Uncategorized

Koku ciršanas ierobežojumi 0

Dzīvoju Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, Salac­grīvas mežniecības teritorijā. Šajos mežos ir speciāli noteikumi ciršanai, bet uz Salacgrīvas biosfēras rezervātu tie neattiecoties… Vai tā ir? 
Reinhols Beķeris Limbažu novadā

 

Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente Lāsma Āboliņa skaidro, ka koku cirša­nas ierobežojumi mežā var izrietēt no dažādiem norma­tīvajiem aktiem. Nezi­not īpašuma precīzu atrašanās vietu, noskaidrot šos ierobežojumus konkrētajā vietā nav iespējams.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ierobežojumi minēti likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”, kas nosaka tā teritoriju un iedalījumu funkcionālajās zonās. Īpašumtiesību ierobežojumi atrodami Ministru kabineta “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos”. Ne likums, ne MK noteikumi gan neparedz būtiskus koku ciršanas ierobežojumus biosfēras rezervāta mežos.

Taču jāņem vērā, ka vienlaikus biosfēras rezervātā atrodas arī citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, piemēram, dabas liegumi un dabas parki, kur koku ciršana var būt daudz stingrāk reglamentēta – sākot no kailcirtes aizlieguma līdz pilnīgam mežsaimnieciskās darbības aizliegumam.

Salacgrīva turklāt atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā, kurai koku ciršanas ierobežojumi noteikti “Aizsargjoslu likumā”. Koku ciršanas ierobežojumi ir arī citās aizsargjoslās, piemēram, ap virszemes ūdens objektiem, ap purviem un mežu aizsargjoslās ap pilsētām. Uz visiem mežiem, tostarp biosfēras rezervātā esošajiem, attiecas “Meža likumā” un tam pakārtotajos MK noteikumos paredzētie nosacījumi koku ciršanai.

 

LA.lv