Praktiski
Mājas mīluļi

Vistas privātmāju ciematā. Vai tiešām aizliegts turēt putnus?0

Foto-Shutterstock

Vai kādi normatīvie akti aizliedz privātmāju ciematā turēt vistas? Varbūt noteikumus izstrādā katra pašvaldība? Vai ir nepieciešama kaimiņu rakstiska piekrišana? JĀNIS MĀRUPES NOVADĀ

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja vietniece Inga Kronenberga skaidro: – Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 10. punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par mājdzīvnieku turēšanu, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. Tātad vietējās pašvaldības savos saistošajos noteikumos var noteikt ierobežojumus lauksaimniecības dzīvnieku, šajā gadījumā vistu, turēšanai konkrētās pašvaldības teritorijā.

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere precizē, ka likumā nav tāda formulējuma privātmāju ciemats, bet ir ciema teritorija (administratīvajās robežās noteikta teritorija) vai savrupmāju apbūves teritorija. Būtiska nozīme ir tam, kā vistas tiek turētas – vai tām ir nepieciešamas speciālas būves, vai arī pieļaujams putnus turēt citos apstākļos. To nosaka pašvaldības apbūves noteikumi. Šajā dokumentā minēts, ka novadā visās teritorijās ir atļauts veikt saimniecisko darbību, ja tai nav nepieciešamas speciālas atļaujas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pilsētās un ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves var izvietot tikai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajās teritorijās, turklāt šādas būves nedrīkst ierīkot publiskās apbūves teritorijās un daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās. Turot mājputnus, jānodrošina veterinārās un higiēnas prasības, jāveic pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem.

Apbūves noteikumi neparedz, ka mājputnu turēšana jāsaskaņo ar kaimiņiem, tomēr savrupmāju apbūves teritorijās ir aizliegtas darbības, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Ja to konstatē, attiecīgās darbības tiek aizliegtas.

LA.lv