Dabā

Uzdos sakārtot graustu Torņakalna ielā 2 0

Rīgas domes Īpašuma departaments sagatavojis lēmuma projektu par grausta Torņakalna ielā 2 piespiedu sakārtošanu, jo blakus namos dzīvojošie cilvēki sūdzējušies par ēkas slikto tehnisko un vizuālo stāvokli – vējainā laikā no tās atdalījušies būvmateriālu gabali nonāk publiskajā ārtelpā, apdraudot sabiedrisko drošību.

Apsekojot īpašumu, departamenta speciālisti konstatējuši, ka ēka nav norobežota, tā ir brīvi pieejama un tajā mēdz uzturēties nepiederošas personas.

Saskaņā ar ierakstiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamais īpašums Torņakalna ielā 2 sastāv no administratīvās ēkas, divām noliktavām, mehāniskās darbnīcas, trim ražošanas korpusiem, pieciem šķūņiem, katlumājas, darbnīcas un nojumes, taču no visām minētajām būvēm dabā konstatēts tikai viens ražošanas korpuss. Pārējās īpašuma sastāvā esošās ēkas ir nojauktas, un to vietā atrodas nesakoptas, brīvi pieejamas būvbedres.

Grausts ir pēdējā ēka, kas Torņakalna ielā 2 palikusi no agrākās tekstilizstrādājumu manufaktūras “Tekstiliāna”, kuras demontāža tika sākta pēc Padomju Savienības sabrukuma.

Minētās ēkas saskaņā ar ierakstiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā saistītas ar zemesgabalu Vienības gatvē 21, kura tiesiskais valdītājs kopš šā gada oktobra ir reģistrēta SIA “Realm”. Uzņēmums šā gada septembrī informēja Rīgas domes Īpašuma departamentu, ka pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz “Realm” vārda ēka tiks nojaukta, taču darbi vēl nav sākti, teritorija nav nožogota un ir joprojām brīvi pieejama.

Būvinženieri konstatējuši, ka ēkas norobežojošās ķieģeļu mūra konstrukcijas erodējušas, piesūkušās ar mitrumu un atrodas pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Dzelzsbetona nesošā karkasa un pārsegumu nolietojums un atrašanās bez aizsardzības pret nokrišņiem rada bažas par tā apmierinošā tehniskā stāvokļa un ēkas telpiskās noturības ilglaicību. Savukārt ēkas pagraba un pirmā stāva logu un durvju ailas, izlauzumi nav aizbūvēti vai nosegti ar vairogiem, līdz ar to ikviens ēkā var brīvi iekļūt, apdraudot savu dzīvību, turklāt ēka bojā un degradē pilsētvides ainavu.

Lai novērstu draudus, ko rada bijušā ražošanas ēkas pašreizējais trīs stāvu apjoms, un sakārtotu pilsētvidi, ēku var vai nu nojaukt, vai konservēt ēku ar nolūku tās rekonstrukcijā izmantot esošo dzelzsbetona karkasu. Konservēšanas gadījumā nepieciešams norobežot īpašuma teritoriju ar blīvu žogu, izveidot pagaidu jumta konstrukciju, aizmūrēt pagraba un pirmā stāva logus, durvju ailas un izlauzumus vai citādi norobežot ēku no trešo personu iekļūšanas, kā arī nosegt ēku ar dekoratīvu pārvalku vai vairogiem, kas radītu vizuāli pieņemamu ēkas iekļaušanos pilsētvidē.

Īpašuma departaments gatavojas ēkas Torņakalna ielā 2 īpašniekam mēneša laikā no Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas uzdot veikt nepieciešamās darbības ēkas nepieejamības nodrošināšanai un informēt par turpmākajiem plāniem saistībā ar šo īpašumu – ēku konservēt vai demontēt.

Sešu mēnešu laikā no domes lēmuma spēkā stāšanās dienas SIA “Realm” būs jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija un jāuzsāk sakārtošanas un būvbedru aizbēršanas darbi, vienu nedēļu pirms darbu uzsākšanas informējot Īpašuma departamentu par paredzēto darbu izpildes termiņiem, norādot konkrētus darbu veidus un iesniedzot darbu izpildes kalendāro grafiku.

Ēkas sakārtošanas darbi būs jāpabeidz ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā departaments veiks lēmuma piespiedu izpildi, veicot ēkas demontāžas darbus apjomā, kas nodrošinātu sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma novēršanu.

Lēmuma projekts pirmdien, 10.decembrī, tiks skatīts Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē, bet gala lēmums tiks pieņems Rīgas domes sēdē.

LA.lv