Latvijā
Novados

Tiesa publisko attēlus, kuros fiksēta mājas-kuģa tapšanas gaita 16

Valsts vides dienesta veiktā fotofiksācija administratīvā pārkāpuma konstatēšanas laikā 2011. gada nogalē.

Administratīvā rajona tiesa šodien publiskojusi 2011. gadā uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzama Pāvilostā netālu no jūras uzbūvētās mājas – kuģa tapšanas gaita.

Tiesa norāda, ka izskatāmās lietas ietvaros, pretēji presē izskanējušai informācijai, pēc būtības netika vērtēts jautājums par to, vai attiecīgā konstrukcija ir māja vai kuģis, jo par to lietā strīda nebija, uzsverot, ka tiesa 2013. gada 6. februārī taisīja spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, kurā SIA „ALCO” bija saukta pie administratīvās atbildības par to, ka savā īpašumā „Oļi”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, aptuveni 10 m no stāvkrasta malas bija novietojusi metāla režģu un pontonu konstrukciju, kuras augstums ir aptuveni 1,7 m līdz 2,1 m, platums aptuveni 15 m un garums aptuveni 35 m, tādējādi pārkāpjot Aizsargjoslu likumā noteikto aizliegumu izvietot konstrukcijas kāpu aizsargjoslā, par ko SIA „ALCO” tika uzlikts naudas sods.

Tiesa, izskatot lietu, konstatēja, ka administratīvā atbildība SIA „ALCO” bija piemērota par kuģa būvniecības stadijā izvietošanu krasta kāpu aizsargjoslā, tomēr tiesa secināja, ka kuģim būvniecības stadijā ir atļauts attiecīgajā vietā atrasties. Līdz ar to tiesa atzina, ka nav pierādīts pamats SIA „ALCO” saukšanai pie administratīvās atbildības par kuģa būvniecības stadijā izvietošanu vietā, kur to nepieļauj normatīvo aktu prasības.

Galerijas nosaukums

Lietas izskatīšanas laikā 2013. gadā neviena atbildīgā institūcija ēkas esamību attiecīgajā vietā nebija konstatējusi.

Arī Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedumā, kas taisīts, izskatot Valsts vides dienesta apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, ir secināts, ka SIA „ALCO” rīcībā, novietojot būvniecības stadijā esošu kuģi tauvas joslā, nav saskatāms administratīva rakstura pārkāpums. Tāpat lietā tika secināts, ka SIA „ALCO” konkrēto kuģi ir reģistrējusi Latvijas kuģu reģistrā.

Konstatējot, ka pēc tiesas kolēģijas sprieduma spēkā stāšanās situācija ir mainījusies un kuģa būves vietā notiek dzīvojamās ēkas celtniecība, atbildīgajām institūcijām, tai skaitā Pāvilostas novada pašvaldībai un Valsts vides dienestam, uz to bija jāreaģē, uzsver tiesa.

LA.lv