Laukos
Tehnika

Lauksaimniecības tehnika meža darbos0


Naarva harvesters
Naarva harvesters
Publicitātes foto

Autori: Aleksandrs Saveļjevs, Ziedonis Sarmulis, Māris Davidāns, LLU Meža izmantošanas katedra

Lauksaimniecības (l/s) traktoru labās tehniskās īpašības un šo traktoru izmantošanas sezonālais raksturs lauku darbos ir divi galvenie argumenti to iesaistīšanai cita veida uzdevumu izpildē, arī mežsaimniecībā, lai mehanizētu darba operāciju norisi gadījumos, kad nav iespējama vai no kādu svarīgu ietekmējošu apstākļu viedokļa nav izdevīga speciāli attiecīgajai operācijai konstruētu tehnisko līdzekļu lietošana.

Lauksaimniecības traktoru izmantošana meža darbos ir atzīta un izplatīta visā pasaulē, ko apliecina plašs tādu visdažādāko papildierīču piedāvājums tirdzniecībā, kas ir īpaši izstrādātas lietojumam komplektā ar l/s traktoru, vai arī kā alternatīvs risinājums var tikt izmantotas gadījumos, kad l/s traktors ir izvēlēts kā vajadzīgā vilcējspēka vai piedziņas jaudas nodrošinātājs.

Arī Latvijā lauksaimniecības traktori meža darbos tiek lietoti vairāk nekā 50 gadu, tāpat pašreizējie apstākļi mūsu valsts mežsaimniecībā neliecina par šķēršļiem, kas būtiski apdraudētu to turpmāku lietojumu. Tas ir pamudinājis šā raksta autorus atgādināt par tiem meža darbu izpildes gadījumiem, kuros l/s traktoru īpašnieki varētu izmantot savu tehniku komplektā ar aprīkojumu, kas noder racionālas un meža bagātību saudzējošas tehnoloģijas izvēlei.

Līdzīgi kā citās pasaules valstīs arī Latvijas pieredze rāda, ka mežsaimniecības darbos plašāk lietotie ir traktori ar pneimatisko riteņu ritošo daļu. Tāpēc šajā izdevumā sniegtā informācija ir par riteņtraktoriem un arī tādiem l/s traktoriem, kuriem īslaicīgai apvidus pārejamības uzlabošanai iespējams lietot ātri uzstādāmas kāpurķēdes vai pretslīdes ķēdes.

Traktoru piemērotība meža apsaimniekošanas darbiem
Dažādu lauksaimniecības traktoru piemērotība meža apsaimniekošanas darbiem ir labāk izprotama, tos iedalot divās grupās atkarībā no tiem sākotnēji paredzētā lietojuma veida:
· augošu lauksaimniecības kultūru kopšanai (braukšanai starp rindām) paredzēti traktori;
· zemes platības vienlaidu apstrādei (vienlaidu aršana, kultivēšana, ražas novākšanas mašīnu vilkšana un piedziņa u. tml.) paredzēti l/s traktori ar palielinātu jaudu.
Šāds traktoru iedalījums galvenokārt ir pamatots ar traktora vilkmes spēju un iespēju mainīt ritošās daļas platuma izmēru.
Meža apsaimniekošanas darbu (meža atjaunošana, meža aizsardzība un mežizstrāde) veikšanai biežāk par piemērotiem tiek atzīti pirmās grupas l/s traktori (sk. tehniskos parametrus tabulā).
Otrās grupas l/s traktori vairāk piemēroti lielu kravu pārvadājumiem, piemēram, apaļo kokmateriālu nogādāšanai līdz pārstrādes vietām, tāpat arī koksnes izejvielu smalcināšanas mašīnu pārvietošanai un piedziņai.

Kopumā traktorus var izmantot visos meža apsaimniekošanas darbos. Tas ir iespējams arī tāpēc, ka meža mašīnbūve piedāvā ļoti plašu tādu iekārtu klāstu, kas paredzētas lietošanai agregātā ar l/s traktoru:
· atcelmošanai – celmu frēzes;
· nevēlamā apauguma novākšanai – apauguma frēzmašīnas;
· meža augsnes sagatavošanai – disku frēzes, augsnes dziļfrēzes;
· meža atjaunošanai – meža koku stādāmās mašīnas, stādīšanas galvas;
· meža apsardzībai – pretuguns aizsargjoslu kultivatori, augsnes platjoslu frēzes;
· kokmateriālu sagatavošanai – harvestera un procesora aprīkojums;
· kokmateriālu pirmējam transportam – treilēšanas vinčas, kokmateriālu satvērēji, pievešanas piekabes;
· enerģijas ieguvei paredzētu koksnes izejvielu smalcināšanai – smalcināšanas mašīnas.

Celmu un nelabvēlīga apauguma smalcināšana
Celmu un nelabvēlīgā apauguma novākšana ar frēzēm, kas tiek agregatētas ar l/s traktoru, ir pēdējo triju piecu gadu populārākais piedāvājums. Šāda veida tehnikas lietojumam ir pozitīvi rezultāti, ja ir nepieciešamība uzlabot augsnes auglību, jo ar frēzi sasmalcinātais apauguma un celmu koksnes maisījums tiek labi sajaukts ar augsni un bagātina to ar organisko vielu papildinājumu. Izmantojot šo tehniku, augsni var labi sagatavot pavisam citam tālākā lietojuma veidam, piemēram, aizaugušu zemes platību atgriešanai lauksaimniecībā, dažkārt arī citiem mērķiem. Ražotāji piedāvā daudz dažādu platumu frēžu, ar kurām var novākt gan vienu atsevišķu koku puduri, gan arī no apauguma atbrīvot, sasmalcināt un ar augsni samaisīt veselā joslā. Lietojot piedāvāto tehniku, nevar cerēt uz iespēju sasmalcināto koksni savākt, lai izmantotu kā izejvielu koksnes izstrādājumu ražošanai vai vismaz enerģijas ieguvei.

Meža augsnes sagatavošana
Meža augsnes sagatavošanai tiek izmantotas atvieglinātas konstrukcijas diskveida augsnes frēzes ar hidropiedziņu. Tās var būt gan ar vienu, gan ar diviem diskiem, ar kuru palīdzību augsne cirsmās tiek sekmīgi sagatavota meža atjaunošanai. Nelielās (līdz 2 ha) izcirtumu platībās un arī lielas cirsmu fonda teritoriālās sadrumstalotības gadījumā minētās augsnes frēzes, tās agregatējot ar l/s traktoru, sekmīgi un ekonomiski tiek izmantotas daudzās Eiropas valstīs.

Pašlaik meža augsnes sagatavošanas jomā palielinās interese par augsnes dziļfrēzēšanas iekārtām. Ar šādām iekārtām augsne tiek sagatavota viendabīga maisījuma veidā līdz 40 cm dziļā un 40–60 cm platā joslā, sasmalcinot un pilnā slāņa dziļumā iemaisot visas koksnainās daļas (celmus, saknes), kuru caurmērs nepārsniedz 10 cm. Tādējādi izveidojas biezs ļoti kvalitatīvi sagatavotas augsnes slānis, kas samazina meža stādīšanas darbu izpildei izmantojamo enerģiju, palielina šo darbu norises ātrumu un nodrošina labvēlīgus apstākļus iestādīto stādu augšanai.

Kokmateriālu sagatavošanas harvesteri
Meža mašīnbūve piedāvā ievērojamu harvesteriekārtu skaitu, kuras var agregatēt ar l/s traktoru. Tradicionālajā komplektācijā tiek piedāvāta hidromanipulatora galā montējama kokmateriālu sortimentu sagatavošanas tehnoloģiskā iekārta, ar kuru var satvert koka stumbru, to atdalīt no celma (nozāģējot vai nogriežot ar nažveida griešanas ierīci), nogāzt vēlamajā virzienā, atzarot un sagarumot noteiktām prasībām atbilstošos sortimentos. Ar šādu darba iekārtu var apstrādāt kokus, kuru stumbra caurmērs pie sakņu kakla ir mazāks nekā 35 cm. Caur atzarošanas mezglu, ko piedāvā harvestera iekārtas komplektācijā, stumbru var plaši pazīstamā veidā vilkt ar padeves veltņiem, bet to var arī darīt ar pakāpeniskiem turp un atpakaļ virzienā notiekošiem speciāla, teleskopiski izbīdāma satvērēja pārvietojumiem. Lai gan šādā veidā stumbra padeves ātrums ir mazāks nekā izmantojot padeves veltņus, pozitīvs ieguvums ir iespēja labāk pārvarēt liela caurmēra zaru nogriešanas pretestību. Turklāt ir iespēja garuma mērīšanai izmantot satvērēja pārvietojuma attālumu, kas dod precīzāku mērīšanas rezultātu. Lietojot pakāpenisku stumbra padevi ar satvērēju, rodas mazāk stumbra virsmas bojājumu. Ar l/s traktoru agregatējamas harvestera iekārtas pārsvarā ieteicamas jaunaudžu kopšanai vai retināšanas cirtēm mežaudžu kopšanā. Vērtējot šīs iekārtas no ražīguma viedokļa, ir jāatzīmē, ka ar tām vienā stundā var sagatavot ne vairāk kā 2 m3 apaļo kokmateriālu.

Kokmateriālu sagatavošanas procesori
Lai jau nogāztu koku stumbrus atzarotu un sagarumotu kokmateriālu sortimentos (ieskaitot malku), tiek piedāvāta plaša ar l/s traktoru agregatējamu procesoru izvēle. Nogāzto koku stumbrus procesora iekārtā var padot ar hidromanipulatoru, uz konsoles nostiprinātu vinču vai arī ar rokām, ja apstrādājamo stumbru izmēri un novietojuma attālums nepārsniedz darba aizsardzības un drošības prasībās norādītos lielumus. Ar hidromanipulatoru aprīkotiem procesoriem apstrādājamo stumbru padeves attālumu ierobežo izlices maksimāli iespējamā snieguma lielums, tāpēc parasti tas nesasniedz 10 m. Ja procesora ierīču komplektācijā ir vinča, tad apstrādājamos stumbrus var pievilkt pat no vinčas troses garumam atbilstoša attāluma (atskaitot dažus vijumus ap vinčas spoli troses gala drošākam nostiprinājumam), ja vien pievilkšanas virzienā nav traucējošu šķēršļu (saudzējama paauga, augšanai atstājami koki u. tml.).
Procesora tehnoloģiskā iekārta tiek stiprināta uz uzkares sistēmas l/s traktora aizmugurē, retāk priekšā. Ir iekārtas, kuru darbību vada no traktora kabīnes, bet bieži vien sastopamas arī tādas, ko vada, operatoram atrodoties ārpus traktora.
Procesorus izmanto arī krājas kopšanas cirtēs. Pievelkot apstrādājamos stumbrus ar vinču, iespējams būtiski palielināt attālumu starp tehnoloģiskajiem koridoriem (pievešanas ceļu garenasīm) un tādējādi samazināt tehnoloģiskām vajadzībām aizņemtās platības īpatsvaru, bet pie pievešanas ceļa savākt vairāk kokmateriālu, ar to sagādājot labākus apstākļus pievešanas ražīguma palielināšanai.
Ja paredzēts lielos apjomos sagatavot kurināmo koksni, tad izdevīgi lietot procesoru iekārtas, kas stumbru sagarumošanā sagatavotos malkas klučus vienlaikus saskalda pagalēs.

Treilēšanas iekārtas
Treilēšanas iekārtu izmantošanai mežizstrādē tieši l/s traktoriem ir liela vēsturiska pieredze. Treilēšanas iekārtas Latvijā sākotnēji ļoti aktīvi tika izmantotas tieši meža kopšanas cirtēs, kur kokmateriālu pirmējā transporta mehanizācijai l/s traktori bija daudz labāks risinājums nekā jau galvenās izmantošanas kailcirsmās lietotie treilēšanas traktori ar trošu tehnoloģisko aprīkojumu. Pēdējos gadu desmitos mūsu valstī lielapjoma ražošanā treilēšana ar traktoriem vairs netiek praktizēta. Tā nelielā apmērā sastopama mazapjoma ražošanā, tādos gadījumos parasti izmantojot ar trošu aprīkojumu apgādātus l/s traktorus. Pasaules mērogā, kur nereti kokmateriālus līdz augšgala krautuvei nogādā ar speciālajiem sērijveidā ražotajiem trošu aprīkojuma traktoriem, arī l/s traktoriem piemērota trošu aprīkojuma piedāvājums ir pietiekami plašs. Piedāvājums ir pielāgojies l/s traktoru tehniskajiem rādītājiem, tāpēc ir izvēles iespējas starp vinčas spoļu skaitu, troses ietilpību, vinčas attīstīto vilces spēku un vinčas tālvades tehnisko risinājumu. Kā neiztrūkstošas sastāvdaļas aprīkojumā ir vairogs (parasti ar vilcējsijas iegriezumiem cilpeņu piekabināšanai), troses virziena maiņas trīsis un traktora aizmugurē nepieciešamais aizsargrežģis. Vienmēr pastāv izvēle starp troses un ķēdes cilpeņiem. Papildus iespējams pasūtīt pie koka (celma) stiprināmus virziena maiņas trīšus, atstājamos kokus no bojājumiem pasargājošus stieņus, konusus treilējamo kokmateriālu priekšgala ievietošanai u. tml.
Mūsu valstī, mainoties cirsmu fonda teritoriālā izvietojuma situācijai, biežāki kļūst gadījumi, kad apstākļi traktoru braukšanai ir maz piemēroti. Meklējot risinājumus kokmateriālu pirmējā transporta pieņemamam risinājumam, meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir radusies arī interese atgriezties pie vinčām, ko varētu izmantot, lai kokmateriālus pievilktu tuvāk pievešanas ceļam.

Kokmateriālu satvērēji
Kokmateriālu satvērēji (termins atbilst pareizam tulkojumam Eiropas galvenajās svešvalodās) l/s traktoriem mežizstrādē joprojām nav zaudējuši popularitāti arī kokmateriālu pirmējā transportā, sevišķi nevēlama apauguma koku un krūmu novākšanas darbos. Energokoksnes izejvielu sagatavošanā nelielos apjomos kokmateriālu satvērēji arī ir populāri, jo ar to palīdzību ir vieglāk savākt nogrieztos sīkkokus un krūmus. Ir jāatzīmē uz l/s traktora trīspunktu uzkares stiprināmo vienkāršas konstrukcijas satvērēju praktiskā lietojuma samazināšanās tendence, lai gan vēl joprojām tirdzniecībā pastāv pietiekami plašs to piedāvājums. Jaunāko satvērēju konstrukcijās uzmanība pievērsta konstrukcijām ar lielāku manipulēšanas iespēju, kad pašu satvērēju var nogādāt pie satveramajiem kokmateriāliem neatkarīgi no traktora pozīcijas attiecībā pret tiem.
Izšķiroties par lēmumu iegādāties satvērēju izmantošanai kokmateriālu pirmējā transportā ar l/s traktoru, vienmēr vispirms jāapsver, vai kokmateriālu transportēšanas attālums nepārsniedz ekonomiskā ziņā pieļaujamo lielumu, jo nelielais vienā traktora reisā pārvietojamais kokmateriālu apjoms strauji samazina šīs operācijas ražīgumu, palielinoties transportēšanas attālumam.

Kokmateriālu pievešanas piekabes
Šajā jomā ir plaša meža piekabju modeļu pārstāvniecība. Vizuāli piekabes maz atšķiras no konstrukcijām, kas piedāvātas pirms 20–30 gadiem. Tomēr reizē ar vispārējo tehniskās attīstības līmeņa paaugstināšanos daudz jauninājumu ir arī meža piekabju konstrukcijās. Tirdzniecībā samazinās to piekabju skaita īpatsvars, kurām nav aktīvās piedziņas, jo meža tehnikas mašīnbūvē arvien vairāk ražo piekabes ar riteņu papildu piedziņas sistēmām. Tāpat tirdzniecībā tiek piedāvātas arī piekabes ar šarnīrsavienojumā grozāmu dīseli (piekabes piespiedu pagriešanai horizontālā plaknē attiecībā pret velkošo traktoru). Kokmateriālus pievedot ar piekabi, kas ar velkošo traktoru ir savienota ar šāda veida dīseli, brauciena laikā ir vieglāk pārvarēt smagus pievešanas apstākļus, pārvietojoties pa līkloču (čūskveida) trajektoriju. Ražojot meža piekabes, liela uzmanība tiek pievērsta arī materiāliem, lai samazinātu piekabju masu. Nav retums, ka piekabes pieļaujamā kravnesība ir piecas sešas reizes lielāka nekā tās masa.

Smalcināšanas mašīnas
Pastiprinātā uzmanība atjaunojamās enerģijas, tostarp koksnes izejvielu izmantošanai ir galvenais cēlonis koksnes smalcināšanas mašīnu piedāvājuma straujai attīstībai meža mašīnbūvē. Pārsvarā mašīnas koksnes izejvielu smalcināšanai var iedalīt divās lielās grupās:
· uz l/s traktoru standartizētās trīspunktu sistēmas uzkarināmas smalcināšanas mašīnas;
· uz papildu piekabināmas šasijas montētas mašīnas ar piedziņas iespēju.
Jaunās dažādās mašīnu ārējā dizaina formas nav mainījušas šo ierīču pamatfunkciju – sasmalcināt koksni. Tāpat nav arī mainījušies greifera elementu konstrukciju principi, bet uzlabojumu uzsvars ir vērsts uz sasmalcināmās koksnes automatizētu plūsmas regulēšanu, lai griezējelementu slodze nepārslogotu piedziņu.

Noslēdzošās piezīmes
Ja cirsmu fondā ir platības, kur augsnes nestspēja ir ļoti maza, tad smagās kokmateriālu pievešanas mašīnas nevar normāli pārvietoties un pildīt savas funkcijas, palielinās to iestigšanas gadījumu skaits, mežizstrādes process kļūst ļoti atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem. Jebkura mašīnu iestigšana izjauc ražošanas procesa normālo gaitu, rada papildu izdevumus tehnikas neplānotām apkopēm, izraisa neplānotus remontdarbus. Savukārt meža augsnei tiek nodarīti lieli bojājumi, kas var novest pie mežizstrādes darbu pārtraukšanas cirsmā uz nenoteiktu laiku.
Lai minētajos apstākļos mežizstrādes vienmērīgumu nodrošinātu visa gada griezumā, starp pieejamiem tehniskajiem līdzekļiem un to lietošanas tehnoloģiskajiem paņēmieniem jāmeklē konkrētajiem cirsmas apstākļiem piemērotas kombinācijas, nevairoties no trošu aprīkojuma izmantošanas tā, lai palielinātu attālumu starp tehnoloģiskajiem koridoriem meža kopšanas cirtē un pievešanas ceļiem kailcirtē.
Jāatgādina, ka pirms aktīvas izmantošanas meža darbos lauksaimniecības traktors ir jāsagatavo tā, lai būtu pietiekami piemērots darbam meža apstākļos. Svarīgākais ir traktora apakšā piemontēt gludu un izturīgu aizsargplātni, aprīkot kabīnes logus ar aizsargrežģi, uzlikt jūgvārpstu aizsargus. Tāpat arī ieteicams traktoru aprīkot ar vinču izmantošanai iestigšanas gadījumos.

Pilns raksts “Agrotops” īpašajā pielikumā tehnika un instrumenti mežsaimniekiem

LA.lv