Dabā
Zaļā dzīvošana

Ķemeros unikāls pasākums: stādīs purvu0

Foto – Zanda Birze

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) pirmo reizi Latvijā lielā platībā bijušajos kūdras izstrādes laukos Ķemeru Nacionālajā parkā plāno stādīt purvu.

Projekta LIFE REstore ietvaros organizēs sfagnu jeb purva sūnu stādīšanas talku ar mērķi degradētajā purva teritorijā veicināt dabīgajiem mitrājiem raksturīgo augu atjaunošanos. Sfagnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā notiks pirmo reizi.

Lai talka noritētu, iepriekš plānots ievākt vairāk nekā 2200 kg dažādu sugu sfagnu sūnas un citus purva augus dažādās kombinācijās. Piektdien, 18. maijā tie tiks stādīti vairākos laukumos LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur gadu desmitiem neatjaunojas dabisks purvs. Zinātniskā eksperimentā LIFE REstore noteiks efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos arī citviet Latvijā.

Renaturalizācija, stādot purvam raksturīgo veģetāciju, ir tikai viens no iespējamajiem bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotas izmantošanas veidiem. Projekts LIFE REstore analizē visus Latvijai piemērotos šādu teritoriju atkārtotas izmantošanas veidus un vairākās izmēģinājumu teritorijās Latvijā īsteno un pārbauda daļu no tiem, lai sagatavotu rekomendācijas šo teritoriju ilgtspējīgai izmantošanai, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus.

Latvijā ir vairāk nekā 50 000 ha degradētu kūdrāju jeb teritoriju, kur pārtraukta vai vēl notiek kūdras izstrāde, pēc kuras būs jāpieņem lēmumi par šo teritoriju atkārtotu izmantošanu un jāveic rekultivācija.

Piedāvājam mediju pārstāvjiem iespēju zinātnieku un LIFE REstore biotopu ekspertu vadībā piedalīties purva stādīšanā, uzzināt par topošajām rekomendācijām bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotai izmantošanai. Zinātnieki demonstrēs, kā projekta ietvaros notiek siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi kūdrājos, kā arī būs iespēja satikt Latvijas Kūdras asociācijas vadītāju un kūdras izstrādes uzņēmumu pārstāvjus, lai noskaidrotu viņu viedokli par teritoriju atkārtotu izmantošanu pēc kūdras izstrādes un projekta rezultātu nozīmi nozarei.

Uz talku līdzi nepieciešami gumijas zābaki un piemērots apģērbs. Par pārējo – pusdienām, dzeramo ūdeni, darba cimdiem un darbarīkiem – parūpēsies LIFE REstore komanda. Talka sāksies plkst. 9.30. Talkai iepriekš jāpiesakās, rakstot vai zvanot Andai Zālmanei, projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciālistei pa tālruni 26539348 vai e-pastu: anda.zalmane@daba.gov.lv!

LA.lv