Lasītāju viedokļi

Kā saredzat sava novada stratēģisko attīstību?
 16

Andris Zālītis, Skrīveru novada domes priekšsēdētājs:

 

“Mēnesi pēc pašvaldību vēlēšanām dzīve novadā rit savu ierasto gaitu. Lai arī mainījās vadība, pēctecība tika saglabāta, un tas ir pamats iesākto darbu turpināšanai. Sarežģītākais jautājums, kā daudzviet valstī, kas pašvaldībai jārisina, ir komunālie pakalpojumi, precīzāk, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izmaksu nesamērīgums ar iedzīvotāju pirktspēju. Jāatzīst, ka projektēšanas gaitā citādāks varēja būt par ES struktūrfondu līdzekļiem realizētā ūdenssaimniecības attīstības projekta risinājums, kas nodrošinātu rentablāku ūdenssaimniecības sistēmu un iekārtu uzturēšanu. Risinājums problēmām varētu būt patērētāju skaita pieaugums un tādi tehniskie risinājumi, kas esošās iekārtas darbinātu ekonomiskākā režīmā. Citādi turpināsim iesāktos darbus, apspriedīsim piedāvājumus un izmantosim iespēju apgūt ES finansētos projektus. Kā lielākos iecerētos darbus būtu vērts pieminēt vidusskolas stadiona un kultūras centra ēkas renovāciju. Nākotnē redzam Skrīverus kā videi un iedzīvotājiem draudzīgu vietu. Protams, mūsu novada labvēlīgais ģeogrāfiskais stāvoklis varētu būt pamats daudzu ražošanas nozaru attīstībai. Šīs idejas ir izvērstas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam.”

 

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2
Jānis Pelsis, 
Iecavas novada domes priekšsēdētājs:

“Tā kā šobrīd daudzi darbinieki atrodas atvaļinājumā, tāpēc darbi nevirzās uz priekšu tik raiti, cik gribētos. Taču, runājot nopietni, ieceres ir plašas. Šogad plānots pabeigt stadiona celtniecību, bērnudārza piebūvi. Nākamajos gados esam iecerējuši pārbūvēt ēku, kur varētu ierīkot mūzikas un mākslas skolu. Ir izveidotas attīstības programmas, apstiprināta stratēģija nākamajam plānošanas posmam, pēc tās arī vadīsimies.”

 

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2
Helēna Streiķe, 
Aglonas novada domes priekšsēdētāja:

“Uzskatu, ka grūtības novada dzīvē vienmēr bijušas un būs, bez tām nenotiek virzība. Taču man darbs nav svešs, jo pirms tam deviņus gadus strādāju pašvaldībā. Ir apziņa, ka izdosies tikt galā ar jaunajiem pienākumiem. Galvenais mērķis priekšsēdētājas amatā ir panākt, lai cilvēki strādā komandā, lai tā ir saliedēta un atbildīga. Drīzumā gribētos izremontēt kādu pašvaldībai piederošu īpašumu un izvietot tajā domei pakļautās struktūrvienības, jo šobrīd mums nav domes ēkas, strādādami saieta namā, krasi izjūtam telpu trūkumu. Tā kā mainās ekonomiskā un politiskā situācija, kā prioritāte izvirzīta sociālās sfēras sakārtošana, iespējams, pārstrādāsim pat nolikumu. Paredzēts sagatavot skolas jaunajam mācību gadam. Lielākie darbi Aglonas vidusskolā jau pabeigti, tagad ķersimies pie Aglonas internātvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas sakārtošanas. Tāpat ir iesākti daudzi ES struktūrfondu projekti, kuri, neskatoties uz grūtībām, ir jāpabeidz. Plānots uzlabot ceļus, veikt piebūvi pirmsskolas izglītības iestādei, celt daudzdzīvokļu namus, tā novadam piesaistot jaunos speciālistus.”

 

Lorem ipsum2
FOTO: Leta2
Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs:

“Šobrīd valstī esam atstāti tādā kā pabērna lomā. Nacionālajā attīstības plānā galvenais uzsvars likts uz lielajiem attīstības centriem, kuriem paredzēts arī vērienīgs finanšu atbalsts, mazajiem novadiem jāķepurojas pašu spēkiem. Mums jāstrādā, lai saglabātu novada neatkarību. Tāpēc stiprināsim uzņēmējdarbību, veicināsim jaunu darba vietu radīšanu, īstenosim infrastruktūras projektus, centīsimies piesaistīt investorus. Ir arī liela mēroga projekti – sadarbībā ar Satiksmes ministriju darbojamies pie “Via Baltica”, iezīmējam pamatpunktus dzelzceļa projektam “Rail Baltica”. Tāpat notiek starptautiskā veloceļa “Eiro-velo-13” jeb “Dzelzs priekškara maršruta” izstrāde, Zvejnieku parka attīstība – tas būs Eiropas nozīmes atpūtas komplekss, ir paredzēta sporta kompleksa būvniecība, nopietns darbs noris pie tā, lai saglabātu novadā festivālus, kā “Positivus”, Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu un citus. Mūsu būtiskākais mērķis ir teritorijas plānojuma izstrāde, cenšamies panākt, lai iedzīvotājiem būtu pieeja pie jūras arī tur, kur atrodas privātīpašumi.”

 

LA.lv