Ekonomika
Īpašums

Spēkā stājušies būtiski grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā 2


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto-Shutterstock

No 1. marta spēkā stājušies būtiski grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā.

“Rīgas namu pārvaldnieks” norāda, ka turpmāk dzīvokļa īpašniekam ir pienākums rakstveidā informēt mājas pārvaldnieku par īpašuma tiesību maiņu (piemēram, ja dzīvoklis tiek pārdots, dāvināts, mantots u.tml.) un jaunajam dzīvokļa īpašniekam pārvaldniekam ir jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

Tāpat dzīvokļa īpašniekam ir pienākums, atsavinot dzīvokļa īpašumu (piemēram, pārdodot), informēt dzīvokļa īpašuma ieguvēju (piemēram, pircēju) par tām savām kā dzīvokļa īpašnieka neizpildītajām saistībām, kuras attiecas uz dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Savukārt, lai pieņemtu lēmumu par mājas kopīpašumā esošās daļas, t.sk. mājas teritorijas, lietošanas kārtību vai ierobežojumiem (piemēram, automašīnu novietošana tikai ar atļaujām), nepieciešamas, lai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē par lēmuma pieņemšanu balsotu ¾ dzīvokļu īpašnieku (iepriekš bija jānobalso 100% visiem dzīvokļu īpašniekiem).

Likuma grozījumos ir noteikts termiņš dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma iesniegšanai pārvaldniekam – lēmuma iesniegšana jāveic saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Saistītie raksti

Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu (tai skaitā attiecībā uz ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu).

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu segšanai, dzīvokļa īpašnieks, atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram, veic uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos naudas maksājumus uzkrājumu fondā obligāti un citu pārvaldīšanas darbību veikšanai, pārvaldnieka atlīdzībai, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā. Pieņemot minēto lēmumu, dzīvokļu īpašnieku kopība izvērtē dokumentus, kas pamato attiecīgo darbību veikšanu vai to izmaksu efektivitāti. Minēto naudas maksājumu veikšanas un izmantošanas kārtību nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība.

LA.lv