Praktiski
Manas tiesības

Trūcīgais vai maznodrošinātais: ar ko atšķiras šie “goda nosaukumi”, kam tos piešķir, vai dod arī pensionāriem?0

Foto – Shutterstock

Cik zinu, mūsu valstī iespējams dabūt gan trūcīgas, gan maznodrošinātas personas statusu. Abi ir nabagi, bet ar ko šie statusi atšķiras? Kam ir tiesības uz pabalstu? Vai šādus “goda nosaukumus” un “goda pabalstus” piešķir arī pensionāriem, kuri saņem minimālo pensiju? PĒTERIS DAUGAVPILS NOVADĀ

Valsts ir noteikusi trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeni (vienai personai – 128,06 eiro mēnesī), bet pašvaldībām dotas tiesības noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni, kam jābūt augstākam par 128,06 eiro. Šāda kārtība paredzēta likumā Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un likumā Par dzīvojamo telpu īri, bet mērķis definēts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pantā: “sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā”.

Tātad materiālās situācijas izvērtēšanas kritērijiem maznodrošinātā statusa iegūšanai jābūt analoģiskiem trūcīgā statusa iegūšanai, tikai ienākumu līmenim jābūt augstākam, kas pašvaldībai jānosaka savos saistošajos noteikumos. Sociālo palīdzību klientam sniedz, ņemot vērā viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Savukārt pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai aprēķina un piešķir par trūcīgām atzītām ģimenēm (personām) par periodu, uz kuru noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Šo pabalstu aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

Lai saņemtu maznodrošinātas personas statusu, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu un, tāpat kā pretendentiem uz trūcīgā statusu, sadarbībā ar sociālā darba speciālistu pašvaldības informācijas sistēmā jāsagatavo iztikas līdzekļu deklarācija, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmā esošos datus.

Personai papildus būs jāsniedz informācija par neto ienākumiem (ko saņem uz rokas) no algota darba un/vai saimnieciskās darbības. Pēc sociālā dienesta pieprasījuma būs jāiesniedz arī izraksts no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem (lai pārliecinātos par klienta ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem).

Arī pensionārs, ja viņš atbilst visiem nosauktajiem kritērijiem, var pretendēt uz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kā arī saņemt GMI pabalstu.

SVARĪGI

Iztikas līdzekļu deklarācijā tiek iekļauta informācija par visu mājsaimniecības locekļu, to skaitā arī pensionāru, ienākumiem un īpašumiem, un tiek aprēķināti vidējie ienākumi mēnesī vienam mājsaimniecības loceklim triju mēnešu periodā.

UZZIŅA

• Valstī noteiktais GMI līmenis personai no 2018. gada 1. janvāra ir 53 eiro mēnesī, bet pašvaldībai dotas tiesības šo līmeni noteikt no 53 līdz 128,06 eiro.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS METODISKĀS VADĪBAS UN KONTROLES DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE MARUTA PAVASARE

LA.lv