Ekonomika
Nauda

Šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpilde. Kad var atteikt?1

Foto – Shutterstock

Šķīrējtiesa man piesprieda maksāt diezgan lielu naudas summu. Es tam nepiekrītu, jo lietu izskatīja bez manis, taču spriedumu nevarot pārsūdzēt. Kas notiks tālāk? Vai tiesa var atteikt izsniegt izpildu rakstu? MĀRIS JŪRMALĀ

Izpildu raksta izsniegšana

Civilprocesa likumā teikts: kad rajona (pilsētas) tiesā saņemts pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei, to nekavējoties nosūta ierakstītā pasta sūtījumā pārējiem lietas dalībniekiem, nosakot rak­stiska paskaidrojuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām no pieteikuma nosūtīšanas dienas.

Paskaidrojumā lietas dalībniekam jānorāda, vai viņš atzīst pieteikumu pilnībā vai kādā tā daļā; savi iebildumi pret pieteikumu un to pamatojums; pierādījumi, kas apstiprina viņa iebildumus, un to pamatojums, kā arī likums, uz kuru tie pamatoti; lūgumi par pierādījumu pieņemšanu vai izprasīšanu; citi apstākļi, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem pieteikuma izskatīšanā.

! Tātad šajos paskaidrojumos varat norādīt savus iebildumus par šķīrējtiesas spriedumu un arī to, ka netikāt pienācīgi informēts par tiesas sēdi un tajā nepiedalījāties.

Lēmumu par izpildu raksta izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt izpildu rakstu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei pieņem tiesnesis, ņemot vērā iesniegtos dokumentus, nepieaicinot lietas dalībniekus. Tas notiek 20 dienu laikā no dienas, kad paskaidrojumi nosūtīti pārējiem lietas dalībniekiem, vai 20 dienu laikā no dienas, kad beidzies termiņš paskaidrojumu sniegšanai. Lēmuma norakstu pusēm nosūta triju dienu laikā. Tiesa var izprasīt no pastāvīgās šķīrējtiesas lietu vai citu informāciju, ja tā nepieciešama šo lēmumu pieņemšanai.

Lēmums par izpildu raksta izsniegšanu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei nav pārsūdzams. Par lēmumu atteikt izsniegt izpildu rakstu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei var iesniegt blakussūdzību 10 dienu laikā no lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

Kad var atteikt

Tiesnesis atsaka izsniegt izpildu rakstu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei, ja:

1) konkrēto civiltiesisko strīdu var izšķirt tikai tiesa;

2) šķīrējtiesas līgumu noslēgusi fiziskā persona, kurai ir ierobežota rīcībspēja, vai nepilngadīgais;

3) šķīrējtiesas līgums likumā noteiktajā kārtībā ir atcelts vai atzīts par spēkā neesošu;

4) pusei nebija pienācīgā veidā paziņots par šķīrējtiesas procesu vai tā citu iemeslu dēļ nevarēja iesniegt savus paskaidrojumus un tas būtiski ietekmēja šķīrējtiesas procesu;

5) pusei nebija pienācīgā veidā paziņots par šķīrējtiesnešu iecelšanu un tas būtiski ietekmēja šķīrējtiesas procesu;

6) šķīrējtiesnesis neatbilst Šķīrējtiesu likuma prasībām, šķīrējtiesa netika izveidota vai process nenotika atbilstīgi šķīrējtiesas līguma vai Šķīrējtiesu likuma noteikumiem;

7) šķīrējtiesas spriedums ir pieņemts par civiltiesisko strīdu, kas nav paredzēts šķīrējtiesas līgumā vai kas neatbilst šķīrējtiesas līguma noteikumiem, vai arī tajā ir izšķirti jautājumi, kurus neietver līgums.

Saistītie raksti

Pēc tam, kad lēmums par atteikumu izsniegt izpildu rakstu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei stājies spēkā, civiltiesisko strīdu var izšķirt tiesā vispārējā kārtībā vai atkārtoti nodot izšķiršanai šķīrējtiesā, ja izpildu rakstu pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei atteikts izsniegt, pamatojoties uz 4., 5. un 6. punktu.

Turklāt jūs varat iesniegt tiesā atsevišķu pieteikumu par šķīrējtiesas līguma atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu un lūgt tiesu neizskatīt pieteikumu par izpildraksta izsniegšanu, kamēr nebūs izlemts šis pieteikums.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv