Praktiski
Manas tiesības

Precizējumi par nodokļu iemaksām autoratlīdzību saņēmējiem. Kam obligāti būs jāmaksā?0

Foto-Fotolia

IENĀKUMA NODOKLIS
Kas ir tāpat kā iepriekšējā gadā?
Ienākumu, no kura izmaksātājam ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, aprēķina no visas autoratlīdzības summas, atņemot ar to gūšanu saistītos autora darba radīšanas izdevumus, kuru normas ir noteiktas, ņemot vērā darbības veidu.

Kas atšķiras šajā gadā no iepriekšējā gada kārtības?
1. Atšķiras darba radīšanas izdevumu normas. Pagājušajā gadā tās bija 15–40% apmērā, ņemot vērā darbības veidu. Šogad – 25–50%, ņemot vērā darbības veidu.
2. Nodokļa likme pagājušajā gadā bija 23%, bet šogad ieviests progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas nosaka, ka
* ienākumam līdz 20 000 eiro tas ir 20%;
* ienākumam no 20 000 eiro līdz 55 000 eiro tas ir 23%;
* ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 eiro, tas ir 31,4%.

! Tātad
Kalendārā gada laikā, izmaksājot autoratlīdzību, ienākuma izmaksātājs piemēro 20% nodokļa likmi neatkarīgi no ienākuma apmēra. Līdz ar to pašam jāseko līdzi, cik liels ir kopējais gada ienākums (īpaši, ja autoratlīdzību saņem vairākās vietās vai arī ja līdztekus radošajai darbībai saņem arī ienākumus kā darba ņēmējs), jo, ja kopējais gada ienākums pārsniegs 20 000 eiro, gada beigās var nākties piemaksāt neiekasētos nodokļus.

Ja ir pamats plānot, ka kopējais ienākums varētu pārsniegt 20 000 gadā, autoratlīdzības saņēmējs var iesniegt rakstveida iesniegumu ienākuma izmaksātājam, lai kalendāra gada laikā izmaksātājs ietur nodokli, piemērojot 23% likmi.

VSAO iemaksas
Kas ir tāpat kā iepriekšējā gadā?
Obligātās iemaksas veic par to mēnesi, kurā ienākumi no autoratlīdzības sasniedz likumā noteikto summu. Iemaksas veic no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kas nedrīkst būt mazāks par likumā noteikto summu mēnesī.

Kas atšķiras šajā gadā no iepriekšējā gada kārtības?
1. Pagājušajā gadā summa, sākot no kuras bija jāveic iemaksas, bija 380, šogad – 430 eiro mēnesī. Lai noteiktu, kāds ir autoratlīdzības lielums, no līgumā norādītās autoratlīdzības atskaita autora darba radīšanas izdevumus, kuru normas ir noteiktas 25–50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu (jāinteresējas pie autoratlīdzību izmaksātāja).
2. Pagājušajā gadā obligātās iemaksas varēja neveikt par to mēnesi, kurā bija reģistrēts kā darba ņēmējs.
Šogad obligātās iemaksas var neveikt par to mēnesi, kurā ir reģistrēts kā darba ņēmējs, bet ar noteikumu, ka par šo darba ņēmēju tiek veiktas obligātās iemaksas no vismaz 430 eiro darba algas (pie viena vai vairākiem darba devējiem). Tomēr tas neattiecas uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darba ņēmēju vai sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja darba ņēmēju.
Ja paralēli radošajam darbam esi darba ņēmējs un darba alga mēnesī nesasniedz 430 eiro, bet autoratlīdzība (kopējā summa) sasniedz vai pārsniedz, obligātās iemaksas jāveic pašam, reģistrējoties kā pašnodarbinātajam.
3. Pagājušajā gadā obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam bija 31,13%. Šogad – 32,15%.

! Tātad
Iemaksas var neveikt,
– ja kopējā autoratlīdzību summa mēnesī nesasniedz vai nepārsniedz 430 eiro,
– ja kopējā autoratlīdzību summa mēnesī sasniedz vai pārsniedz 430 eiro, bet līdztekus radošajai darbībai tu esi darba ņēmējs pie viena vai vairākiem darba devējiem (izņemot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darba ņēmēju vai  sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja darba ņēmēju) un šajā pašā mēnesī par tevi ir veiktas obligātās iemaksas vismaz no 430 eiro (vai vairāk).

Kad un kā autoratlīdzības saņēmējam jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam?
Ja šajā mēnesī ienākums no autoratlīdzības sasniedz vai pārsniedz 430 eiro, saņēmējam līdz nākamā mēneša 10. datumam jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Reģistrēties pašnodarbinātā statusā var, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kur izvēlas dokumentu grupu Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas / Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas dati un reģistrējas sadaļā Autoratlīdzības maksātājs.

Obligātās iemaksas valsts budžetā jāiemaksā reizi ceturksnī – līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim. Šādā pat kārtībā autoratlīdzības saņēmējam VID jāiesniedz arī “Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī”. To var izdarīt
* personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
* elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi);
* izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);
* nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Arī tad, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 eiro un obligātās iemaksas nav jāveic, saņēmējam ir iespēja brīvprātīgi reģistrēties kā pašnodarbinātajam un veikt iemaksas.

LA.lv