Uncategorized

No viena pie otra0

Pirmās instances tiesā skatīja lietu, kur biju prasītājas lomā. Bija laba advokāte, tiesā uzvarēju, bet otra puse spriedumu pārsūdzēja. Divas dienas pirms nākamās tiesas sēdes mana advokāte pēkšņi piezvanīja un paziņoja, ka lietā atklājusi vairākas jaunas, būtiskas nianses, tādēļ atsakās mani tālāk pārstāvēt.

 

Pēdējā brīdī sameklēju citu advokātu, bet tas lāgā nebija paguvis ar lietu iepazīties, tāpēc zaudēju. Tikai tiesā pēkšņi atklājās, ka mana labā advokāte ir pārmetusies pretējā pusē un tagad aizstāv manus pretiniekus, kas viņai samaksājuši lielāku honorāru. Vai advokāts drīkstēja tā rīkoties? 
Aina Ogres novadā

 

 

– Ja advokāts sniedzis palīdzību vienai pusei un tajā pašā lietā pārgājis otras puses interešu pārstāvībai, ir pieļauts “Latvijas Republikas Advokatūras likuma” 65. panta pārkāpums, kas nosaka, ka zvērināts advokāts nedrīkst būt vienā un tajā pašā laikā abu pušu padomnieks un pilnvarnieks, kā arī nedrīkst pāriet vienā un tajā pašā lietā no vienas puses uz otru, – secina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska. – Ja persona šo faktu var tiesai apstiprināt, tas noteikti ir jādara, lai aizsargātu savas intereses.

Tātad šajā gadījumā vajadzēja lūgt tiesai nepieļaut šai advokātei lietā pārstāvēt otru pusi. Tas nekas, ka to skata augstākas instances tiesa – par to bija savlaicīgi jāinformē.

– Ja kundze ir pārliecināta, ka viņa pareizi izpratusi situāciju, kas saistīta ar zvērināta advokāta negodprātīgu rīcību, aicinu viņu par to ziņot Latvijas Zvērinātu advokātu padomei rakstiski (noformējot kā iesniegumu, lūgumu vai sūdzību un minot faktus, kas to apliecina, piemēram, pievienojot vienošanās kopiju vai kvīts kopiju, kur redzams advokāta uzvārds). Turpmākā padomes rīcība tad varētu būt šāda: no zvērināta advokāta pieprasām paskaidrojumu, uz ko parasti 10 dienu laikā gaidām atbildi, un tad tuvākās padomes sēdē, kas notiek ik pēc trim nedēļām, mēs šo jautājumu detalizēti izskatīsim, – sola G. Kaminska.

 

Sūdzības iesniedzējai, kura lūdz savu uzvārdu žurnālā neizpaust, gan jārēķinās, ka viņas iesnieguma kopiju nosūtīs advokātam, par kuru ir sūdzība. Ja pušu starpā radušās domstarpības, katrai no tām ir tiesības zināt, kas notiek šīs sūdzības ietvaros, proti, kāpēc otra puse uzskata, ka kaut kas nav pareizi.

 

Ja ir noticis pārkāpums, advokātu padome tūlīt reaģē un sauc vainīgo pie atbildības. Parasti zvērinātu advokātu uzaicina uz nākamo padomes sēdi, kur jāuzklausa deviņu padomes locekļu viedoklis par neprecizitātēm vai kļūdām. Tā vienmēr ir nopietna saruna. Ja pārkāpums nav tik nopietns (piemēram, advokāts aizņemtības dēļ izvairījies no komunikācijas ar klientu), padome var nepieņemt lēmumu par disciplinārlietas ierosināšanu. Taču šajā gadījumā, ja vien fakti atbilst patiesībai, tas visdrīzāk būs jādara.

Padomes lēmumā par disciplinārlietas ierosināšanu būs norāde uz kolēģa nepareizu rīcību, un visi materiāli tiks nosūtīti disciplinārlietu komisijai. Tā ir vēlēta, no padomes neatkarīga institūcija, kas aicina uz pārrunām, prasa paskaidrojumus un nepieciešamības gadījumā lūdz arī papildu pierādījumus. Disciplinārlietu komisija var izteikt brīdinājumu vai rājienu, pieņemt lēmumu par aizliegumu advokātam praktizēt uz noteiktu laiku vai noteikt bargāko sodu – izslēgšanu no advokātu kolēģijas. Tad šī persona par advokātu vairs nevarēs strādāt.

Advokāta rīcību izvērtē arī ētikas komisija. Tās darbība gan nav saistīta ar sodīšanu, bet ar skaidrošanu, jo ne visas situācijas ir aprakstītas likumā vai instrukcijās. Ētikas komisija turklāt izskata dažādus jautājumus bez noilguma – pat lietas, kas notikušas pirms vairākiem gadiem, kur tomēr jāizvērtē advokātu rīcība. Var arī gadīties, ka jūsu pārstāve tiesā nav zvērināta advokāte, bet par tādu ir uzdevusies. Ja vēlaties noskaidrot, vai juridiskās palīdzības piedāvātājs ir zvērināts advokāts vai zvērināta advokāta palīgs, ziņas atrodamas mājas lapā internetā: www.advokatura.lv.

 

UZZIŅA

Latvijas Zvērinātu advokātu padome atrodas Brīvības bulvārī 34, Rīgā, LV-1050; tālr. 67358487; e-pasts: adv-pad@latnet.lv

 

 

LA.lv