņam iespēju iesniegt papildu pierādījumus;

5) ja persona nespēj piedalīties tiesas sēdē, izmantojot videokonferenci, kā arī tehnisku vai citu no tiesas neatkarīgu iemeslu dēļ;

6) ja tulks neierodas tiesas sēdē tāda iemesla dēļ, kuru tiesa atzīst par attaisnojošu.

1. vai 2. punktā norādītā iemesla dēļ tiesa var atlikt lietas izskatīšanu ne vairāk kā vienu reizi. Tātad šajā situācijā tiesa varēja lemt par lietas izskatīšanas atlikšanu. Šādu lēmumu ieraksta tiesas sēdes protokolā, un šis lēmums nav pārsūdzams, izņemot, ja nav noteikta nākamā tiesas sēdes diena.

LA.lv