Praktiski
Manas tiesības

Kā var iegūt bezdarbnieka statusu un saņemt pabalstu?0

Foto-Fotolia

Kā var iegūt bezdarbnieka statusu un saņemt pabalstu? Vai ir nozīme nostrādātajam laikam vienā darbavietā? ALEKSANDRS DAUGAVPILS NOVADĀ

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka bezdarbnieka statusu var iegūt persona, kura:
• ir sasniegusi 15 gadu vecumu, nestrādā un meklē darbu;
• nav sasniegusi pensionēšanās vecumu;
• ir darbspējīga un gatava nekavējoties uzsākt darbu;
• nemācās vidusskolā vai profesionālajā arodvidusskolā (ja mācās vakarskolā, bezdarbnieka statusu var iegūt);
• neveic komercdarbību un nav uzņēmuma valdes loceklis;
• neatrodas ieslodzījuma vietā vai nesaņem pilnībā no valsts vai pašvaldības budžeta finansētus ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Cilvēkam jādodas uz kādu no 28 aģentūras filiālēm Latvijā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) vai dokumentu, kas apliecina uzturēšanās tiesības Latvijā (ārzemniekam, kurš uzturas Latvijā). Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

Bezdarbnieka statusu var iegūt jebkurā laikā, pat nākamajā dienā pēc darba attiecību izbeigšanas. Likumos nav noteikts, cik ilgi jānostrādā vienā darbavietā, lai varētu iegūt šādu statusu.

! Bezdarbnieka statusu zaudēsiet, ja no piemērota darba piedāvājuma atteiksieties divas reizes vai ja bez attaisnojoša iemesla nepildīsiet bezdarbnieka pienākumus, kā arī ja sniegsiet nepatiesas ziņas par bezdarbnieka statusu.

Uz bezdarbnieka pabalstu var pretendēt, ja ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas:
1) deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, ja šis statuss iegūts līdz 2017. gada 31. martam;
2) 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, ja šis statuss iegūts 2017. gada 1. aprīlī vai vēlāk.

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārziņā. Vairāk informācijas par to var uzzināt aģentūras mājaslapā www.vsaa.lv.

LA.lv