Ekonomika
Īpašums

Vai iespējams panākt, lai arī kaimiņi tīrītu kāpņutelpu? 6

Foto- Fotolia

“Mēs dzīvojam 1949. gadā celtā koka ēkā ar krāsns apkuri. Mājā ir septiņi dzīvokļi, seši privatizēti, bet viens pieder pašvaldībai. Tajā dzīvo ģimene ar pieciem bērniem, vecāki nekur nestrādā, šī ģimene rada vislielākās nekārtības. Esmu mājas vecākā, II grupas invalīde un tīru visas koplietošanas telpas, jo neviens cits to nedara. Vai iespējams panākt, lai arī pārējie tīrītu kāpņutelpu?” jautā ANNA JĒKABPILĪ.

Jēkabpils domes Pilsētsaimniecības departamenta Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Santa Lazare skaidro, ka pilsētā katrai daudzdzīvokļu mājai ir apsaimniekotājs – Pils rajona namu pārvalde vai JK namu pārvalde, vai arī dzīvokļu īpašnieku biedrība, ja tāda ir izveidota. Dzīvokļu īpašnieki maksā apsaimniekošanas maksu, un kāpņutelpas parasti tīra sētnieks vai apkopēja. Diemžēl vēstules autore nav norādījusi savu tālruņa numuru un adresi, tāpēc situāciju precizēt nav iespējams.

Ja pašvaldības dzīvokļa īrnieki bojā koplietošanas telpas vai ir aizdomas, ka bojā vai neuztur pienācīgā kārtībā dzīvokli, ziņojiet pašvaldībai mutiski vai rakstiet iesniegumu.

Varat nākt uz Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļu Jēkabpilī, Draudzības alejā 25, tālruņi 65207410, 65207415, pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 14 līdz 17. Pašvaldības darbinieki aizbrauks uz jūsu māju un pārbaudīs šos faktus.

Ja kaimiņi traucē pārējiem (piemēram, trokšņo), varat izsaukt pašvaldības policiju.

Kas rakstīts likumos? Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. pants paredz, ka visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Par šiem jautājumiem lemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Jūsu gadījumā uz kopsapulci jāaicina arī pašvaldības pārstāvis, jo tai pieder viens dzīvoklis. Katram dzīvokļa īpašniekam ir viena balss. Īrniekiem balsstiesību nav!

Lēmumus par obligāti veicamām mājas pārvaldīšanas darbībām – pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu, tā atsaukšanu, mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu līgumu slēgšanu, kā arī kārtību, kā nosaka un maksā obligātos izdevumus un pārvaldīšanas maksu, – sapulce pieņem, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma nosacījumus. Lēmumi jāpilda visiem dzīvokļu īpašniekiem, arī tiem, kuri sapulcē nepiedalījās.

Ja māju apsaimnieko jūsu izveidotā dzīvokļu īpašnieku biedrība, varat lemt, piemēram, ka kāpņutelpas un citas koplietošanas telpas jātīra visiem dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem pēc grafika. Ja zināt, ka daži to nedarīs, varat algot apkopēju un viņas algu iekļaut apsaimniekošanas maksā. Nemaksātājiem jārēķinās ar nepatikšanām, jo parādu var nodot parādu piedzinējiem, kā arī sniegt prasību tiesā. Ja parādnieki dzīvokli īrē no pašvaldības, viņus var izlikt bez citas platības ierādīšanas.

Arī Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā rakstīts, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir piedalīties mājas pārvaldīšanā, maksāt mājas pārvaldīšanas izdevumus, saudzīgi izturēties pret mājas kopīpašumu, ievērot normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šīs prasības ievēro pārējie dzīvokļa iemītnieki.

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 pantā teikts, ka izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un bez iepriekšējas brīdināšanas izlikt īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām, neierādot citu dzīvojamo telpu, ja īrnieks, viņa ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu, bojā vai posta dzīvojamo telpu (arī dzīvokļa iekārtu), citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas lietošanā saskaņā ar īres līgumu, vai arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas, kā arī citādi pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējiem dzīvošanu ar viņiem vienā kopīgā dzīvoklī vai vienā mājā neiespējamu.

LA.lv