Praktiski
Manas tiesības

Kā sadalīt mantu šķiroties0

Foto – Shutterstock

Pēc sešu gadu neveiksmīgas kopdzīves esmu nolēmis šķirties. Par laimi, bērnu mums nav, tāpēc tie nav jādala. Taču nav skaidrs par mantas sadali. Sieva toreiz atnāca dzīvot uz manām mājām, kur dzīvo arī mana mamma, un tagad saka, ka viņai pienākas puse no īpašuma. Arī no automašīnas vērtības, ko nopirkām pirms diviem gadiem, viņai it kā pienākas puse. Vai tiešām man viss būs jāpārdod un viņai jāatdod tik liela nauda? Māju pirms vairāk nekā divdesmit gadiem uzcēla mans tētis – to es 2007. gadā saņēmu mantojumā. Mašīna pirkta par maniem līdzekļiem, bet sieva saka, ka tam neesot nekādas nozīmes. Likumos esot rakstīts, ka šķiroties viss jādala uz pusēm. ARVIS GULBENES NOVADĀ

Juriste Kristīne Krēsliņa atgādina Civillikuma 89. pantu, kas paredz, ka katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu.

Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.

Civillikuma 91. pantā turklāt precizēts, kas ir katra laulātā atsevišķa manta. Tā ir manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu mantu; priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā; manta, ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā; laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenes un kopīgās mājsaimniecības vajadzībām, vai manta, ar ko aizvietota visa iepriekš nosauktā manta.

Ja kāda no mantām skaitās atsevišķa, tas jāpierāda laulātajam, kas to apgalvo. Faktam, ka nekustamais īpašums ir viena laulātā atsevišķa manta, jābūt ierakstītam zemesgrāmatā.

Laulības šķiršanas lietās, izspriežot strīdus par mantas piederību vienam vai otram no laulātajiem, tiek ņemts vērā arī strīdus nekustamā īpašuma iegūšanas laiks – vai tas iegūts pirms vai pēc laulības noslēgšanas. Ja nekustamais īpašums ir iegādāts pirms laulības noslēgšanas, tas tiek uzskatīts par viena laulātā atsevišķu mantu. Taču, ja nekustamais īpašums iegādāts laulības laikā, tad tas var būt gan viena laulātā atsevišķa manta, gan laulāto kopīga manta (atkarībā no tā iegūšanas veida).

Tādos gadījumos tiek noskaidrots, kurš no laulātajiem ir iegādājies vai ieguvis strīdus nekustamo īpašumu vai to iegādājušies abi kopīgi, vai viens no laulātajiem ir devis otram laulātajam līdzekļus īpašuma iegādei vai kā citādi veicinājis un sekmējis nekustamā īpašuma iegādi. Tāpēc ir svarīgi, kādus pierādījumus laulātais iesniedz tiesā savu prasījumu pamatošanai, taču jāatceras, ka mantas sastāvu nosaka uz to brīdi, kad faktiski pārtraukta laulāto kopdzīve un kopīga saimniekošana.

Pamatnostādnes, pēc kādiem kritērijiem sadala laulāto kopīgo mantu, ir reglamentētas arī citās Civillikuma normās, taču tiesai jebkurā gadījumā būs jāvērtē katrs konkrētais gadījums atsevišķi, jo nianses katrā lietā tomēr var būt atšķirīgas.

Ja māja, ko esat ieguvis mantojumā, uz jūsu vārda ir ierakstīta zemesgrāmatā un esat to ieguvis pirms laulības noslēgšanas, tad nebūs grūti pierādīt, ka tas ir jūsu īpašums, un sieva uz to pretendēt nevarēs. Ja automašīna pirkta tikai par jūsu līdzekļiem un varat to pierādīt, tad arī uz to sieva nevar cerēt, taču, ja viņa varēs pierādīt, ka tā pirkta arī par viņas naudu, tad gan iznākums var būt citāds.

LA.lv