Praktiski
Manas tiesības

Pagalmā pie mājas ilgstoši stāv nelietota automašīna. Vai kaimiņiem ir tiesības to aizvākt piespiedu kārtā?0

Foto – Shutterstock

Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, kur esmu viena dzīvokļa īpašnieks. Man pieder arī daļa pagalma zemes. Novietoju pagalmā savu automašīnu, kamēr varēšu atļauties to salabot, jo pēc avārijas tā nav lietojama, nav arī tehniskās apskates. Kaimiņš, kuram arī pieder dzīvoklis un daļa zemes, piedraudēja izsaukt policiju, lai manu mašīnu aizved no pagalma, jo viņam nepatīk, ka tā atstāta uz ilgāku laiku. Kādas ir manas tiesības? PĒTERIS RĪGĀ

Ja automašīna ilgi stāv uz ielas

Likums nosaka, ka transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā (novietojot to speciālā stāvvietā), ja to atzīst par ilgstoši atstātu uz ielas (ceļa).

Kādā līdzīgā lietā Augstākā tiesa norādījusi, ka likuma “Par autoceļiem” 1. panta otrā daļa paredz: pilsētu ielas ir pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. Likuma “Par pašvaldībām” 77. panta otrā daļa precizē, ka pašvaldības īpašums (tostarp ceļi, ielas, laukumi, parki) izmantojams atbilstīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.

Tādējādi pašvaldības ielai, kuru bez īpašas atļaujas var izmantot neierobežota sabiedrības daļa, ir publiskas lietas statuss. Tas nozīmē, ka jautājums par to, vai personai ir tiesības ilgstoši glabāt savu transportlīdzekli uz ielas (ceļa), kas nav transportlīdzekļa ilgstošai stāvēšanai paredzēta speciāla stāvvieta, ir aplūkojams tieši kontekstā ar tiesībām izmantot publisku lietu, kur jāievēro konkrēti principi. Proti, publisku lietu var izmantot tikai tiesību normās noteiktā veidā un apjomā, kā arī visām personām jābūt vienlīdzīgām tiesībām to izmantot.

Ielas (ceļa) kā publiskas lietas likumā noteiktais izmantošanas veids aptver gan pārvietošanos ar transportlīdzekli, gan apstāšanos, gan novietošanu uz ielas (ceļa) stāvēšanai, un tās ir ikviena ceļu satiksmes dalībnieka tiesības. Taču iela (ceļš) tomēr ir publiska lieta, tāpēc šīs tiesības satiksmes dalībnieki var izmantot tādā apjomā, kā tās izriet no Ceļu satiksmes likuma.

Ilgstoši uz ielas (ceļa) atstātiem transportlīdzekļiem likumā ir noteikti ierobežojumi.

Privātam pagalmam citas normas

Satiksmes drošību reglamentējošās normas jāievēro ikvienā vietā, kur notiek pārvietošanās ar transportlīdzekļiem, – gan uz publiskā lietošanā esoša ceļa, gan privātā teritorijā. Taču transportlīdzekļi, kurus pieļaujams pārvietot piespiedu kārtā, šajā gadījumā ir identificējami nevis pēc to radītā apdraudējuma satiksmes drošībai, bet pēc tā, ka tie ilgstoši traucē ielas (ceļa) izmantošanu. Ja pārvietošanas iemesls būtu tiešs apdraudējums ceļu satiksmes drošībai, transportlīdzeklis būtu pārvietojams, tiklīdz šāds apdraudējums ir konstatēts, nevis tikai pēc 15 dienām, autoīpašnieku iepriekš par to brīdinot.

Tātad transportlīdzekļu piespiedu pārvietošana var notikt tikai uz publiskā lietošanā esošām ielām (ceļiem), bet šīs normas neattiecas uz privātas teritorijas izmantošanu, uz kuru citiem iedzīvotājiem nav tiesību. Konkrētajā gadījumā pagalms ir nevis publiska lieta, bet gan privāta teritorija. Nav nozīmes tam, ka privātai teritorijai ir vairāki īpašnieki, kuriem ir atšķirīgs viedoklis par transportlīdzekļu turēšanas iespējām šajā kopīpašumā.

Nosakot pagalma lietošanas kārtību, kopīpašniekiem ir iespēja pašiem šo jautājumu atrisināt, taču, ja vienoties nekādi nav iespējams, jādodas uz tiesu. Tātad pagaidām savu automašīnu jūs pagalmā varat atstāt, bet, ja tiesa lemtu citādi, transportlīdzekli nāktos pārvietot.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv