Kultūra
Literatūra

“Vakara romāna” konkursa 2021 nolikums0

Konkursa mērķis:

1) veicināt latviešu oriģinālliteratūras tapšanu, izdodot aktuālas, mākslinieciski augstvērtīgas, interesantas un vizuāli pievilcīgas grāmatas;
2) sekmēt latviešu oriģinālliteratūras popularitāti un konkurētspēju Latvijas tirgū.

Konkursa uzdevumi:

1) nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem romānu rakstītājiem, kas raksta latviešu valodā (gan profesionāliem rakstniekiem, gan iesācējiem);
2) izdot mīlestības, sadzīves romānus un detektīvus labā latviešu valodā, ar raitu sižetu un kompozicionāli vienotus, kas ir piemēroti drukāšanai laikrakstā turpinājumos.

Konkursa honorāru fonds EUR 16 000.
Žūrijai ir tiesības nomināciju skaitu un autorhonorāru apjomu noteikt atbilstoši iesniegto darbu kvalitātei.

Noteikumi:

 • Konkursā jāiesniedz nepublicēts romāna manuskripts.
 • Viens autors var iesniegt vairākus manuskriptus.
 • Manuskripti, kas žūrijai bijuši iesniegti uz vērtēšanu iepriekš rīkotajos Vakara romānu konkursos, netiek pieņemti.
 • Romāniem jābūt ar raitu sižetu, piemērotiem drukāšanai turpinājumos laikrakstā.
 • Romānu tematikai jābūt atbilstošai izvēlētajam žanram, ikvienam lasītājam labi saprotamai.
 • Romāna žanrs ir jānorāda pie manuskripta nosaukuma.
 • Konkursa prioritāte – mūsdienīgi sadzīves, mīlestības romāni un detektīvi, kas dokumentē mūsu laiku, apraksta atpazīstamas situācijas, tam jābūt pozitīvam, inteliģentam un labi lasāmam.
 • Romāna apjoms tiek ierobežots no 250 000 līdz 300 000 rakstu zīmēm.
 • Romāna rakstu zīmju apjoms ir jānorāda pie manuskripta nosaukuma.

Galvenie vērtēšanas kritēriji:

 • tematiskā aktualitāte un atbilstība avīzes romāna stilam;
 • mākslinieciskums;
 • kompozicionālais veselums;
 • oriģinalitāte;
 • tehniskā izpildījuma kvalitāte un atbilstība poligrāfiskajai pavairošanai.

Romānu iesniegšana

Romānam jābūt anonīmam, ar nosaukumu, tam jānorāda temata žanrs un precīzs rakstu zīmju skaits. Romānam jāpievieno aizlīmēta aploksne ar to pašu nosaukumu un ziņām par autoru – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese un CV. Ja romānam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.

Romāns jāiesniedz gan datordrukā, gan elektroniski (USB zibatmiņā). Romānā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5. Romāna drukātā versija jāiesniedz neiesietā veidā, tās lappusēm jābūt secīgi numurētām.

Romāna datorversija saglabājama kā .doc vai .rtf fails. Darbā neizmantot formatējuma veidus, kas apgrūtina romāna lasīšanu (piemēram, tekstā ievietoti attēli, lappušu malu noformējums utt.).

Manuskriptam jābūt autora oriģinālromānam. Romāni ar plaģiāta pazīmēm tiek diskvalificēti.

Ja romāna fragmenti ir publicēti internetā, līdz romāna iesniegšanai konkursā tie jāizņem; pretējā gadījumā romāns tiek diskvalificēts.

Romānam jābūt pabeigtam. Konkursā netiek vērtētas atsevišķas lielāka apjoma romānu, piemēram, romānu sēriju, daļas.

Ja autors konkursā iesniedz vairākus romānus, aploksne ar datiem un datu nesējs ar romāna elektronisko versiju jāpievieno katram romānam.

Romānu iesniedzot, autors apliecina piekrišanu romāna publicēšanai AS “Latvijas Mediji” izdevniecībā.

Romāni jāiesniedz A/S “Latvijas Mediji” Rīgā, Dzirnavu ielā 21 katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00) vai sūtot pa pastu ar norādi “Vakara Romāna konkursam 2021″ uz adresi: A/S “Latvijas Mediji”, Dzirnavu ielā 21, Rīga, LV-1010. Termiņš 2020. gada 1. aprīlis.

Vērtēšana un apbalvošana

Romānus vērtē A/S “Latvijas Mediji” izveidota žūrijas komisija.

Konkursa uzvarētājs katrā nominācijā pēc izdevniecības līguma noslēgšanas saņem honorāru. Uzvarētāju romāni tiek publicēti izdevniecībā “Latvijas Mediji”. Grāmatā tiek ievietots teksts par autora panākumiem konkursā.

Izdevniecība, maksājot autoratlīdzību, saglabā tiesības publicēt arī citus iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par konkursa kritērijiem atbilstošiem un izdošanai derīgiem. Šo romānu skaits netiek ierobežots.

Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru romāni atzīti par izdošanai derīgiem.

Izdevniecība “Latvijas Mediji” patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai romānus nepublicēt, ja iesniegtie romāni, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.

Konkursa norise

Romānu iesniegšana notiek no izsludināšanas brīža līdz 2020. gada 1. aprīlim.

Romānu vērtēšana norisinās no 2020. gada 2. aprīļa līdz 2020. gada 30. jūlijam.

Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā līdz 2020. gada 5. augustam.

Konkursa nepublicējamo romānu CD un USB zibatmiņas autori var saņemt atpakaļ izdevniecībā “Latvijas Mediji”.

Konkursa teksta manuskriptu izdrukas nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.

KONTAKTI:
Izdevniecība “Latvijas Mediji”
Dzirnavu iela 21,
Rīga, LV-1010
tālr.: 67096358
e-pasts: eva.jansone@latvijasmediji.lv

LA.lv