Ekonomika
Nauda

Pensiju 2.līmeņa uzkrājumi jau pārsniedz 3 miljardus 1

Foto-Shutterstock

Šī gada deviņos mēnešos valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 13.5% jeb 372.3 miljoniem eiro un septembra beigās nedaudz pārsniedza 3.1 miljardu eiro, informā Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Eiropas, ASV, kā arī pasaules akciju tirgū bija vērojams pozitīvs investoru noskaņojums un cenu pieaugums, ko lielā mērā veicināja Francijas prezidenta balsojuma rezultāts, kā arī makroekonomiskās vides uzlabošanās Eirozonā. Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 deviņu mēnešu laikā pieauga par 7.4%, ASV akciju tirgus indekss S&P 500 – par 12.5%, savukārt pasaules akciju indekss MXWD Index – par 15.4%.

Tas atspoguļojās ieguldījumu plānu darbības rezultātos un gada deviņos mēnešos labāki rezultāti bija aktīvajiem plāniem un sabalansētajiem plāniem. Visi aktīvie un sabalansētie plāni šajā periodā darbojās ar pozitīvu ienesīgumu (aktīvajiem plāniem tas bija robežās no 2.3% līdz 10.1%, savukārt sabalansētajiem – no 1% līdz 6.6%). Zemo procentu likmju vidē konservatīvo plānu pelnītspēja saglabājās ierobežota un to ienesīgums bija no -0.6% līdz 2.9%.

Septembra beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (46.3%) un ieguldījumu fondu apliecībām (42.2%). 51% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos un 43% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Saglabājoties zemām procentu likmēm un pārvaldniekiem saskatot potenciāli ienesīgākas ieguldījumu iespējas, termiņnoguldījumu un prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars turpināja samazināties un septembra beigās veidoja attiecīgi 2.5% un 6.4% no kopējā ieguldījumu portfeļa.

Dalījumā pēc emitenta reģistrācijas valsts 2. līmeņa pensiju plānu ieguldījumi gandrīz pilnībā ir veikti EEZ dalībvalstīs (95%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2016. gada beigām samazinājās par 9.8% un septembra beigās veidoja 862.2 miljonus eiro jeb 27.4% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 445.5 miljoni eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 98.4 miljoni eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 4 miljoni eiro – akcijās, 28.3 miljoni eiro – ieguldījumu fondos, 8.1 miljons eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 277.9 miljoni eiro bija izvietoti kredītiestādēs).

Līdz septembra beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 268 265 dalībnieki, tajā skaitā 64% bija pievienojušies obligātā kārtā.

LA.lv