Medības
Aprīkojums

Sodi par medību pārkāpumiem kļūs diferencētāki1

Foto: Linda Dombrovska

Plašsaziņas līdzekļos nupat izskanējusi informācija par jauniem administratīvajiem sodiem, kas paredzēti par pārkāpumiem medību jomā. Tomēr iedziļinoties šajā jautājumā top skaidrs, ka uztraukumu radījusi Administratīvās atbildības likuma stāšanās spēkā, kas notiks jau pēc diviem mēnešiem – gadu mijā. Vienlaikus spēku zaudēs Administratīvo pārkāpumu kodekss, saskaņā ar kuru administratīvās atbildības apmēru noteica kopš 1985. gada.

Līdz ar to ne tikai medību jomā, bet arī visās citās atbildības apmērs par normatīvo aktu pārkāpumiem tiek integrēts likumos, kas regulē konkrēto jomu. Tādējādi Medību likums papildināts ar VII nodaļu “Administratīvie pārkāpumi medību jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”, kurā noteikta atbildība par pārkāpumiem medību jomā.

Stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam jāpierod arī pie jauna jēdziena – “naudas soda vienība”. Viena naudas soda vienība ir noteikta piecu eiro apmērā. Minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. Maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 400 naudas soda vienību, bet juridiskajām personām – 4000 naudas soda vienību.
Kā un vai atšķiras sods saistībā ar pārkāpumiem medību jomā, ja salīdzina Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. un 801 pantā minēto un Medību likuma VII nodaļā rakstīto?

Administratīvo pārkāpumu kodekss ir visai lakonisks:
80.pants. Medību noteikumu pārkāpšana.
Par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas, vai savvaļā dzīvojošu medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām –
uzliek naudas sodu no četrdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus.

801. Medību produkcijas pirkšana, pārdošana, pārstrāde, pārvadāšana un glabāšana bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas)
Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas) –
uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit eiro, konfiscējot nelikumīgi iegūto medību produkciju.”

Medību likuma VII nodaļā iespējamie pārkāpumi izdalīti smalkāk un smalkā paredzēta atbildība par katru no pārkāpumiem:

32. pants. (1) Par atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kā arī platībās, kurās medīt aizliegts, izņemot šā likuma 18. pantā un 29. panta piektās daļas 3. punktā minētos gadījumus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. (Sods no 40 līdz 350 eiro, augšējā robeža mazāka nekā līdz šim)

(2) Par medīšanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, vai medību rīkiem, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta mednieka sezonas karte vai atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, piemēro naudas sodu no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. (Sods no 20 līdz 350 eiro).

(3) Par medīšanu, izmantojot loku, piemēro naudas sodu no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. (Sods no 20 līdz 350 eiro).

(4) Par medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja, piemēro naudas sodu no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. (Sods no 20 līdz 350 eiro).

(5) Par limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā. (Sods no 40 līdz 500 eiro. Tāpat jāsaprot, ka Medību noteikumu 42. punktā norādīts, ka medību atļauja ir noteiktas formas marķieris, tāpat Medību noteikumi nosaka darbības, kas konkrētā situācijā ar šo marķieri veicamas).

(6) Par medīšanu vietā, kur medīt aizliegts, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 500 eiro), nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(7) Par nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas, izņemot šā likuma 18. pantā un 29. panta sestās daļas 3. punktā minētos gadījumus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 500 eiro), nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(8) Par medīšanu, izmantojot turpmāk šajā panta daļā norādītus aizliegtus medību līdzekļus un rīkus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 500 eiro), nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā:
1) mākslīgi gaismas avoti, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības;
2) nakts redzamības tēmēkļi ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības;
3) pusautomātiski šaujamieroči, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības;
4) arbaleti;
5) ieroči, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči.

(9) Par medību termiņu neievērošanu, kā arī par Valsts meža dienesta un Valsts robežsardzes amatpersonu noteikto medību organizēšanas ierobežojumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(10) Par medīšanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība vai medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(11) Par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu, ja medniekam vai medību tiesību lietotājam nav attiecīgas medību atļaujas, vai ievainota limitētā medījamā dzīvnieka izsekošanu, ja nav aizpildīta medību atļauja, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(12) Par medījamo dzīvnieku medīšanu ar medību rīkiem, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība, kā arī par medību rīku neatļautu lietošanu piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(13) Par medīšanu apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(14) Par medīšanu, izmantojot turpmāk šajā panta daļā norādītus aizliegtus medību līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā:
1) “putnu” līme, akli vai sakropļoti dzīvnieki kā ēsma;
2) skaņu ieraksti;
3) spoguļi un citas apžilbinošas ierīces;
4) lāzertipa tēmēkļi;
5) tīkli, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem;
6) kājķeramie slazdi un slazdi jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem;
7) lidaparāti, motorizēti braucoši sauszemes un ūdens transportlīdzekļi;
8) siltumu uztveroši (termālie) tēmēkļi.

(15) Par medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai valsts teritorijā, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 40 līdz 700 eiro), atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(16) Par medījamo dzīvnieku ķeršanu savvaļā, ievešanu Latvijā, izmantošanu šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, kā arī izlaišanu savvaļā bez Valsts meža dienesta atļaujas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods līdz 250 eiro).

(17) Par šaujamieroča, tā glabāšanas atļaujas, munīcijas, medību rīka, medību dokumentu un medību produkcijas neuzrādīšanu, kā arī par paskaidrojumu nesniegšanu par medībām pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods līdz 250 eiro).

(18) Par medībām pielīdzināmām darbībām noteikto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods līdz 250 eiro).

(19) Par savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods līdz 250 eiro), bet juridiskajai personai – no desmit līdz divsimt naudas soda vienībām (sods no 50 līdz 1000 eiro).

(20) Par medību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu medību laikā piemēro naudas sodu no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (sods no 50 līdz 700 eiro), nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(21) Par medību noteikumos ietverto drošības prasību pārkāpšanu medību laikā piemēro naudas sodu no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods no 50 līdz 250 eiro), nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(22) Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu, kura iegūta bez atbilstošas medību atļaujas, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods no 25 līdz 250 eiro), bet juridiskajai personai – no divdesmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods no 100 līdz 250 eiro).

(23) Par nemedījamo savvaļas dzīvnieku iegūšanu, medīšanu vai turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja, piemēro naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods līdz 250 eiro).

(24) Par medību produkcijas piesavināšanos piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods no 25 līdz 250 eiro), bet juridiskajai personai – no divdesmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods no 100 līdz 250 eiro).

(25) Par medību vadītājam noteikto pienākumu nepildīšanu piemēro naudas sodu no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām (no 10 līdz 250 eiro), nosakot medību vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā vai atņemot tiesības vadīt medības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

(26) Par citiem šajā pantā neminētiem medību noteikumu pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām (sods līdz 250 eiro).

Savukārt likuma 33. pantā noteikts kas tiesīgs dodu piemērot un kādas papildu darbības veikt, izdarot ierakstu attiecīgos reģistros.

Vai medniekiem vērts uztraukties? Visnotaļ nē.

Galvenais – nepārkāpt Medību likumā un Medību noteikumos minēto. Savukārt sīkais izskaidrojums Medību likuma VII nodaļā liekams aiz auss tiem, kuriem tomēr nešķiet, ka likumi rakstīti visiem.

LA.lv