Laukos
Mežsaimniecība

Atskaite: Zemkopības ministrijas paveiktais meža apsaimniekošanas un zemes jautājumu jomā 2017.gadā0

Foto LETA

Tuvojoties gada izskaņai, Zemkopības ministrija informē par paveikto meža apsaimniekošanas un zemes jautājumu jomā.

Katastrofas situācija mežsaimniecībā

Krīzes vadības padome 28. decembrī, izvērtējot meža nozares nevalstisko organizāciju lūgumu izsludināt ārkārtējo situāciju meža nozarē saistībā ar rudens lietavu un plūdu izraisītajām sekām, izsludināja katastrofas situāciju mežsaimniecībā, ņemot vērā laikapstākļus, kuru dēļ ir apgrūtināta mežizstrāde, kā arī koksnes izvešana no meža.

Izsludinātā katastrofas situācija mežsaimniecībā ļauj grūtībās nonākušiem mežsaimniecības, tostarp mežistrādes uzņēmumiem iespēju atsaukties un piemērot “force majeure”, kas paredz pilnībā vai daļēji atteikties no iespējamo līgumsodu piemērošanas saistību neizpildes gadījumos.

Vienkāršoti nosacījumi Latvijas pilsoņiem iegādāties lauksaimniecības zemi

Veikti grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas vienkāršo nosacījumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei Latvijas pilsoņiem.

Nozīmīgākās izmaiņas:

– no likuma ir izslēgts nosacījums, ka zemi drīkst pirkt personas, kuras vismaz pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmušas ES tiešos maksājumus. Izslēgta arī norma, kas paredz saimniecībām vai uzņēmumiem zemes iegādē nosacījumu par to, ka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jāveido vismaz 1/3 no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem pēdējo trīs gadu laikā;

– tāpat juridiskajām personām vairs netiek prasīts, lai vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība;

– lai atvieglotu zemes iegādi pašmāju lauksaimniekiem, ir mainīta pirmpirkuma tiesību kārtība. Ja īpašnieks vēlas savu zemi pārdot, pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes nomniekam un Latvijas Zemes fonda pārvaldītājam;

– paaugstinātas valsts valodas prasības ārzemniekiem, kuri vēlas iegādāties zemi Latvijā – ārzemniekiem kopš 2017. gada 1. jūlija jāpārzina valsts valoda vismaz B līmeņa 2. pakāpē.
Vairāk par ZM paveikto 2017.gadā lasiet šeit

LA.lv