Praktiski
Manas tiesības

Elektroniskais paraksts: kur un kā to var dabūt, kāda vērtība ir šādi parakstītam dokumentam0

Foto – Shutterstock

Pēdējā laikā, kārtojot dažādus jautājumus valsts iestādēs, nereti dzirdēts jautājums, vai man esot e-paraksts. Kur un kā to elektronisko parakstu var dabūt? Vai arī elektroniskā identifikācijas karte tad ir nepieciešama? Ko nozīmē ar drošu elektronisko parakstu apstiprināts dokuments? ALBERTS RĪGĀ

Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts – tāds, kas apliecināts ar kvalificētu sertifikātu un nodrošina parakstītāja personas identifikāciju, kā to paredz Elektronisko dokumentu likums. Latvijā šādu sertifikātu izsniedz VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Elektroniskais paraksts ir cilvēka individuāls paraksts elektroniskajā vidē, kam ir juridisks spēks. Ar to cilvēks paraksta elektroniskus dokumentus, neizdrukājot tos, piemēram, līgumus, rēķinus, sūdzības, iesniegumus, vēstules. Parakstot dokumentu, drošā e-paraksta lietotājs piekrīt tā saturam un apliecina savu gribu. Drošu e-parakstu var lietot tikai tā īpašnieks, un ar to parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā uz papīra parakstītam. Taču e-paraksts nav cilvēka fiziskā paraksta grafisks attēlojums, bet speciāla veida informācija.

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo daļu prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja tam ir elektroniskais paraksts un šis dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Elektroniskajam dokumentam, ko sastādījusi fiziska persona, ja tas tiek iesniegts valsts vai pašvaldības iestādē, jābūt šādiem rekvizītiem:

• elektroniskā dokumenta parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta vai cita adrese, uz kuru cilvēks vēlas saņemt atbildi;

• elektroniskā dokumenta adresāts (pilns iestādes nosaukums);

• elektroniskā dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukums;

• drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs (šāds zīmogs elektroniski fiksē un apliecina konkrētā dokumenta parakstīšanas laiku).

Elektroniskā identifikācijas karte (elD karte) ir personu apliecinošs dokuments, ar kuru var apliecināt savu identitāti un tiesisko statusu gan klātienē, gan attālināti – interneta vidē, kā arī veikt dokumentu parak­stīšanu ar drošu elektronisko parakstu. Latvijas teritorijā personas apliecība var pilnībā aizstāt pasi. Latvijas pilsoņa eID karte ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā. Šajā kartē ir iekļauti un aktivizēti autentifikācijas un parakstīšanas sertifikāti, kurus var izmantot identitātes attālinātai apliecināšanai, kā arī elektroniskai dokumentu parakstīšanai, taču tas nav vienīgais veids.

Elektroniskais paraksts ir pieejams trijos datu nesējos:

1) elektroniskajā personas apliecībā jeb eID kartē (piesakoties vai saņemot karti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, jālūdz tajā aktivizēt e-paraksta sertifikātu);

2) organizāciju darbiniekiem izsniegtās viedkartēs (ja organizācija saviem darbiniekiem darba e-dokumentu parakstīšanai tādas ir iegādājusies);

3) virtuālajā e-parakstā (pieejams vietnē: www.eparaksts.lv, un to var izmantot arī tad, ja cilvēkam nav nekādu parakstīšanai nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu un pie personīgā e-paraksta jātiek ātri – ir nepieciešams tikai dators un interneta pieslēgums).

UZZIŅA

• Noformēt iesniegumu personas apliecības (eID kartes) izsniegšanai un to saņemt var jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PLMP) teritoriālajā nodaļā. Informāciju par tuvāko tās teritoriālo nodaļu var noskaidrot PMLP mājaslapā: www.pmlp.gov.lv (sadaļā “Kontakti”) vai zvanot uz PMLP informatīvo tālruni 8300.

• Droša elektroniskā paraksta pakalpojumu nodrošina VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Plašāku informāciju par šo jautājumu var iegūt pakalpojuma sniedzēja mājaslapā: https://www.eparaksts.lv/lv/.

LA.lv