Ekonomika
Bizness

Pārbauda jauno uzskaites kārtību būvlaukumos, atrod pārkāpumus 16

Foto: LETA

Lai noskaidrotu, cik veiksmīgi norit elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana būvniecības objektos, sākot ar 2017.gada 1.oktobri, Valsts ieņēmumu dienests (VID) kopumā ir pārbaudījis 35 būvobjektus, informē VID.

No 22 būvobjektiem, kuros galvenajam būvdarbu veicējam bija jānodrošina EDLUS ieviešana, tikai septiņos gadījumos EDLUS uz pārbaudes veikšanas brīdi vēl nebija uzstādīta.

Pārbaužu mērķis ir apzināt situāciju objektos un pārliecināties, vai likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasības ir pareizi izprastas un tiek ievērotas. Līdz 2019.gada 1.oktobrim VID kontroles pasākumu laikā pārbaudīs EDLUS reģistrētos datus par būvlaukumā nodarbināto personu darba stundām, taču neizmantos tos nodokļu papildu aprēķinam, tādējādi preventīvi uzraugot likuma normu piemērošanu un dodot uzņēmējiem laiku atklāt un novērst iespējamās problēmas.

Būtiskākie pārkāpumi, kas konstatēti VID pārbaužu laikā saistībā ar EDLUS ieviešanu:

EDLUS netiek reģistrēti visi likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktie dati (piemēram, par būvlaukumā nodarbinātu personu – personas kods, amats, darba devēja reģistrācijas numurs, būvatļaujas numurs);

būvlaukumā konstatētas EDLUS nereģistrētas personas, kā arī personas, kurām nav nodrošināta elektroniskās identifikācijas ierīce vai cits tehnoloģiskais risinājums reģistrēšanai EDLUS;

konstatēti gadījumi, kad pārbaudes laikā netiek nodrošināta informācijas izsniegšana no EDLUS vai izsniegtā informācija ir nepilnīga (piemēram, nav informācijas par personu ierašanās vai aiziešanas laiku);

būvobjektos nav nodrošināta iespēja operatīvi veikt jaunu personas datu reģistrēšanu EDLUS un identifikācijas ierīču izsniegšanu personām identifikācijai būvlaukumā;

EDLUS informācija ir koriģēta (noņemts pusdienu pārtraukuma laiks vai nodarbināto personu atrašanās laiks objektā pēc darba laika beigām);

netiek reģistrēta informācija par galvenā būvdarbu veicēja noslēgto būvdarbu līgumu ar būvdarbu pasūtītāju.
Kā ziņots iepriekš, lai identificētu būvlaukumā nodarbinātas personas un fiksētu nostrādāto darba laiku, ir veikti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz no 2017.gada 1.oktobra trešās grupas jaunbūvēm un būvdarbiem, kuru izmaksas ir viens miljons eiro vai vairāk, ieviest EDLUS.

EDLUS ieviešana sadalīta divos posmos: pirmajā posmā notiek sistēmas ieviešana būvlaukumos, bet, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, uzskaites sistēmas uzkrātie dati būs jānodod glabāšanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.

VID aicina godīgas konkurences nodrošināšanai būvniecības nozarē visus būvniecības uzņēmumus, kuru objekti atbilst likumā definētajiem kritērijiem, korekti ievērot jauno darba laika uzskaites kārtību.

LA.lv