×
Mobilā versija
Brīdinājums +11.4°C
Milija, Maiga
Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
20. februāris, 2012
Drukāt

Samazina slodzi!

maaminja

Esmu jaunā māmiņa. Bērnam sasniedzot gada vecumu, aizgāju strādāt, bet darba devējs samazināja slodzi uz 0,8, kaut gan pirms tam strādāju pilnu slodzi. Vai tas ir likumīgi?
Aija

 

Tikai brīvprātīgi!

Vienpusēji, bez jūsu rakstveida piekrišanas darba devējs to nedrīkst darīt! Kamēr ar savu parakstu neesat apliecinājusi piekrišanu šādām izmaiņām darba līgumā, jums ir pietiekami lielas iespējas sevi aizstāvēt.

“Darba likums” darba devējam dod iespēju samazināt darbiniekam slodzi vai algu, taču to drīkst darīt tikai pēc abpusējas rakstveida vienošanās (97. pants).

Kā mēdz notikt dzīvē? Darbiniekam iedod parakstīt divus dokumentus – jau gatavu rīkojumu, kas paredz saskaņā ar abpusēju vienošanos samazināt darba slodzi vai darba algu, un vienošanos par grozījumiem darba līgumā, kurā rakstīts, ka darbinieks un darba devējs, brīvi un nepiespiesti paužot savu gribu (!), noslēdz šādu vienošanos, ko pievieno esošajam darba līgumam.

 

Ja nepiekrīt, grūti atlaist

Ko darīt darbiniekam, kuram darba devējs pieprasa parakstīt šādu brīvprātīgu vienošanos? Likums nenosaka, kādā laikā tā jāparaksta, tādēļ prātīgāk ir šo dokumentu uz dažām dienām atlikt malā un noskaidrot savas tiesības.

Ja darbinieks uz sagatavotā rīkojuma uzraksta “Nepiekrītu”, darba devējs var piemērot 98. pantu – darba līguma uzteikumu saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem. Darba devējam saskaņā ar 101. panta pirmās daļas noteikumiem ir tiesības ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstveidā uzteikt darba līgumu.

 

Ja tiek samazināta darba alga, likums vienu mēnesi aizsargā darbinieku. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam agrāko, lielāko darba samaksu (ja noteikta akorda alga – vidējo izpeļņu) vienu mēnesi pēc līguma grozīšanas dienas!

 

Ja darba devējs nolemj darbinieku atlaist, viņu aizsargā “Darba likuma” 101. panta pirmā daļa. Cilvēku nevar atlaist tāpat vien, bez jebkāda iemesla! Darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz kādu no šiem vienpadsmit iemesliem:

1) darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski (!) pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;

2) darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;

3) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;

4) darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;

5) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

6) darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;

7) darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;

8) ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;

9) tiek samazināts darbinieku skaits;

10) tiek likvidēts darba devējs – juridiskā persona vai personālsabiedrība;

11) darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā 6 mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai 1 gadu 3 gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem. Šajā laikā neieskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja tās iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Ja pastāv kāds no šiem ap­stākļiem, tam jābūt dokumentāli fiksētam! Uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir uzteikuma pamatā (102.pants).

Ja darbinieku no darba atbrīvo prettiesiski, viņš var tiesāties un atjaunot savu darba vietu ar iepriekšējo algu, turklāt saņemot kompensāciju par visu laiku, kamēr bija nepamatoti atbrīvots. Tiesājoties par darba strīdu jautājumiem, nav jāmaksā nodeva par prasības iesniegšanu!

 

Kuru atbrīvo pirmo?

Ja darba devējam ir grūti atrast kādu pārkāpumu, viņš no darbinieka mēdz atbrīvoties, atlaižot to ar formulējumu – darbinieku skaita samazināšana.

Arī šajā situācijā darbinieks var aizstāvēt savas tiesības.

 

104. pantā teikts, ka darbinieku skaita samazināšana ir darba līguma uzteikums tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai viņa spējām (!), bet ir pietiekami pamatots ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā.

 

“Darba likuma” 108. pantā rakstīts, ka darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšrocības turpināt darba attiecības ir tiem darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija.

Ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, priekšrocības palikt darbā ir darbiniekiem, kuri:

1) pie šī darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku;

2) pie šī darba devēja cietuši nelaimes gadījumā darbā vai saslimuši ar arodslimību;

3) audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem;

4) viņiem ir divi vai vairāki apgādājamie;

5) viņu ģimenes locekļiem nav pastāvīga ienākuma;

6) ir invalīdi vai slimo ar staru slimību;

7) piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

8) līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlicis mazāk par 5 gadiem;

9) nepārtraucot darbu, kādā izglītības iestādē apgūst profesiju (amatu, arodu);

10) piešķirts politiski represētās personas statuss.

Katra no šīm priekšrocībām ir vienlīdz svarīga, neviena no tām nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

Šajā konkrētajā gadījumā mātei jau ir viena priekšrocība, jo viņa audzina bērnu līdz 14 gadu vecumam. Ja viņa pie šī darba devēja nostrādājusi ilgāk nekā kāds no citiem darbiniekiem, izredzes saglabāt šo darba vietu palielinās vēl vairāk!

Papildus tam, ja sieviete baro bērnu ar krūti (arī tad, ja bērns vecāks par vienu gadu), viņu šajā laikā vispār nedrīkst atlaist no darba! To garantē likuma 109. pants.

Ir bijuši gadījumi, kad darbinieku atlaiž ar formulējumu – darbinieku skaita samazināšana, taču drīz pēc tam darbā pieņem citu cilvēku šī darba veikšanai. Šajā situācijā darbinieks tiesā var vinnēt!

Ja tomēr darbinieku atlaiž no darba, viņam ir tiesības nostrādāt vienu mēnesi no uzteikuma izteikšanas dienas, saņemot iepriekšējo algu.

 

Var vienoties par noteikumiem

Ja tomēr nolemjat pieņemt darba devēja piedāvājumu par 0,8 slodzi, arī tad varat izvirzīt savas prasības. Vai gribat strādāt 4/5 no pilnas darba dienas, t.i., 6 stundas un 24 minūtes dienā? Jaunajai māmiņai ērtāk būtu strādāt 4 pilnas darba dienas nedēļā. Ja piekritīsiet strādāt daļslodzi, vienlaikus pieprasiet, lai darba devējs rakstveidā samazina veicamo darba apjomu un pienākumus! Citādi var gadīties, ka slodze būs samazināta tikai uz papīra, bet faktiski būs jāveic visi iepriekšējie pienākumi un nāksies strādāt pilnu darba dienu, tikai par zemāku atalgojumu!

 

Svarīgi

Darbiniekam ir daudzas iespējas sevi aizstāvēt. Sameklējiet internetā vietnē www.likumi.lv “Darba likumu”, izkopējiet to un rūpīgi vairākas reizes pārlasiet! Bez maksas var konsultēties Valsts darba inspekcijā (VDI) pa tālruņiem 67186522 vai 67186523, pa anonīmo uzticības tālruni 67312176, kā arī aiziet uz VDI bezmaksas konsultāciju Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k.1, 114. kabinetā. Konsultācijas notiek pirmdienās no pulksten 13.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00 bez iepriekšēja pieraksta, rindas kārtība.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+