Uncategorized

Jauns rīcībspējas regulējums0

Pieņemti apjomīgi grozījumi Civillikumā un saistītajos likumos, ieviešot jaunu, starptautiskajām tiesību normām atbilstošu rīcībspējas regulējumu.

 

Izmaiņas novērš Civillikuma un citu likumu neatbilstību Satversmei un ANO konvencijai “Par personu ar invaliditāti tiesībām”.

Labojumi paredz atteikties no pilnīgas rīcībspējas atņemšanas, aizstājot to ar ierobežotu rīcībspēju. Noteikts, ka personai ar garīgiem vai citiem veselības traucējumiem rīcībspēju var ierobežot, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā personai jānodibina aizgādnība.

Likums paredz arī iespēju atsevišķos gadījumos nodibināt pagaidu aizgādnību bez rīcībspējas ierobežojuma. To var darīt tādā apjomā, kādā persona ar garīga vai cita veida veselības traucējumiem nespēj saprast savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt. Taču persona nav ierobežojama personiskajās nemantiskajās tiesībās, lai tā varētu aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Ar Civillikuma izmaiņām atcelti vairāki ierobežojumi, tostarp aizliegums personām ar garīgiem traucējumiem atzīt un apstrīdēt paternitāti, kā arī slēgt laulības. Pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes iniciatīvas Civillikums papildināts ar jaunu sadaļu par nākotnes pilnvarojumu. Ar to pilnvarotājs uzdod pilnvarniekam pārzināt viņa lietas gadījumā, kad viņš veselības traucējumu vai arī citu iemeslu vai apstākļu dēļ nespēs saprast savas darbības nozīmi un nespēs savu darbību vadīt.

Skaidrs, ka ikvienam pilnvarniekam būs jārīkojas sava pilnvarotāja interesēs. Iespēja sagatavot nākotnes pilnvarojumu ļaus pašai personai savlaicīgi atrisināt jautājumu par to, kas pārstāvēs tās intereses gadījumā, ja tā zaudēs spēju izteikt savu gribu. Tādos gadījumos vairs nebūs nepieciešams iesaistīt tiesu vai bāriņtiesu, lai nodibinātu aizgādnību.

Tostarp Civilprocesa likuma grozījumos paredzēta kārtība, kā pārskatāmi spriedumi rīcībnespējas lietā, kas pieņemti līdz 2011. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu visu šādu lēmumu pakāpenisku pārskatīšanu atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam.

Likumu izmaiņas attiecībā uz rīcībspējas regulējumu, kas paredzētas Civillikuma, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likuma grozījumos, stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.

 

LA.lv