Laukos
Graudkopība

Padoms zemniekam. Šīs sezonas jaunumi AAL sarakstā un pielietošanā0

Foto: no LA arhīva

Šoruden augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrā iegrāmatoti četri jauni preparāti, kā arī anulēta viena preparāta izmantošana 3. reģistrācijas klasē, informē Valsts augu aizsardzības dienests.

Fungicīdi
Elatus Plus – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai kviešu, miežu, tritikāles un rudzu sējumos. Darbīgā viela: benzovindiflupirs. 2. reģ. klase.

Kviešu sējumos preparātu var lietot, lai ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, kviešu plēkšņu plankumainību, brūno un dzelteno rūsu. Ziemas kviešos smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69), vasaras kviešos – ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69).

Miežu sējumos preparātu var lietot, lai ierobežotu miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, pundurrūsu, ramulāriju. Ziemas miežu sējumos smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 31-59), vasaras – ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz vārpošanas beigām (AS 41-59).

Tritikāles sējumos preparāts lietojams kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās un dzeltenās rūsas un stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai. Vasarājus apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69), ziemājus – parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga karoglapas maksts paplašināšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 41-69).

Rudzu sējumos preparātu var lietot brūnās rūsas un stiebrzāļu grendzenplankumainības ierobežošanai. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga pirmā mezgla stadiju līdz ziedēšanas beigām (AS 31-69).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Preparātam ir arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojoties apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Insekticīdi

Evure – pieskares un zarnu inde kaitēkļu apkarošanai graudaugos, pākšaugos, kartupeļos, kāpostos, kā arī krāšņumaugos. Darbīgā viela: tau-fluvalināts. 2. reģ. klase.

Ziemas un vasaras kviešos, miežos, tritikālē un rudzos lieto labību lapgrauža, labību laputs, kviešu stiebru pangodiņa, kviešu vārpu pangodiņa, kviešu ziedu oranžā pangodiņa, ievu–labību laputs, rudzu tripša un kāpostu tripša apkarošanai.

Ziemas un vasaras rapšos un ripšos lieto spradžu, krustziežu spīduļa, kāpostu tripša, krustziežu sēklu smecernieka, rapšu stublāju smecernieka un krustziežu pāksteņu pangodiņa apkarošanai.

Zirņos (gan zaļiem zirņiem, gan graudiem) lieto zirņu laputs, tumšā zirņu tinēja, svītrainā zirņu smecernieka un pupu laputs apkarošanai.

Kartupeļos lieto persiku laputs, pabērzu laputs, kartupeļu laputs un kartupeļu lapgrauža apkarošanai. Ziedkāpostos, brokoļos, Briseles kāpostos un galviņkāpostos lieto spradžu, persiku laputs un kāpostu laputs apkarošanai. Krāšņumaugiem atklātā laukā lieto laputu, lapu blusiņu un vaboļu ierobežošanai.

Apsmidzināt, kaitēklim parādoties. Nogaidīšanas laiks graudaugos 30 dienas, rapšos – 60 dienas. Zaļajos zirņos nogaidīšanas laiks nedēļa, zirņos graudiem – divas. Kartupeļos, kāpostos – arī nedēļa.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām 2, izņemot ziemājus (maksimāli viena reize rudenī un divas reizes pavasarī) un kāpostus (viena reize). Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu, rapšu, zirņu un pupu sējumos, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjolsu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc plkst. 22 un pirms plkst. 5 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi vai ziedošas nezāles.

Herbicīdi
Zetrola – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts labību–sārņaugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru dārzos, kartupeļu, burkānu, sīpolu, ķiploku, brokoļu un galviņkāpostu laukos, zemeņu, aveņu, ērkšķogu, upeņu un jāņogu stādījumos. Atļauts izmantot arī sinepju (sēklu), linu, ziemas un vasaras rapšu, zirņu, pupu, āboliņa (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu laukos, kā arī ķimeņu (sējas gadā) sējumos. Tāpat paredzēts nezāļu ierobežošanai meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju, kā arī divdīgļlapju krāšņumaugu stādaudzētavās.

Darbīgā viela – propakvizafops. 2. reģ. klase.

Ierobežo īsmūža viendīgļlapju nezāles – peļastīšu lapsasti, vējauzu, parasto rudzusmilgu, sterilo lāčauzu, asinsarkano pasāri, parasto gaiļsāri, daudzziedu aireni, sarenes, kā arī daudzgadīgās viendīgļapju nezāles – ložņu vārpatu un daudzgadīgo aireni. Neiedarbojas uz grīšļiem un divdīgļlapju nezālēm. Lai ierobežotu ložņu vārpatu, smidzinājums veicams, sākot ar daudzgadīgo nezāļu 4–6 lapu stadiju līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām. Pārējām nezālēm, ieskaitot rudzusmilgu, smidzinājums veicams pa sadīgušām nezālēm no nezāļu 3 lapu stadijas līdz nezāļu cerošanas fāzes beigām.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 30–35 dienas. Sinepēm (sēklai), liniem, ziemas un vasaras rapšiem nogaidīšanas laiks – 90 dienas, zirņiem, pupām, āboliņam un sarkanajai auzenei – 45 dienas, curkubietēm – 60 dienas.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Roundup Flick – sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un mizu. Nav selektīvs. Paredzēts īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai pirms kultūraugu sēšanas vai stādīšanas, ražas novākšanas, augļudārzos un ogulājos, lauksaimniecībā neizmantojāmās zemēs. Darbīgā viela – glifosāts. 2. reģ. klase. Pirms kultūraugu sēšanas vai stādīšanas apsmidzināt aktīvi augošas nezāles. Vārpatai jābūt vismaz 3–6 lapām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Apsmidzināt kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus pirms pļaujas, graudu pilngatavības stadijā, kad mitrums graudos ir zem 30%. Ziemas un vasaras rapšu, sinepju, linu sējumus aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitrums sēklās ir mazāks par 30%. Zirņu, pupu sējumus aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad 75% pākšu ir brūnas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Nogaidīšanas laiks – 10 dienas.

Tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvē apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad vārpatai ir 3–6 lapas. Augsnes apstrādi var sākt 10 dienas pēc smidzināšanas.

Augļu dārzos apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Smidzināt drīkst apdobes augļu kokiem, kas nav jaunāki par diviem gadiem. Lai atjaunotu ganības un pļavas, apsmidzināt nezāles aktīvas augšanas periodā, kad tās ataugušas pēc noganīšanas vai nopļaušanas.

Ziemassvētku eglītes, lai aizsargātu pret nezālēm, apsmidzināt vienlaidu smidzinājumā rudenī, kad eglīšu pavasara dzinumi ir pilnībā nobrieduši (pārkoksnējušies) un kociņiem iestājies miera periods. Kociņiem jābūt ne jaunākiem par diviem gadiem. Skuju koku jaunajos stādījumos (arī Ziemassvētku eglītes), apsmidzināt veģetācijas periodā aktīvi augošas nezāles. Apsmidzināt, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus.

Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi), arī kokaudzētavās, mežā pirms stādījumu ierīkošanas apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Vārpatai vēlamas 3–6 lapas apstrādes brīdī. Celmus apstrādāt tulīt pēc koku nociršanas – no novembra līdz martam. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Izmaiņas lietojumā

Akanto 250 s.k., Credo – fungicīdi anulēti no augu aizsardzības līdzekļu reģistra. Krājumus atļauts izplatīt līdz 2018. gada 31. maijam un izlietot līdz 2018. gada 30. novembrim.

Cycocel 750 – pēc atkārtotas novērtēšanas un pēc sastāvā esošās darbīgās vielas hlormekvāta hlorīda iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā atļauts lietot kā augu augšanas regulatoru ziemas kviešu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklai. Apsmidzināt ziemas un vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, vasaras miežu un stiebrzāļu sējumus pavasarī no kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32), savukārt auzu sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanas stadijai (AS 30-37). Atļaut esošos krājumus izplatīt līdz 2018. gada 26. martam. Krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem.

Tombro WG (iepriekš Tombo d.g.) – pēc atkārtotas novērtēšanas atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un vasaras kviešu sējumos. Ziemājus apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29) vai arī ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Vasarājus – sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32). Maksimālais apstrāžu skaits – 1, nogaidīšanas laika nav.

Tripali – precizēta preparāta darbības joma. Atļauts izmantot īsmūža divdīgļapju nezāļu ierobežošanai. Apsmidzināt ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39), ziemas miežu un auzu – ar cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30).

Karate Zeon 5 CS – anulēta insekticīda reģistrācija 3. reģ. klasē.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv