Dabā
Medības

Medniekiem vairāk jāpievēršas invazīvo sugu kontrolei2

Foto – Kate Šterna

Šogad īpaša uzmanība starptautiskā līmenī tiek pievērsta invazīvo sugu apkarošanai. Invazīvās sugas rada kaitējumu un apdraudējumu vietējai florai un faunai. Piemēram, Amerikas ūdele Latvijā un citviet Eiropā ir pilnībā izstūmusi no tās dabīgās vides Eiropas ūdeli, kura jau tagad ir uzskatāma par īpaši aizsargājamu.

1979.gadā pieņemtā Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (t.s. Bernes Konvencija) šogad īpašu uzmanību veltījusi putnu aizsardzībai, kā arī cīņai pret invazīvajām sugām. Attiecībā uz Amerikas ūdeli, Bernes konvencijas ietvaros šogad tika izstrādāti ieteikumi dalībvalstīm. Tiek rekomendēts veikt nacionāla līmeņa pasākumus ar nolūku likvidēt, kur iespējams, kā arī samazināt savvaļas Amerikas ūdeļu populācijas.

Iesaka arī izstrādāt nacionālo Amerikas ūdeles apsaimniekošanas plānu, ar īpašu uzsvaru uz šīs sugas dzīvnieku skaita samazinājumu. Svarīgi ir arī veicināt sabiedrības izpratni par draudiem, kas rodas, ja invazīvās sugas apzināti tiek izlaistas savvaļā.

Tā kā Latvijā ik gadu tiek nomedīts tikai neliels Amerikas ūdeļu skaits, žurnāla “Medības” decembra numurā īpašu uzmanību veltām praktiskiem padomiem, kā samazināt ūdeļu skaitu, tās noķerot ar lamatām.

LA.lv