Laukos
Bizness

Kādi nodokļi šogad jāmaksā zemniekiem0

Foto – Shutterstock

Šogad ir gana daudz dažādu jaunumu nodokļu lietās, kas attiecas uz zemniekiem, un vairāki lasītāji lūguši par tiem izstāstīt plašāk, tāpēc publicējam detalizētāku izklāstu par to. Ja zemniekam ir zemnieku saimniecība, viņam no savas peļņas jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai uzņēmumu ienākuma nodoklis. Vispirms  – par pirmo variantu.

Ja maksājat iedzīvotāju ienākuma nodokli

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība

Tām zemnieku saimniecībām, kas no šā gada 1.janvāra kārto vienkāršā ieraksta grāmatvedību, izdevumos turpmāk tiek ieskaitīti izdevumi par inventāru, kura vērtība nepārsniedz 1000 eiro. Tādējādi pamatlīdzeklis, ja tas kalpo ilgāk par gadu, sākas no 1000 eiro. Zemnieku saimniecības, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, izdevumos varēs piemērot 80 % no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Tas noteikts likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet piemēri, kā tos rēķināt, atrodami Ministru kabineta noteikumos Nr. 899.

Saimnieciskās darbības izdevumu veidi, kuri ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos ir iekļaujami pilnā apmērā:

1) darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, to skaitā solidaritātes nodoklis, ko saimnieciskās darbības veicējs maksā par saviem darbiniekiem;

2) nekustamā īpašuma nodoklis;

3) pamatlīdzekļu nolietojums;

4) kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitāl­remontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Tātad par zemnieku saimniecības īpašnieka kā pašnodarbinātās personas aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izdevumos neatskaita 100 %, bet tikai 80 %. Tāda ir 2018. gada nodokļu politika.

Grāmatvedības uzskaitē izdevumus iegrāmato tik, cik to ir.

SVARĪGI

• Saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro maksātājiem par pirmo taksācijas gadu, kurā reģistrēta saimnieciskā darbība, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

• Saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma apmēra noteikšanai saimnieciskās darbības ieņēmumos tiek ņemtas kā vērā arī summas, kas saņemtas valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Divkāršā ieraksta grāmatvedība

Ja zemnieku saimniecība kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību, bet maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, tāpat jāņem vērā likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli teiktais. Nodokļu maksātājs rezultātu palielina (negatīva rezultāta gadījumā – samazina) saskaņā ar likumu Par grāmatvedību un saistībā ar to izdotajiem normatīvajiem aktiem. Ja maksātājam pēc korekciju veikšanas ar nodokli apliekamais ienākums ir mazāks par 20 % no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20 % no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

No šā gada 1. janvāra pamatlīdzekļu nolietojumu rēķina pēc divām metodēm. Saimnieciskās darbības veicējs pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina atsevišķi par katru pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 eiro. Aprēķinot saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu, saimnieciskajā darbībā izmantoto pamatlīdzekļu nolietojumu norakstīšanai lieto vienu no šādām metodēm:

1. Nosaka pamatlīdzekļu taksācijas perioda nolietojumu procentos:

a) ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi – 5%,

b) dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas – 10%,

c) skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tajā skaitā drukas ierīces, informācijas sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums – 35%,

d) pārējie pamatlīdzekļi – 20%.

2. Nosaka pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku gados:

a) ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi – 35 gadi,

b) dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas – 10 gadi,

c) skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tajā skaitā drukas ierīces, informācijas sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums – 3 gadi,

d) pārējie pamatlīdzekļi – 5 gadi.

Maksātājs visu pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanā ir tiesīgs izvēlēties vienu no minētajām pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanas metodēm. Lietoto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi maksātājs ir tiesīgs mainīt ne biežāk kā reizi 10 gados.

Pamatlīdzekļu nolietojumu nenoraksta zemei (un vēl citiem likumā noteiktajiem pamatlīdzekļiem). Nemateriālo ieguldījumu vērtību patentiem, licencēm un preču zīmēm noraksta piecos gados. Pētniecības un attīstības izmaksas (arī tās, kas saistītas ar nerealizēto projektu tehnisko dokumentāciju, ja šo projektu vērtība nav iekļauta pamatlīdzekļos), kas attiecas uz nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, izņemot izmaksas par derīgo izrakteņu atrašanās vietas, daudzuma un kvalitātes noteikšanu, noraksta tajā gadā, kad šīs izmaksas radušās.

SVARĪGI

• Avansa maksājumus turpmāk aprēķinās Valsts ieņēmumu dienests un informēs par aprēķinātajām summām elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDS.

• Reprezentācijai varēs izmantot 5% no summas, kas veido iepriekšējā gadā darbiniekiem aprēķināto bruto darba samaksu. Ja darbinieku nav, tad reprezentācijas izdevumi jāsedz no savas peļņas.

• Nodokļa likmes gadā: līdz 20 004 eiro – 20 %, no 20 004 līdz 55 000 eiro – 23 %, no 55 000 eiro – 31,4 %.

Turpinājums sekos

LA.lv