Praktiski
Manas tiesības

Kā īpašumu sadalīt trīs daļās? Atbilde lasītājam0

Foto – Shutterstock

Kur jāgriežas, lai īpašumu sadalītu trīs daļās (tāds ir tiesas spriedums)? Kā to praktiski izdarīt dabā? REINIS KRIMULDĀ

Lai sadalītu nekustamo īpašumu, īpašniekam jāvēršas pašvaldībā, kuras teritorijā tas atrodas, ar iesniegumu par zemes vienības sadalīšanu un jaunas adreses vai nosaukuma piešķiršanu, kā arī lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam īpašumam.

Pēc tam, kad stājies spēkā pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma sadalīšanu un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi, kā arī pieņemts lēmums par adreses vai nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, īpašniekam jāvēršas ar iesniegumu pie zemes ierīcībā sertificētas vai licencētas personas, kas atbilstīgi pašvaldības lēmumam sagatavos zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu. Izstrādātais plāns jāsaskaņo ar pašvaldību.

Pirms izstrādātā plāna apstiprināšanas pašvaldībā projekta izstrādātājam šis projekts jāiesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai atzinuma sniegšanai par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pašvaldība apstiprina izstrādāto zemes ierīcības projektu, izdodot administratīvo aktu, un atdod vienu apstiprinātā projekta eksemplāru zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājam.

Zemes ierīcības projekts ir derīgs četrus gadus, un šajā laikā nepieciešams izgatavot zemes robežu plānu, reģistrēt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt nekustamos īpašumus zemesgrāmatā.

Pēc projekta apstiprināšanas pašvaldībā vajadzēs izgatavot zemes robežu plānus sadalītajiem zemesgabaliem. Lai to veiktu, nekustamā īpašuma īpašniekam jāvēršas pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas vai licencētas personas (mērnieka), kas sagatavos šo plānu. Pēc tam plāns jāreģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Ja īpašumā iekļautas ēkas (būves), būs nepieciešamas arī ēku inventarizācijas lietas. Pirms sadalīto īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatā vajadzēs pilnībā apmaksāt arī nekustamā īpašuma nodokli. Kad visi nepieciešamie dokumenti ir sagatavoti, atdalīto nekustamo īpašumu iespējams reģistrēt zemesgrāmatā, pamatojoties uz notāra sagatavotu nostiprinājuma lūgumu.

LA.lv