Uncategorized

Maznodrošināts vai trūcīgs?0

Sociālais darbinieks nespēj izskaidrot, kas ir maznodrošinātais un kas – trūcīgais. Kāda ir atšķirība starp tiem abiem? Biju trūcīgais. Saņēmu 40 latu pabalstu, pēc tam teica, ka jāatstrādā. Kāpēc?
 Mārtiņš Ansons Valkas novadā

 

 

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Maruta Pavasare informē, ka atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam nosaka atbilstoši Ministru kabineta “Noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Lai to noteiktu, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāaizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija. Tajā jānorāda ziņas (ienākumi un īpašumi) par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošai personai (personām mājsaimniecībā).

Likumā “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un likumā “Par dzīvojamo telpu īri” savukārt noteikts, ka par maznodrošinātu atzīst personu, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, noteicis Ministru kabinets noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

Tātad viss likumos un noteikumos ir precīzi definēts, un nekāda pašdarbība nav iespējama. Dažas atšķirības starp dažādās pašvaldībās dzīvojošām personām šai ziņā gan tomēr varētu būt, taču neviens pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts nav jāatstrādā. Visdrīzāk, ka šajā gadījumā sociālā dienesta darbinieki secinājuši, ka cilvēkam ir zudušas darba prasmes, un tādos gadījumos jādomā, kā tās atjaunot un pilnveidot vai pat vispār iegūt no jauna.

 

LA.lv