Laukos
Politika

Stājas spēkā kārtība pašvaldību lauksaimniecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām0

Foto – LETA

Šodien stājas spēkā “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” jeb Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātā kārtība, kādā fiziskas personas var pretendēt uz pašvaldību piedāvātās lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām.

Noteikumi izstrādāti, jo to paredz Saeimā 2017.gada 18.maijā pieņemtie grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, kur noteikts, ka no 2018. gada 1. janvāra pašvaldības, kuru īpašumā ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, par nomas maksu 4,5% no zemes kadastrālās vērtības.

Izstrādātā kārtība nosaka iesniedzamos dokumentus, līguma nosacījumus, līguma slēgšanas un izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, var pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām.

Nomas tiesību pretendentam, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā lauksaimniecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām, jāapliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas tiks uzsākta zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā. Ja pēc gada lauksaimniecības zemes nomnieks neuzsāk zemes apsaimniekošanu, pašvaldība izbeidz nomas attiecības.

Tāpat jāapliecina, ka nomas tiesību pretendentam nepieder lauksaimniecības zeme, tā apstiprinot, ka tam īpašumtiesības uz lauksaimniecības zemi jau nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī nav uzsākts lauksaimniecības zemes mantojuma process. Informācija par pašvaldības piedāvāto lauksaimniecības zemi nomai ar izpirkuma tiesībām tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē. Ja uz vienas un tās pašas lauksaimniecības zemes nomu būs pieteikušies vairāki nomas tiesību pretendenti, pašvaldība rīkos izlozi.

Nomātās lauksaimniecības zemes izpirkuma brīdī nomniekam jāatbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteiktajiem nosacījumiem attiecībā uz personām, kuras var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. Jau sākot ar nomas līguma ceturto gadu, nomniekam ir tiesības nomāto lauksaimniecības zemi izpirkt, ja viņam nav nomas maksas parāda un īpašumā nav arī lauksaimniecības zeme, kas iegūta uz nomas ar izpirkuma tiesībām pamata, lai arī maksimālais zemes iznomāšanas termiņš ir 12 gadi. Tas nozīmē, ka, nosakot ātrāku izpirkšanas termiņu, likumdevējs ir vēlējies, lai nomnieks, kas labticīgi un atbildīgi nomā lauksaimniecības zemi, to savā īpašumā varētu iegūt arī ātrāk nekā pēc šiem 12 gadiem. Tātad nozīme ir tam, ka nomas attiecības pastāv vismaz četrus gadus un nomnieks vēlas izmantot izpirkuma tiesības, jo tad jau samaksātā nomas maksa tiks ieskaitīta izpirkuma cenā.

Ja nomas termiņa laikā, kas maksimāli pieļaujama uz 12 gadiem, nomnieks neizmanto zemes izpirkuma tiesības, nomas līgums izbeidzas. Nomas līgums izbeidzas arī līdz ar zemes izpirkšanu, kā arī tad, ja nomnieks veic neatļautu būvniecību uz nomājamās lauksaimniecības zemes, gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas zemi nesāk izmantot lauksaimnieciskajā darbībā vai nomas laikā pārtrauc to izmantot lauksaimnieciskajā darbībā, vai arī, ja zeme tiek nodota apakšnomā.

LA.lv