Uncategorized

Nepieprasītais īpašums 0

Foto – Timurs Subhankulovs

Pirms vairākiem gadiem nomira mans tēvs. Kad abas ar māsu jau bijām visas mantojuma lietas nokārtojušas (mums ir kopīpašums), atklājās testamentā neminēta kopīpašuma daļa – neliela meža gabala domājamās daļas bez konkrētām robežām. Kas notiek ar šo īpašumu, ja mēs nepiesakāmies par tā mantiniecēm?

Vai uz to var pieteikties citi kopīpašuma turētāji? Nodokļa maksājumu lapiņās rakstīts – nelaiķa mantiniekiem. Kā mums rīkoties, lai sanāktu pēc iespējas mazākas izmaksas? 
Vineta

 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta Zemes reformas procesu daļas metodikas eksperte Kristīne Ķīse skaidro, ka normatīvie akti neparedz zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušā īpašnieka mantiniekiem.

“Notariāta likuma” XXVII nodaļa reglamentē mantojuma pieņemšanas kārtību. 301. pants nosaka: “Ja mantinieki nav izteikuši savu gribu pieņemt mantojumu, personas, kurām ir tiesības mantot pēc mantot aicinātā (substitūti, pēcmantinieki), kā arī mantojuma atstājēja kreditori un legatāri var iesniegt zvērinātam notāram (atbilstoši šā likuma 293. panta noteikumiem) iesniegumu par mantinieku uzaicināšanu izteikt savu gribu par mantojuma pieņemšanu”.

Tostarp likuma 306. pants paredz: ja uzaicinājumā noteiktajā termiņā mantinieks nav pieteicies vai ir atteicies no mantojuma, zvērināts notārs sagatavo notariālu aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, kur norāda, ka mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies, mantojamā manta atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416. pantu piekrīt valstij.

Tātad notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu ir pamats mantas reģistrācijai uz valsts vārda, kā arī mantojumā ietilpstošā nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Pēc Valsts zemes dienestam sniegtās informācijas var secināt, ka neesat pieteikušās uz daļu mantojamās zemes – tas nozīmē, ka par šo zemes gabalu netiks maksāts nodoklis un neviens to neapsaimniekos. Ņemot vērā normatīvo aktu tiesisko regulējumu, pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mantojamā zeme, var ierosināt jūsu nepieprasīto zemi noteikt par bezmantinieka mantu.

Tad šo īpašumu reģistrēs uz valsts vārda, bet zemes otrās domājamās daļas īpašnieki varēs to iegūt īpašumā “Publiskās personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.

 

SVARĪGI

Atgādinām, ka visi ar mantojuma lietām saistītie pakalpojumi ir par maksu.

 

 

LA.lv