Nauda

Cik daudz būs jāmaksā IIN par saimniecisko darbību?0

Foto – Shutterstock

Esmu pensionārs, 18 ha zemnieku saimniecības īpašnieks, reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs. 2013. gadā ieņēmumi par pārdoto pienu, lopiem ir 4625,85 lati, izdevumi par lauksaimniecisko ražošanu – 5144 lati, valsts un ES subsīdijas – 4336,99 lati, pensija par 2013. gadu – 1717,96 latu. Vai, iesniedzot VID gada deklarāciju par 2013. gadu, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un cik liels tas varētu būt?  
ANTONS J.

Precīzus aprēķinus par to, kā jāaizpilda de­klarācijas un kas ailītēs jāraksta, katram žurnāla lasītājam nevaram veikt. Vēstules autoram šoreiz paveicies – sniedzam plašāku atbildi, jo, iespējams, arī citiem deklarāciju iesniedzējiem un iedzīvotāju nodokļa maksātājiem šis skaidrojums varētu noderēt.

Kas veido apliekamo ienākumu 


Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta pirmajā daļā teikts, ka fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā šajā pantā noteikto ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. Savukārt otrajā daļā precizēts, ka ieņēmumos, kas gūti no saimnieciskās darbības, ieskaita:

1) ieņēmumus no preču, darbu un pakalpojumu pārdošanas;

2) ieņēmumus no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas;

21) pārpalikuma daļu, kuru saņem saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu par atbilstīgu atzītas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs atbilstīgi viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;

3) summas, kas saņemtas soda naudas veidā;

4) citus saimnieciskās darbības ieņēmumus.

Ievērojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, gada apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek ienākumus no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja tie nepārsniedz 2845,74 eiro (2000 latu) gadā, ņemot vērā šā panta 3.1, 3.2 un 3.5 daļas nosacījumus. Turklāt 3.5 daļa paredz, ka minētie ienākumi ietver arī valsts atbalsta vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai ietvaros saņemtos maksājumus līdz 2845,74 eiro (2000 latu) gadā.

Tostarp likuma pārejas noteikumu 94. punkts nosaka, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo 2013., 2014., 2015. un 2016. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Kā jāaizpilda D3 pielikums 


Deklarāciju aizpilda, ievērojot Ministru kabineta “Noteikumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.

Saimnieciskās darbības rezultātus uzrāda deklarācijas D3 pielikumā.

01. rindā “Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas” norāda taksācijas gada lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus, to skaitā:

01.1. rindā “Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas” norāda taksācijas gada ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 3.1 daļu, izņemot ieņēmumus no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības, – uzrāda Ls 4625,85;

01.4. rindā “Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai” norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai – Ls 4336,99;

02. rindā “Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu” norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu (ja nodokļa maksātājs veic arī citu saimniecisko darbību un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, to nosaka proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem, izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu) – norāda Ls 5144;

03. rindā “Ienākumi vai zaudējumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas” ieraksta 01. un 02. rindā norādīto skaitļu starpību, zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnuszīmi, tātad norāda Ls 8962,84 (Ls 4625,85 + Ls 4336,99) – Ls 5144 = Ls 3818,84;

04. rindā “Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas” norāda neapliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, bet to dara tikai tad, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, – norāda Ls 2000 un Ls 4336,99, kopā Ls 6336,99;

05. rindā “Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas” ieraksta 03. un 04. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja starpība ir negatīvs skaitlis, raksta “0”.

Tādējādi ienākums jeb peļņa no saimnieciskās darbības nerodas.

Citi ienākumi 


Tālāk aizpilda deklarācijas D1 pielikumu, kurā uzrāda citus ienākumus, piemēram, pensiju.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. panta piektā daļa paredz: personām, kurām piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim) vai pārrēķināta pensija pēc 1996. gada 1. janvāra atbilstīgi likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, vai noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstīgi Valsts fondēto pensiju likumam), neapliekamais minimums ir 2820 eiro (1980 latu) gadā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

Ja pensija pērn bijusi 1717,96 latu, tad, piemērojot pensijas neapliekamo minimumu, veidojas negatīvs rezultāts un nodoklis nav jāmaksā.

UZZIŅA


Sīkāku skaidrojumu par iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas, tostarp attiecīgo pielikumu, aizpildīšanu var atrast Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 149.

SVARĪGI


No aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo 2013., 2014., 2015. un 2016. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

LA.lv