Nauda

Tēvs pirms daudziem gadiem aizgāja, bet tagad prasa naudu uzturam 6

Foto – Shutterstock

Saņēmu no tiesas paziņojumu, ka tēvs grib pieprasīt no manis naudu uzturam. Tēvs aizgāja no ģimenes, kad es vēl biju pavisam mazs. Tagad man pašam ir sava ģimene, divi nepilngadīgi bērni. Es saņemu minimālo algu, arī sieva strādā, bet mums jāmaksā kredīts par dzīvokli, kurā dzīvojam. Cik zinu, tēvam ir ap 230 eiro pensija. Vai tiešām man tagad jāapgādā tēvs, kurš par mani nekad nav rūpējies? Vai var vērst piedziņu uz mūsu dzīvokli, ja tas ir uz sievas vārda?
 EMĪLS JELGAVĀ

Civillikums tiešām paredz bērnu pienākumu uzturēt vecākus. 188. pants nosaka, ka pienākums apgādāt vecākus un vajadzības gadījumā arī vecvecākus gulstas uz visiem bērniem līdzīgās daļās. Ja bērnu mantas stāvoklis ir nevienlīdzīgs, tiesa var noteikt apgādāšanas pienākumu samērā ar katra mantas stāvokli. Savukārt mazbērniem jāapgādā vecvecāki, ja to nevar viņu laulātais un bērni.

Taču likumā ir arī teikts, ka bērnu var atbrīvot no pienākuma apgādāt vecākus, ja tiek konstatēts, ka viņi bez pamatota iemesla izvairījušies pildīt savus pienākumus. Vecāku pienākumos ietilpst bērna aprūpe, uzraudzība un rūpes par viņa mantu. Bērna aprūpe ir viņa uzturēšana (ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšana), kopšana, izglītošana un audzināšana (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas, intereses un sagatavojot sabiedriski derīgam darbam). Uzraudzība nozīmē rūpes par viņa drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu, rūpes par mantu – gādību par bērna mantas uzturēšanu, izmantojot to saglabāšanai un vairošanai.

Uzturlīdzekļus no bērniem vecāki var piedzīt tikai tiesas ceļā. Izskatot visus pierādījumus lietā, tiesa konkrētā gadījumā novērtē, vai tiešām šie uzturlīdzekļi jāmaksā. Ņem vērā materiālo stāvokli un citus apstākļus, piemēram, to, ka jums jāuztur divi nepilngadīgi bērni, jānodrošina viņiem dzīvesvieta, aprūpe un pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, medicīniskā aprūpe u.tml.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pantā uzsvērts, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, viņa tiesības un intereses ir prioritāras. Tas nozīmē, ka visām darbībām attiecībā uz nepilngadīgo neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses. Darbību vai bezdarbību, kad netiek ievērotas bērna tiesības (atstāšanu bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskata par amorālām un pretlikumīgām.

Cits jautājuma aspekts ir piedziņas vēršana uz dzīvokli, konkrēti – tikai uz jums piederošo daļu (½ domājamās daļas laulāto kopīpašumā). Taču, ja jums ar sievu ir noslēgts laulības līgums, kurā ierakstīts, ka dzīvoklis ir sievas atsevišķs īpašums, un tas ierakstīts zemesgrāmatā, piedziņu uz dzīvokli vērst nevarēs. Atgādinām, ka laulības līgumu var noslēgt pie notāra un to tūlīt iereģistrē Laulāto mantisko attiecību reģistrā.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv