Laukos
Dārzeņi un augļi

Padoms zemniekam. Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu sarakstā0

Foto no LA arhīva

Herbicīdi
Emin dārzam Taifun B – vispārējs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur zaļajām lapām, stublāju un koku mizu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Darbīgā viela: glifosāts. 3. reģ. klase. Atļauts izmantot tīrumu apstrādei pēc ražas novākšanas. Novākt augu atliekas pēc ražas novākšanas. Apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad tām ir vismaz 4–5 lapas un tās ir sasniegušas 10–15 cm garumu. Papuvēs un lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir izveidota lapu virsma un tās ir 10–20 cm garas. Lai aizsargātu skuju koku jaunos stādījumus no nezālēm, smidzinājums veicams augustā, kad beidzas skuju koku augšanas fāze, aizsargājot jauno kociņu stumbrus. Augļu dārzos apsmidzināt nezāles rindstarpās vai zem augļu kokiem veģetācijas periodā, kad nezāles aktīvi aug, kad tām ir izveidota lapu virsma un tās ir 10–20 cm garas, aizsargājot lapotni un jauno kociņu stumbrus. Augļu koku stādījumos smidzināšanu neveikt ražas nogatavošanās un novākšanas laikā. Ievērot 10 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

TBM 75 WG – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos. Darbīgā viela: metil-tribenurons. 2. reģ. klase. Ziemājos (kviešos, rudzos, tritikālē, miežos) smidzinājums veicams pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga cerošanas sākuma līdz trīs mezglu stadijai (AS 20-33). Vasarājos (kviešos, miežos, auzās) smidzinājums veicams no kultūrauga divu lapu stadijas līdz trīs mezglu stadijai (AS 12-33). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ļoti labi ierobežo parasto virzu, zīda magoni, efektīvs arī pret tīruma kumelīti, sārto panātri un parasto rudzupuķi. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Roundup 60 – vispārējs sistēmas iedarbības preparāts īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai aizaugušajās platībās, lai sagatavotu tās dārzeņu, augļu koku un ogu krūmu, puķu, dekoratīvo koku un krūmu stādīšanai, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, kā arī lai atjaunotu zālienu. Darbīgā viela: glifosāts. 3. reģ. klase. Smidzinājums veicams uz aktīvi augošām nezālēm (vārpatai vismaz 3–6 lapas). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Hussar Activ Plus OD – sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem galvenokārt caur lapām, parastās rudzusmilgas un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos. Darbīgās vielas: 2,4-D 2-etilheksil esteris, nātrija metil-jodosulfurons, metil-tiēnkarbazons. Satur arī dietil-mefenpiru. 2. reģ. klase. Jālieto pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, kad nezāles ir aktīvi augošas. Lietošanas laiks ziemas kviešu un tritikāles sējumos ir no 3 sāndzinumu stadijas līdz pirmā mezgla attīstības stadijai (AS 23-31) un rudzu sējumos no 3 sāndzinumu stadijas līdz cerošanas beigām (AS 23-29). Optimālais apstrādes laiks augstas efektivitātes sasniegšanai attiecībā uz parasto rudzusmilgu ir līdz tās cerošanas fāzes beigām (AS 29). Ja rudzusmilgas ir jau sākušas stieb­rot, tad preparāta efektivitāte stipri samazinās. Preparātam ļoti laba iedarbība arī pret tīruma ilzīti, ganu plikstiņu, parasto rudzupuķi, tīruma zilausi, ķeraiņu madaru, rapšu sārņaugiem, tīruma nauduli, parasto virzu, zīda magoni, tīruma neaizmirstulīti, kumelītēm, sārto panātri, šķelto gandreni. Ievērot 5–10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Nelietot graudaugos ar tauriņziežu pasēju. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Insekticīdi
Emin dārzam Mavrik Vita – pieskares un zarnu inde kaitēkļu apkarošanai zirņu, pupu sējumos, kartupeļu, kāpostu stādījumos un krāšņumaugu sējumos. Darbīgā viela: tau-fluvalināts, 3. reģ. klase. Zirņu sējumos atļauts lietot zirņu laputs, tumšā zirņu tinēja, svītrainā zirņu smecernieka un pupu laputs ierobežošanai, savukārt pupu sējumos svītrainā zirņu smecernieka un pupu laputs ierobežošanai. Kartupeļu laukos – persiku laputs, pabērzu laputs, kartupeļu laputs, kartupeļu lapgrauža ierobežošanai. Ziedkāpostos, brokoļos, Briseles kāpostos, galviņkāpostos – spradžu, persiku laputs, kāpostu laputs ierobežošanai. Krāšņumaugos (atklātā laukā) – laputu, lapu blusiņu, vaboļu ierobežošanai. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Nogaidīšanas laiks zaļajiem zirņiem, kartupeļiem, kāpostiem – 7 dienas, zirņiem un pupām graudiem – 14 dienas. Apsmidzināt, kaitēklim parādoties. Zirņu un pupu sējumos, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsarg­joslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc plkst. 22 un pirms plkst. 5 vietās, kur ir ziedoši kultūr­augi un/vai ziedošas nezāles.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

Žurnāla “Agro Tops” aprīļa izdevuma vāks

LA.lv