×
Mobilā versija
Brīdinājums +15.5°C
Emīlija, visu, kalendāros, neievietoto, vārdu, diena
Otrdiena, 22. maijs, 2018
15. oktobris, 2013
Drukāt

Kurš zaudēs platību maksājumus?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Pagājušā gada janvārī savus 8 ha lauksaimniecības zemes iznomāju kādai firmai. Līgumā rakstīts, ka viņi maksās nomas maksu, uzturēs kārtībā zemi, kā arī ceļmalas un grāvmalas, nepieļaujot aizaugšanu ar krūmiem un nezālēm, ievēros agrotehniskās prasības, kops un saglabās meliorācijas sistēmas.

 

Firmas pārstāvji teica, ka sēs linus, taču līgumā tas nav ierakstīts. Nomas līgumā nebija arī rakstīts, kurš saņems platību maksājumus. Taču šī firma pie darba neķērās. Es daudzkārt zvanīju un jautāju, kad sāks kaut ko darīt. Augustā pats ar palīgiem laukus appļāvu, jo līdz 15. augustam tiem jābūt sakoptiem. Tos apsekot atbrauca LAD inspektors, kopā parakstījām apsekošanas aktu. Tā kā firma zemes apstrādi neuzsāka, maijā iesniedzu pieteikumu platību maksājumiem. Tagad noskaidrojies, ka nomnieki arī pieteikušies platību maksājumiem. Nomas maksu viņi man samaksāja. LAD darbinieki saka, ka mums savstarpēji jāvienojas un vienam jāatsakās no sava pieteikuma, citādi platību maksājumus nesaņems neviens. Firma ir ar mieru atteikties, taču prasa, lai es viņiem atdodu naudu par zemes nomu. Taču viņi paši ir vainīgi, jo zemi neapstrādāja. Es taču nekādus šķēršļus neliku! Nomas līgumā rakstīts, ka to var lauzt, pusēm vienojoties. Ja nevar vienoties, jāsniedz prasība tiesā. Kā man rīkoties?
 Alberts Rēzeknes novadā

 

Platību maksājumus saņem tas, kurš zemi apstrādā. Šajā gadījumā – zemes īpašnieks. Taču, pieprasot šos maksājumus, viņš faktiski apliecina, ka citi viņa zemi neizmanto. Nevar vienlaikus saņemt gan nomas maksu, gan platību maksājumus. Tātad saņemtā nomas maksa ir jāatdod!

Zemes nomas maksa šajā gadījumā ir 40 Ls/ha, bet platību maksājumi – 55,20 Ls/ha. Tātad mūsu lasītājam patiesībā ir izdevīgi piekrist nomas līguma laušanai un saņemt platību maksājumus. Nomnieku firma esot ar mieru pat kompensēt zemes īpašnieka izdevumus par lauku sakopšanu, taču ar nosacījumu, ka viņš atdod saņemto nomas naudu. Šāds priekšlikums šķiet visnotaļ saprātīgs.

 

Var uzlikt sodu

Lauku atbalsta dienestā (LAD) pastāstīja, ka situācija ir vēl nepatīkamāka. Ja uz platību maksājumiem par vienu zemi pieteikušies divi pretendenti, viens no tiem ir maldinājis LAD un vainīgajam var uzlikt nopietnu naudas sodu!

LAD Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta direktore Žanete Zaharova paskaidroja, ka atbalstu (platību maksājumus) var saņemt tikai zemes apsaimniekotājs un tiesiskais valdītājs – tātad īpašnieks, vai arī nomnieks, kurš ar īpašnieku noslēdzis rakstveida nomas līgumu. Ja zemi piesaka divi pretendenti, abi var palikt bešā. Turklāt atrastā (t.i., divreiz pieteiktā) platība tiek pielīdzināta 0 ha, līdz ar to starpība starp deklarēto un atrasto platību (šajā gadījumā 0 ha) ir lielāka par 50 % un pretendentam tiek aprēķināta trīsgadīga sankcija.

Šo soda naudu LAD ieturēs (atvilks) no nākamo gadu atbalsta maksājumiem pat trīs gadus, līdz kopējā ieturējuma summa sasniegs 441,60 latus. Tādēļ to sauc par trīsgadīgo sankciju. Vienlaikus LAD neizmaksās arī platību maksājumus par 2012. gadu par visu šī īpašnieka pieteikto zemi. LAD var aprēķināt šādu sodu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulu Nr. 1122/2009.

 

Soda naudas aprēķina piemērs

Visa zemes platība šajā saimniecībā – 8 ha.

Atrastā (divreiz pieteiktā) platība – arī 8 ha.

Soda sankcija:

8 ha x 55,20 Ls/ha =

441,60 lati.

 

Ko darīt?

Žanete Zaharova atzina, ka šajā situācijā, kad zemes īpašnieks pats pieteicies platību maksājumiem, pats apkopis laukus un kopā ar LAD inspektoru piedalījies to pārbaudē, viņš faktiski ir izpildījis visus nosacījumus, lai saņemtu atbalstu. Taču ir jāsaved kārtībā dokumenti.

Nepieciešams rakstveidā vienoties ar zemes nomnieku par nomas līguma atcelšanu un iesniegt šo vienošanos Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Vajadzēs arī ar dokumentiem pierādīt, ka zemi apstrādājis pats, bet nomnieki darbus nav pat uzsākuši. Par pierādījumu var kalpot degvielas čeki, kā arī lauku vēsture par saimniecībā veiktajiem darbiem.

Lauku vēsturi saimnieks var rakstīt uz veidlapām, ko var izdrukāt no LAD mājaslapas, vai arī brīvā formā – piemēram, kladē, kur ieraksta, kurā datumā kādi darbi katrā laukā veikti. Šādu lauku vēsturi dienasgrāmatas veidā zemnieki raksta, piemēram, lai fiksētu augu sekas ievērošanu.

To, kurš tad īsti ir vainīgs, izvērtēs Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde. Ja vainīgs būs nomnieks, tas var tikt cauri ar mazāku sodu. Lieta tāda, ka soda sankcijas atkarīgas no nepamatoti pieteiktās platības īpatsvara pretendenta kopējā platībā (skat. tabulu).

 

Vienotā platību maksājuma atbalsta samazinājums un sodi par platības pārdeklarāciju

Deklarētās un apstiprinātās platības starpība Sods
0 % – 3 % (ieskaitot), bet ne vairāk par 2 ha Nepiemēro samazinājumu.
3 % – 20 % (ieskaitot) vai vairāk par 2 ha

Atbalsta samazinājums,

kas vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu.

20 % – 50 % (ieskaitot) Atbalstu nepiešķir (par visu platību).
Vairāk par 50 %

Atbalstu nepiešķir,

kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija.

 

Šajā gadījumā, ja nomnieku firma pagājušajā gadā reāli apstrādājusi daudz zemes un nelaimīgie 8 ha veido mazāk par 20 % no visas zemes, kuru bija pieteikuši platību maksājumiem, viņi var tikt cauri ar atbalsta samazinājumu par divkāršu platību, proti, par 16 ha, kas naudas izteiksmē ir 883,20 lati. Taču par pārējām apstrādātām vai apkoptām platībām firma saņems atbalsta maksājumus.

Soda naudas aprēķina piemērus var atrast LAD izdotās rokasgrāmatas “Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2013. gadā” 20. lpp.

Pieteikumi platību maksājumiem 2012. gadā bija jāiesniedz līdz 15. maijam. Pieņemot tos, nav redzams, vai uz šo platību ir pieteicies vēl kāds. To LAD noskaidro pēc datu apkopošanas.

Ja saimniecībā ir tikai pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, platībām ir jābūt sakoptām līdz 15. augustam. Ja lauksaimniecības zemi atstāj papuvē, tai jābūt apartai līdz 15. septembrim. Protams, var gadīties, ka dabas untumu vai citu iemeslu dēļ zemnieks apstrādājis mazāku platību, nekā pieteicis. Piemēram, plānojis apsēt 10 ha, bet apsējis tikai sešus. Par šīm platību izmaiņām Lauku atbalsta dienestu jāinformē pēc iespējas ātrāk, līdz LAD inspektors ir devies uz kārtējo pārbaudi saimniecībā vai nosūtījis pretendentam vēstuli par konstatētajām kļūdām. Tātad šajā gadījumā, ja nomnieku firma nespēja apsēt laukus, kurus bija pieteikusi platību maksājumiem, par to tūdaļ vajadzēja ziņot LAD. Tad nebūtu soda sankciju…

 

Rediģējiet nomas līgumu!

Skaidrs, ka šis nomas līgums jāatceļ. Taču arī turpmāk, parakstot nomas līgumus, jābūt ļoti uzmanīgam. Ja to sagatavojis nomnieka jurists, tātad – visdrīzāk nomnieka, nevis jūsu interesēs! Arī šajā gadījumā nomas līgumā ir dažas dīvainības un slidenas vietas.

Tajā rakstīts, ka nomniekam ir tiesības izmantot šo īpašumu savu mērķu realizēšanai bez jebkādiem ierobežojumiem no izmonātāja puses. Kādiem saviem mērķiem? Rakstiet skaidri – lauksaimniecības kultūru audzēšanai!

Līgumā teikts, ka iznomātājam ir tiesības nomnieka vai viņa pārstāvja klātbūtnē apsekot iznomāto īpašumu, par to iepriekš brīdinot iznomātāju vismaz trīs dienas iepriekš. Kas tās par blēņām? Laukiem braukt garām un uz tiem skatīties taču drīkst jebkurš un jebkurā laikā! Tādēļ līgumā rakstiet, ka jums ir tiesības apsekot iznomāto zemi jebkurā laikā, nomnieku par to iepriekš nebrīdinot.

Nomas līgums noslēgts uz desmit gadiem. Vai tas nav pārgalvīgi? Šis gadījums liecina, ka problēmas ar nomnieku radās jau pirmajā gadā! Tādēļ drošāk zemi iznomāt uz vienu gadu, un tad paskatīties, kā nomnieks uzvedas.

Nomas maksa noteikta 40 latu par ha. Taču, iespējams, ka desmit gadu laikā būs liela inflācija un tagadējie 40 lati vēlāk būs smiekla nauda! Bet neko padarīt nevarēsiet, jo nomnieks maksās atbilstoši līgumam! Arī šī iemesla dēļ nomas līgumu vēlams slēgt uz īsāku termiņu.

 

SVARĪGI

• Platību maksājumiem jāpiesakās līdz 15. maijam. Ja radušās izmaiņas un apstrādātās platības atšķiras no pieteiktajām, par tām jāziņo LAD, tiklīdz lauksaimieks to konstatē. LAD inspektori pieteiktās platības apseko no vasaras sākuma līdz septembra beigām. LAD inspektori drīkst ierasties, arī iepriekš nepiesakot vizīti.

• Ja izmaiņas nav iesniegtas un pieteiktās platības ir lielākas par reāli apstrādātajām, vai arī uz vienu platību pieteikušies vairāki pretendenti, LAD drīkst samazināt atbalstu, kā arī piemērot naudas sodu.

• LAD informatīvais tālrunis ir 67095000. Mājaslapa: www.lad.gov.lv.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+