Praktiski
Manas tiesības

Kādos gadījumos notiesāto var atbrīvot pirms termiņa? Kam adresēt lūgumu?0

Foto – Shutterstock

Mans brālis ir cietumā – jau gandrīz divus gadus izcieš viņam piespriesto sodu. Daudz ko ir pārdomājis un pēc iznākšanas brīvībā sola sākt jaunu dzīvi. Vai un kādos gadījumos viņu varētu atbrīvot agrāk? Vai šāds lūgums jāraksta tiesai? IEVA CĒSU NOVADĀ

Kad tas iespējams

Krimināllikuma 61. pants paredz, ka personu, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu (izņemot īslaicīgu brīvības atņemšanu), var nosacīti pirms termiņa atbrīvot no pamatsoda izciešanas, ja ir iemesls uzskatīt, ka tā pēc atbrīvošanas spēs iekļauties sabiedrībā, neizdarot noziedzīgu nodarījumu. Ņemot vērā notiesātā personību un uzvedību soda izciešanas laikā, nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja:

1) notiesātais ir sasniedzis noteiktu resocializācijas (pasākumu kopums, kas veicina spēju iekļauties sabiedrības noteiktajās normās) rezultātu;

2) notiesātais atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis noziedzīgā nodarījumā radīto kaitējumu;

3) notiesātajam pēc atbrīvošanas ir iespējas tiesiskā ceļā iegūt eksistences līdzekļus;

4) ir pagājis likumā noteiktais laiks pēc soda piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu un nav spēkā esošu sodu par izdarītiem administratīvajiem pārkāpumiem;

5) notiesātais risina un ir gatavs turpmāk risināt savas psiholoģiskās problēmas, kas izraisīja vai varētu izraisīt noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

6) notiesātais piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, ja noziedzīgo nodarījumu izdarījis šādu vielu atkarības dēļ.

Nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, notiesātajam ar viņa piekrišanu var piemērot elektronisko uzraudzību, ja tādas uzraudzības īstenošana ir iespējama viņa dzīvesvietā un piemērošana veicinās notiesātā iekļaušanos sabiedrībā. Šāda iespēja Latvijā ir kopš 2015. gada 1. jūlija, kad no ieslodzījuma atbrīvotajai personai uzliek elektronisko aproci, kas kalpo kā raidītājs, – tas ļauj precīzi kontrolēt uzraugāmās personas uzturēšanās vietu un laiku.

Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var ierosināt, kad notiesātais faktiski ir izcietis:

• ne mazāk kā pusi no noteiktā soda par izdarītu mazāk smagu noziegumu;

• ne mazāk kā divas trešdaļas no noteiktā soda par smagu noziegumu, kā arī ja notiesātais ir persona, kas agrāk jau bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu par tīšu noziegumu, un sodāmība par šo noziegumu nav noņemta vai dzēsta;

• ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no noteiktā soda par sevišķi smagu noziegumu, kā arī ja notiesātais ir persona, kas agrāk bijusi nosacīti pirms termiņa atbrīvota no soda un no jauna izdarījusi tīšu noziegumu neizciestās soda daļas laikā;

• 25 gadus no brīvības atņemšanas soda, ja notiesātais ir persona, kurai piespriests mūža ieslodzījums.

Elektroniskās uzraudzības gadījumā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu var ierosināt agrāk, piemēram, kad notiesātais faktiski ir izcietis ne mazāk kā vienu trešdaļu no noteiktā soda par mazāk smagu noziegumu.

Kas jādara

Iesniegums ar lūgumu atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, tostarp ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, notiesātajam jāiesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam, kurš nosūta Valsts probācijas dienestam izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu un uzdod brīvības atņemšanas iestādes amatpersonai sagatavot izziņu par soda izpildes gaitu. Izziņā iekļauj informāciju, kas raksturo notiesātā uzvedību, iesaisti resocializācijas pasākumos un rezultātus.

Valsts probācijas dienests 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to brīvības atņemšanas iestādei. Šīs iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas to kopā ar notiesātā iesniegumu, izziņu par soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.

Nosacīti pirms termiņa atbrīvotajam neizciestās soda daļas laikā jāpilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētie un Valsts probācijas dienesta noteiktie pienākumi, piemēram, jāievēro aizliegums atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā vai aizliegums uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās u.tml. Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla nepilda noteiktos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.

SVARĪGI

Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda nepiemēro, ja tas piespriests pilngadīgai personai par sevišķi smagu noziegumu, kas izdarīts pret personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, un ir saistīts ar seksuālu vardarbību.

Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, var ierosināt, ja tā izcietusi ne mazāk par pusi no piespriestā soda.

UZZIŅA

Nosacīti pirms termiņa Latvijā atbrīvoti:

• 2013. gadā – 467 ieslodzītie;

• 2014. gadā – 425 ieslodzītie;

• 2015. gadā – 437 (33 no tiem ar elektronisko uzraudzību) ieslodzītie;

• 2016. gadā – 319 (53 no tiem ar elektronisko uzraudzību) ieslodzītie.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv