×
Mobilā versija
Brīdinājums +18.4°C
Vilis, Vilhelms
Svētdiena, 27. maijs, 2018
15. janvāris, 2013
Drukāt

Par nekustamo īpašumu

Foto - Aija GeidaFoto - Aija Geida

Arī nekustamā īpašuma nodokļos šogad paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas.

 

Saistošajos noteikumos

Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes 0,2 līdz 3 % apmērā no kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tās publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Tas nozīmē, ka pašvaldības, kuras līdz šim datumam paspēja izdot saistošos noteikumus, likmes piemēros pēc savas kārtības, bet tās, kuras nepaspēja, – pēc likuma nosacījumiem. Noteikts, ka ar nekustamā īpašuma nodokli tagad apliek arī inženierbūves – laukumus, ko izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus, ja vien pašvaldība to laikus paziņojusi savos saistošajos noteikumos.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 % no kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumos, ja īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Ja pašvaldība līdz 1. novembrim saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

1) 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības zemei, ēkām vai to daļām, izņemot dzīvojamām mājām, garāžām, inženierbūvēm;

2) dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai:

• 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu,

• 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu,

• 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu.

Dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagajai un lauksaimniecības tehnikai), ja tās neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, piemēro 2. punktā minētās likmes.

 

Papildlikmes

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 % apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot to, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Šo papildlikmi piemēro arī tad, ja pašvaldība neapstrādātai lauksaimniecības zemei noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos saistošajos noteikumos. Piemēram, pašvaldība nosaka 0,2 % likmi, bet, ja zeme nav apstrādāta, papildus piemēro 1,5 % likmi.

Neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa tās platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 30 % no tās līdz kārtējā gada 1. septembrim netiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu, vai ja šī zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Ministru kabinets nosaka pazīmes, pēc kurām atzīst, ka zeme nav labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās tai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības un būves kadastrālās vērtības, ja, protams, tā lēmusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Noteikto likmi un bāzi piemēro, ja pašvaldība saistošajos noteikumos nav noteikusi citu nodokļa likmi. Šeit jāatgādina, piemēram, Ķemeru sanatorijas bēdīgais liktenis, kad gan būtu jāpiemēro maksimāli iespējamā likme, lai nodokļa nemaksāšanas dēļ pašvaldība varētu to atsavināt. Šādu metodi sen jau vajadzēja izmantot, nevis aizlaist postā kultūras un vēstures pieminekļus…

 

Atvieglojumi un ierobežojumi

Lai pašvaldības noteiktu nodokļa atvieglojumus, tām jārīkojas pēc:

1) objektīva grupējuma principa, nodokļa maksātājus vai nodokļa objektus grupējot atbilstoši objektīviem kritērijiem;

2) efektivitātes principa, samērojot nodokļa administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem;

3) atbildīgas budžeta plānošanas principa, salāgojot savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem;

4) prognozējamības un stabilitātes principa, nodokļa likmes laikus nosakot vismaz divu taksācijas gadu periodam, ja nekustamā īpašuma bāzes vērtības palielinājums vai samazinājums, salīdzinot bāzes vērtības taksācijas gadā un pirmstaksācijas gadā, ir mazāks par 20 %.

Pašvaldībai jāievēro arī sociālās atbildības princips, īpaši ņemot vērā nodokļa ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām.

Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes, pašvaldība var piemērot šādus principus:

1) uzņēmējdarbības atbalsta principu, izmantojot nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbības veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot Eiropas Komisijas nosacījumus;

2) teritorijas attīstības un sakārtošanas principu, izmantojot nodokļa likmi savas teritorijas attīstības veicināšanai un sakārtošanai.

Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā noteikusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, – trūcīgām personām 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, maznodrošinātām personām – līdz 90 % no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā maksātājs atbilst šādam statusam (dzīvojamām ēkām, palīgēkām, garāžām un tām piekritīgai zemei).

Nekustamā īpašuma nodokļa summu samazina par 50 % no aprēķinātās summas (bet ne vairāk par 300 latiem), par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim bērniem. Šo atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šiem bērniem.

Nodokļa maksātājam, kuram ir tiesības uz noteikto atvieglojumu, šā gada laikā jāiesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegums, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina šīs tiesības.

Ja tas iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, pašvaldība atvieglojumu piemēro, veicot nodokļa aprēķinu par 2013. gadu. Ja iesniegums saņemts vēlāk, pašvaldība veic pārrēķinu un nosūta iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Pašvaldībai ir tiesības piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013. gadu, likuma “Par pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā kārtībā izdoti saistošie noteikumi.

Pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, ir tiesības 2014. gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+