Kultūra
Latvijā

Auditā atklāj nepilnības Latvijas Nacionālās operas darbībā 16

foto – Leta

Latvijas Nacionālās operas (LNO) audita rezultāti norāda uz nepilnībām LNO līdzšinējās vadīšanas procesā kopumā, kas aptver finanšu un operatīvu plānošanu, plānu izpildi, analīzi un kontroli, informēja LNO sabiedrisko attiecību vadītāja Aiga Sprindža.

Auditā konstatēts, ka nepilnības skar visas audita laikā apskatītās jomas, līdz ar to nevar identificēt vienu darbības neefektivitātes iemeslu.

Līdzšinējā saimnieciskajā darbībā LNO finanšu budžets netika izmantots kā iekšējās finanšu darbības plānošanas, kontroles un lēmuma pieņemšanas instruments, jo faktiskā budžeta izpildē bija būtiskas atkāpes no plānotā. Budžeta korekcijas, kas ļautu sekot plānotajam, sistemātiski netika veiktas. Piemēram, 2012.gada faktiskās jauniestudējumu izmaksas pārsniedza budžeta plānu par 198 313 latiem (282 173,98 eiro), nenorādot iespējamo finansējuma avotu, secināts auditā.

Līdzīgi 2013.gada deviņos mēnešos autoratlīdzību izmaksas tika pārsniegtas par 153 645 latiem (218 617 eiro). Laika posmā no 2009. līdz 2013.gadam netika veikta budžeta plānošana pa struktūrvienībām un projektiem, kas būtiski apgrūtina noviržu konstatēšanu no gada budžeta plāna, norāda audita veicēji.

LNO finanšu plānošanā no 2009. līdz 2013.gadam tika izmantots naudas plūsmas aprēķins, nesalīdzinot ar peļņas un zaudējumu rādītājiem un bilances radītājiem, kas ietekmē LNO finanšu situācijas patieso atspoguļojumu, jo, analizējot naudas plūsmu, netiek ņemti vērā parādi un citas saistības. Piemēram, avansa ieņēmumi par biļetēm, kas tiek saņemti par nākamo periodu izrādēm, tiek iztērēti kārtējo saistību segšanai. Līdzīgi 2013.gada septembrī tika uzrādīts naudas līdzekļu atlikums 127 774 lati (181 806,02 eiro), atstājot nesegtas saistības 193 332 latu (275 086,65 eiro) apmērā. Uzrādītais pozitīvais atlikums esot negatīvs un nav līdzekļu konkrēto saistību segšanai, secinājuši auditori.

Nepilnības grāmatvedības uzskaitē liedz iespēju pilnvērtīgi sekot saimnieciskai darbībai. Piemēram, veiktā audita gaitā ir konstatēts, ka nepareizi attiecināto izmaksu dēļ peļņas un zaudējumu aprēķina rezultāts par 2012.gadu ir nekorekts.

Pēdējo septiņu gadu laikā nav veikti atjauninājumi LNO grāmatvedības uzskaites programmai, tādēļ tā neļauj operatīvi un skaidri sekot finansiālajai situācijai, jo nesniedz iespēju analizēt būtiskus kvalitatīvos rādītājus, piemēram, sekot līdzi kreditoru un debitoru saistībām.

Līdzšinējā LNO darbībā plānošanu un atbilstību pieejamiem līdzekļiem apgrūtināja nekorekta nākotnes saistību uzņemšanās, jo, piemēram, 2013.gadā tika parakstītas vienošanās par prēmiju izmaksu orķestrim 2014.gada janvārī par 2013.gadā jūnijā veikto darbu. Līdzīgi, bez budžeta līdzekļu pieejamības tika parakstītas vienošanās par slodzes atjaunošanu pilnā apmērā orķestra māksliniekiem, operas solistiem un kora vokālistiem.

Audita rezultāti norāda uz riskiem LNO juridiskajā darbībā, sniedzot rekomendācijas LNO vadībai darba tiesisko attiecību, sadarbības, patapinājumu un telpu nomas līgumu pilnveidošanai nākotnē. Piemēram, samazināt risku uzņemties līgumsodu gadījumos, kurus LNO nevar ietekmēt.

Ar audita rezultātiem var iepazīties LNO mājaslapā “www.opera.lv”.

Jaunā operas valde esot uzsākusi operas saimnieciskās vadības sakārtošanu. Pašlaik izstrādāts un apstiprināts detalizēts budžets šim gadam un izveidoti pārvaldes mehānismi šī budžeta faktiskās izpildes kontrolei. Process ietverot atbildību definēšanu par budžeta faktiskās izpildes atbilstību plānotajam. LNO valde uzsākusi arī grāmatvedības un finanšu uzskaites sistēmas sakārtošanu, nepieļaujot nākamo periodu ieņēmumu izmantošanu kārtējo izdevumu segšanai, un finanšu saistības tiks uzskaitītas regulāri un sistemātiski.

LNO valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš norādīja, ka jaunā valde turpina darbu pie labas pārvaldības principu ieviešanas visā finanšu un operatīvās vadības procesā ar mērķi nodrošināt tā saprotamību, caurskatāmību un efektīvu analīzi.

LA.lv