Praktiski
Manas tiesības

Strīds nonācis līdz tiesai, taču nolemts noslēgt izlīgumu. Vai iespējams apturēt tiesvedību0

Foto-Fotolia

Miers baro, nemiers – posta. Tas attiecas arī uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Civiltiesisku strīdu ar kaimiņu sākumā nolēmām risināt tiesā, bet, saprotot, cik ilgi tas var vilkties un varbūt pat beigsies tā, ka nevienai no pusēm īsti nebūs izdevīgi, nolēmām noslēgt izlīgumu. Vai un kā tas tagad, kad iesniegums jau atrodas tiesā, ir iespējams? ANDRIS JĒKABPILS NOVADĀ

Par izlīguma slēgšanas jautājumiem runāts Civilprocesa likuma 27. nodaļā. Vienošanās par izlīgumu pieļaujama jebkurā procesa stadijā un jebkurā civiltiesiskā strīdā, izņemot likumā paredzētos gadījumus:

1) strīdos, kas saistīti ar grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistros;

2) strīdos, kas saistīti ar aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu mantiskajām tiesībām;

3) strīdos par nekustamo īpašumu, ja dalībnieku vidū ir personas, kuru tiesības iegūt nekustamu lietu īpašumā vai valdījumā ir likumā noteiktajā kārtībā ierobežotas;

4) ja izlīguma noteikumi aizskar citas personas tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.

Izlīgums abām pusēm jānoslēdz rakstveidā un jāiesniedz tiesā. Šajā dokumentā jānorāda:

• prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta;

• atbildētāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, deklarācijā norādītā papildu adrese (adreses) un dzīvesvieta, ja tās ir zināmas;

• strīda priekšmets;

• katras puses saistības, ko tās labprātīgi uzņemas izpildīt.

Tiesa var apstiprināt izlīgumu arī bez prasītāja un atbildētāja klātbūtnes tiesas sēdē vai rakstveida procesā, ja izlīgums sagatavots pie notāra notariālā akta formā un tajā ietverts pušu paziņojums, ka tām ir zināmas izlīguma apstiprināšanas procesuālās sekas. Tātad vislabāk šādu dokumentu būtu sastādīt pie zvērināta notāra.

Tiesa, saņēmusi pušu izlīgumu, pārliecinās, vai tās labprātīgi vienojušās par izlīgumu, vai dokuments atbilst Civilprocesa likuma prasībām un vai pusēm ir zināmas izlīguma apstiprināšanas procesuālās sekas. Ja tiesa atzīst, ka izlīgums atbilst visām prasībām, tā pieņem lēmumu, ar kuru apstiprina izlīgumu un izbeidz tiesvedību lietā.

LA.lv