Uncategorized

Samazinās administratīvo slogu daļai mikrouzņēmumu 0

Foto – Stock.xchng

Saeimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus, kuri paredz samazināt administratīvo slogu tiem mikrouzņēmumiem, kuri sagatavo gada pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu likuma prasībām un ir izvēlējušies izmantot vismaz vienu no likumprojektā paredzētajiem atvieglojumiem un atbrīvojumiem.

Grozījumi paredzēs, ka mikrouzņēmuma bilances kopsummai jābūt 35 000 latu, neto apgrozījumam 70 000 latu un vidējam darbinieku skaitam pārskata gadā – pieci. Komercsabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no minētajiem kritērijiem, papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem tiktu atļauts sagatavot saīsinātu bilanci un nesagatavot pielikumu, bet likumā noteikto papildinformāciju un skaidrojumus iekļaut bilances beigās kā piezīmes.

Pašlaik jau noteiktie atvieglojumi atļauj nesagatavot naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, neaprēķināt un nenorādīt finanšu pārskatā atliktā nodokļa aktīvu un saistību summas un sastādīt saīsinātu pielikumu.

Likumprojektā tiek paredzēta saīsinātās bilances sagatavošanas kārtība un bilances piezīmēs sniedzamās informācijas apjoms. Saīsinātās bilances aktīvā neietver posteņu grupas “Ieguldījuma īpašumi”, “Bioloģiskie aktīvi”, “Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi” un posteni “Atvasinātie finanšu instrumenti”, bet pasīvā – posteni “Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve”.

Komercsabiedrībai, kura izmanto vismaz vienu no atvieglojumiem – sagatavot saīsināto bilanci vai nesagatavot pielikumu -, aizliegts izmantot novērtēšanu, pamatojoties uz patiesās vērtības metodi. Kā arī uz šo sabiedrību neattiecas pienākums patiesa un skaidra priekšstata sniegšanas nolūkā sniegt gada pārskatā citu papildinformāciju vai atkāpties no konkrētas Gada pārskatu likuma prasības, jo tas netiks paskaidrots pielikumā.

Likumprojekts varētu ietekmēt vairāk nekā 58 000 jeb aptuveni 73% no visām personām, kuras sagatavo gada pārskatu saskaņā ar Gada pārskatu likuma prasībām, ja tās izvēlētos izmantot likumprojektā paredzētos atvieglojumus un atbrīvojumus, teikts normatīvā akta grozījumu anotācijā.

LA.lv